Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. november 2012

Komisjon tegi ettepaneku loobuda 16 saareriigi kodanike puhul viisanõudest

16 saareriigi kodanikud võivad varsti sõita Schengeni alale ilma viisata. See pakub uusi võimalusi ja eeliseid nii ELi kui ka nende 16 riigi kodanikele.

„Viisata reisimine ei ole lihtsalt sümboolne žest – sel on otsene mõju nende riikide ja ELi kodanikele, kuna nii tekib rohkem vahetuid kontakte ja ärivõimalusi,” ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku lisada viis Kariibi mere saareriiki (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid ning Trinidad ja Tobago), 10 Vaikse ookeani saareriiki (Kiribati, Marshalli saared, Mikroneesia, Nauru, Palau, Samoa, Saalomoni saared, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu) ja Timor-Leste nende kolmandate riikide ja territooriumide loetelusse, mille kodanikud on vabastatud viisanõudest.

Eesmärk on lihtsustada reisimist Schengeni alale, samuti Küprosele, Bulgaariasse ja Rumeeniasse. Nende riikide kodanikest passiomanikud ei pea lühema (kuni 90päevase) külastuse jaoks enam taotlema viisat, olgu tegemist äri- või turismireisiga või perekonna külastamisega. See hõlbustab reisi kavandamist ja vähendab reisikulusid. Paljudes nendest riikidest ei ole liikmesriikide konsulaaresindusi, seepärast tuli nende elanikel Schengeni viisa taotlemiseks sõita koguni välismaale.

Komisjoni ettepaneku kohaselt on viisavabastus tänu viisanõudest loobumise lepingutele mõlemapoolne ja see võimaldab igal ELi kodanikul sõita nimetatud riikidesse viisavabalt. Lisaks vabastatakse viisanõudest ka teatavad Briti kodanikud, kellele praegu laieneb viisakohustus – hinnanguliselt 300 000 inimest, kes elavad peamiselt Briti ülemereterritooriumidel (Bermuda, Turksi ja Caicose saarel).

Nüüd tuleb Euroopa Parlamendil ja Euroopa Liidu Nõukogul teha komisjoni ettepaneku kohta lõplik otsus.

Aruanne kohaliku Schengeni koostöö kohta

Täna võttis komisjon vastu ka aruande kohaliku Schengeni koostöö kohta. Aruandes on hinnatud ELi viisaeeskirjade rakendamise kahte esimest aastat ja esitatud konkreetsed soovitused, kuidas koostööd saaks tulevikus tõhustada, näiteks kõigi osaliste halduskoormuse jagamisega. Täiustatud kohalik Schengeni koostöö, eelkõige tavade ühtlustamise alal, aitab suurendada ELi ühtse viisapoliitika usaldusväärsust ja tagada kõigi viisataotlejate võrdse, õiglase ja läbipaistva kohtlemise.

Taust

Euroopa Komisjoni tänane ettepanek muuta määrust (EÜ) nr 539/2001 ja lisada kõnealused 16 riiki nende riikide loetellu, kelle kodanikud on viisanõudest vabastatud, põhineb õigusaktide korrapärase läbivaatamise tulemusel. Ettepaneku aluseks on üksikjuhtude kaupa hindamine selliste tehniliste nõuete ja kriteeriumide põhjal, mis on muu hulgas seotud ebaseadusliku rände, avaliku korra ja julgeoleku ning Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vaheliste suhetega.

Viisamäärust on pärast selle vastuvõtmist kaheksa korda muudetud. Viimati, 2010. aastal, lisati viisavabade riikide loetelusse Taiwan, Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina.

Praegu kuulub Schengeni alasse 22 ELi liikmesriiki ja neli assotsieerunud riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits). ELi mittekuuluvate riikide kodanikud, kes on jõudnud Schengeni alale, võivad selle ala piires vabalt liikuda ühest riigist teise. Loobumine viisanõudest kehtib ka Rumeenia, Bulgaaria ja Küprose kohta, kes ei ole veel Schengeni ala täieõiguslikud liikmed.

Ühendkuningriik ja Iirimaa ei osale Schengeni koostöös ega ühises viisapoliitikas. Neil liikmesriikidel on eraldi viisalepingud ELi mittekuuluvate riikidega.

2011. aastal väljastasid ELi liikmesriigid ja Schengeni koostöös osalevad riigid ligikaudu 12 miljonit viisat.

Viisaeeskirja (määrus (EÜ) nr 810/2009) sätteid kohaldavad kõikjal liikmesriikide konsulaadid. Kuna olud on riigiti erinevad, on väga oluline, et liikmesriigid ja komisjon teeksid sidusat koostööd üldiste sätete ühtseks kohaldamiseks, võttes arvesse ka kohalikku olukorda.

Kohaliku Schengeni koostöö raames püütakse näiteks hinnata, kas liikmesriigid peaksid ühtlustama selliste tõendavate dokumentide loetelud, mida viisataotleja peab teatavas riigis esitama. Komisjon võttis 2011. aastal vastu kaks otsust ühtlustatud loetelude kohta, millega hõlmati 20 tähtsamat paikkonda sellistes olulistes kolmandates riikides nagu Hiina, Türgi, Saudi Araabia ja Indoneesia. Need loetelud aitavad tagada viisataotlejate võrdset kohtlemist, nagu on viisaeeskirjas ette nähtud.

Kasulikud lingid

Link aruandele

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar