Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 ноември 2012 г.

Действия във връзка с климата: Комисията предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата

Днес Европейската комисия предприе важна стъпка към дългосрочните цели, свързани с изменението на климата, като представи предложение за значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Емисиите на флуорсъдържащи газове, чийто парников ефект е до 23 000 пъти по-интензивен от този на въглеродния диоксид, са се увеличили с 60 % от 1990 г. насам, докато тези на всички други парникови газове са намалели. Предложеният регламент има за цел да намали до 2030 г. емисиите на флуорсъдържащи газове с две трети спрямо днешните нива. С него също така се забранява използването на флуорсъдържащи газове в някои новозакупени уреди, като хладилниците за бита, за които са на разположение жизнеспособни алтернативи, по-благоприятни за климата.

Флуорсъдържащите парникови газове обикновено се използват в хладилни и климатични инсталации, както и в областта на електрообзавеждането, изолационните пеноматериали, аерозолните флакони и пожарогасителите. Те биват изпускани в атмосферата от производствените предприятия, от уредите, в които се използват, и също така от изхвърлени уреди от този вид.

Кони Хедегор, европейски комисар по въпросите на изменението на климата, заяви:Горда съм да представя тази нова инициатива тъкмо когато празнуваме 25-ата годишнина от подписването на Монреалския протокол. Като ограничава количествата на флуорсъдържащите парникови газове, които могат да бъдат продавани в ЕС, това ново законодателство ще бъде от полза за климата и ще създаде широки възможности за стопанска дейност. Съществуващото ни законодателство успешно прекрати тенденцията към нарастване на емисиите и стимулира техническите нововъведения. Сега, след като могат да бъдат произвеждани продукти, по-благоприятни за климата, ние правим крачка напред към икономически ефективното намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове“

С днешното предложение се въвежда мярка за поетапно намаляване, която от 2015 г. ограничава общото количество на най-значимата група на флуорсъдържащите парникови газове — ненапълно флуорираните въглеводороди (HFC) — които могат да бъдат продавани в ЕС, и до 2030 г. то се намалява на стъпки до една пета от днешните продажби. Тази мярка ще се основава на успешното поетапно изваждане от употреба на веществата, разрушаващи озоновия слой, което в ЕС беше постигнато 10 години по-рано от графика, одобрен на международно равнище.

ЕС подкрепя действията за ненапълно флуорираните въглеводороди (HFC) на глобално равнище по Монреалския протокол. Предложената мярка предшества и улеснява съгласието относно световно намаляване на потреблението и производството на HFC, което следва да се разгледа по-късно този месец на 24-тото заседание на страните по Монреалския протокол. Също така тя подсилва призива, който ще бъде отправен на конференцията в Доха (която ще се състои по-късно този месец) по въпросите на изменението на климата съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата за спешни действия по отношение на HFC от страна на други държави, с цел да се преодолее разминаването между необходимите до 2020 г. намаления на емисиите и сега предвижданите действия за намаляване.

С подходящата нормативна уредба в действие, потребителите и търговските ползватели на оборудване в ЕС могат да въвеждат промените и да стимулират технологичното развитие във всички сектори, които днес използват флуорсъдържащи газове. Това ще доведе до увеличаване на пазарните дялове на дружествата, които се възползват от възможността да разработват материали или оборудване, безвредни за климата. Скорошните проучвания показват, че съществуват редица алтернативи, които са технически издържани, безопасни за използване, рентабилни и могат да доведат до икономии на енергия.

Предложението ще замени съществуващия регламент относно флуорсъдържащите парникови газове, в който се изисква дружествата да предприемат множество мерки за намаляване на изпусканията от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, и да улавят газовете в края на експлоатационния срок на оборудването. Сегашният регламент установява и изисквания за обучението и сертифицирането на личен състав, който участва в сервизното обслужване на оборудването, изисквания за етикетирането на оборудване с флуорсъдържащи парникови газове, докладването на производството, вноса и износа на флуорсъдържащи парникови газове, както и за някои забрани в няколко конкретни области. В новото предложение всички тези изисквания са със същата или по-висока строгост.

Следващи стъпки

Предложението ще бъде представено на Европейския парламент и на Съвета за обсъждане и приемане при обикновената законодателна процедура.

Контекст

Пътната карта за нисковъглеродна икономика на Европейската комисия очертава рентабилен начин за постигане на необходимото намаление на емисиите, изисквано в духа на световните усилия за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий над нивата преди промишлената революция. За да се постигне тази цел, приносът трябва да бъде от всички отрасли и за всички парникови газове.

В Пътната карта за промишления сектор, използващ флуорсъдържащи парникови газове, до 2030 г. се предвижда намаление на емисиите от над 70 %. Новото предложение е замислено така, че тези икономии да бъдат постигнати, което представлява икономически ефективен принос от сектора на флуорсъдържащите парникови газове към общите икономически усилия, необходими за избягване на по-скъпоструващи последствия от изменението на климата в бъдеще.

Допълнителна информация:

ГД „Действия по климата“, страница за флуорсъдържащите парникови газове:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Мониторингов доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) относно флуорсъдържащите парникови газове:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Страница на ЕАОС за преглеждане на данни:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Виж също MEMO/12/840 (въпроси и отговори)

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar