Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 7. novembra 2012

Komisia navrhla bezvízové cestovanie pre občanov 16 ostrovných štátov

Občania zo 16 ostrovných štátov budú čoskoro môcť cestovať do schengenského priestoru bez víz, čo im samotným, ako aj Európskej únii prinesie nové výhody a ďalšie príležitosti.

„Bezvízové cestovanie nie je len symbolickým gestom - bude mať na občanov týchto krajín a na občanov EÚ priamy vplyv, a to v podobe medziľudských kontaktov a podnikateľských príležitostí“, uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Európska komisia dnes navrhla, aby sa na zoznam tretích krajín a území, ktorých občania sú vyňatí z vízovej povinnosti, pripísalo 5 karibských štátov (Dominika, Grenada, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago), 10 tichomorských štátov (Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu) a Východný Timor.

Cieľom návrhu je zjednodušiť občanom týchto krajín cestovanie do schengenského priestoru, ako aj na Cyprus, do Bulharska a Rumunska. Štátni príslušníci jednej z týchto krajín by tak už nepotrebovali víza na krátkodobý pobyt (do 90 dní), či už na účely obchodu, turizmu alebo návštevy rodiny, ak sú držiteľmi pasu. Uľahčí im to plánovanie ciest a takisto im to výrazne zníži náklady s nimi spojené. V dôsledku obmedzeného počtu konzulátov v mnohých týchto krajinách museli žiadatelia o víza často cestovať do zahraničia, aby mohli požiadať o schengenské vízum.

V návrhu Komisie sa predpokladá, že oslobodenie od vízovej povinnosti bude na recipročnom základe, a to prostredníctvom dohôd s členskými štátmi o bezvízovom styku, čím sa zabezpečí bezvízový režim pre všetkých občanov EÚ, ktorí si želajú cestovať do týchto krajín. Okrem toho by od vízovej povinnosti boli oslobodené aj osobitné kategórie britských občanov, ktoré momentálne podliehajú vízovej povinnosti (odhaduje sa, že by šlo o 300 000 osôb s trvalým pobytom na Britských zámorských územiach, ako sú Bermudy a Ostrovy Turks a Caicos).

Konečné rozhodnutie o návrhu Komisie závisí teraz od Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Správa o fungovaní miestnej schengenskej spolupráce

Komisia dnes schválila aj správu o fungovaní „miestnej schengenskej spolupráce“. V správe sa vyhodnocujú prvé dva roky uplatňovania vízového kódexu EÚ a poskytujú sa v nej osobitné odporúčania, ako možno zlepšiť spoluprácu v budúcnosti napr. rozdelením zaťaženia medzi všetkých aktérov. Zlepšená miestna schengenská spolupráca, a to najmä harmonizácia postupov, prispeje k posilneniu vierohodnosti spoločnej vízovej politiky EÚ a zabezpečí, aby sa so žiadateľmi o víza zaobchádzalo rovnako, spravodlivo a transparentne.

Súvislosti

Dnešný návrh na presunutie týchto 16 štátov na bezvízový zoznam prostredníctvom zmeny a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 539/2001, je výsledkom pravidelného prieskumu vykonávaného Európskou komisiou. Vychádza z individuálnych posúdení technických požiadaviek a kritérií týkajúcich sa okrem iného nelegálnej migrácie, verejnej politiky a bezpečnosti a vonkajších vzťahov Európskej únie s tretími krajinami.

Nariadenie o vízach sa od svojho prijatia osemkrát menilo a dopĺňalo. Naposledy to bolo v roku 2010, kedy boli do bezvízového zoznamu zaradené Taiwan, Albánsko a Bosna a Hercegovina.

V súčasnosti zahŕňa schengenský priestor 22 členských štátov EÚ a štyri pridružené štáty (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Po vstupe do schengenského priestoru sa štátni príslušníci týchto krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, môžu voľne pohybovať z jednej krajiny do druhej. Bezvízový styk sa bude vzťahovať aj na Rumunsko, Bulharsko a Cyprus, ktoré ešte nie sú plnohodnotnými členmi schengenského priestoru.

Spojené kráľovstvo a Írsko sa do schengenskej spolupráce nezapojili a nezúčastňujú sa ani na spoločnej vízovej politike. S nečlenskými krajinami majú preto osobitné vízové dohody.

V roku 2011 vydali členské štáty EÚ zúčastňujúce sa na schengenskej spolupráci približne 12 miliónov víz.

Konzuláty členských štátov všeobecne uplatňujú ustanovenia vízového kódexu (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009). Avšak vzhľadom na rôzne situácie na rôznych miestach je medzi členskými štátmi a Komisiou kľúčová koherentná spolupráca, aby sa zabezpečilo harmonizované uplatňovanie všeobecných právnych ustanovení, ktoré by zároveň zohľadňovalo miestne podmienky.

V rámci miestnej schengenskej spolupráce sa napríklad posudzuje, či je potrebné, aby členské štáty harmonizovali zoznamy podporných dokumentov, ktoré žiadatelia o víza musia v danej krajine predložiť. V roku 2011 Komisia vydala v súvislosti s harmonizovanými zoznamami dve rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na približne 20 miest v kľúčových tretích krajinách, akými sú napr. Čína, Turecko, Saudská Arábia a Indonézia. Tieto zoznamy prispievajú k tomu, aby sa so žiadateľmi o víza zaobchádzalo v súlade s ustanoveniami vízového kódexu.

Užitočné odkazy

Odkaz na správu

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar