Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. november 2012

Kommissionen foreslår visumfri rejse for borgere fra 16 østater

Det vil snart være muligt for borgere i 16 østater at rejse ind i Schengenområdet uden visum. Det vil give EU og statsborgere fra disse 16 stater nye muligheder og fordele.

"Det at kunne rejse uden et visum er ikke bare en symbolsk gestus – det vil få direkte indflydelse på borgerne i disse lande og på EU-borgere i form af større mellemfolkelig kontakt og øgede forretningsmuligheder", udtalte Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

I dag foreslog Europa-Kommissionen at tilføje 5 lande i Caribien (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne og Trinidad og Tobago), 10 lande i Stillehavet (Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Palau, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu) og Timor-Leste til listen over de tredjelande og territorier, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet.

Målet er at gøre det lettere at rejse til Schengenområdet samt til Cypern, Bulgarien og Rumænien. Statsborgere fra disse lande vil ikke længere skulle søge om visum til kortvarigt ophold (op til 90 dage), hvis de har et pas, hvad enten der er tale om forretningsrejser, turistrejser eller familiebesøg. Det vil gøre rejseplanlægningen lettere og mindske rejseudgifterne. Medlemsstaterne har kun begrænset konsulær tilstedeværelse i mange af disse lande, og det betyder, at visumansøgere ofte må rejse til udlandet for at søge om et Schengenvisum.

I Kommissionens forslag forudsættes det, at visumfritagelsen gøres gensidig ved hjælp af visumfritagelsesaftaler, som sikrer fuld visumfritagelse for alle EU-borgere, som ønsker at rejse til disse lande. Derudover vil bestemte kategorier af britiske borgere, som i øjeblikket skal have visum (ca. 300 000 mennesker, som primært bor i britiske oversøiske territorier som Bermuda og Turks- og Caicosøerne), også blive fritaget.

Det er nu op til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union at træffe en endelig afgørelse om Kommissionens forslag.

Rapport om det lokale Schengensamarbejde

Kommissionen har i dag også vedtaget en rapport om, hvordan det lokale Schengensamarbejde fungerer. I rapporten ses på de første to år af gennemførelsen af EU's visumkodeks, og der fremsættes konkrete anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan forbedres fremover, f.eks. ved at alle involverede parter bærer byrden i fællesskab. Et bedre lokalt Schengensamarbejde, især med hensyn til harmonisering af praksis, vil bidrage til at øge troværdigheden af EU's fælles visumpolitik og til at sikre, at alle visumansøgere får samme, rimelige og gennemsigtige behandling.

Baggrund

Det forslag, der fremsættes i dag om at overføre disse 16 lande til listen over lande, hvis statsborgere er fritaget for visum, ved at ændre forordning 539/2001 er et resultat af den løbende revision, der foretages af Europa-Kommissionen. Den bygger på en individuel vurdering af de tekniske krav og kriterier vedrørende bl.a. ulovlig migration, den offentlige orden og sikkerhed og Den Europæiske Unions eksterne forbindelser med tredjelande.

Siden forordningen blev vedtaget, er den blevet ændret otte gange. Den blev senest ændret i 2010, hvor Taiwan, Albanien og Bosnien-Hercegovina blev overflyttet til listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav.

Schengenområdet omfatter i dag 22 EU-medlemslande og fire associerede lande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Når statsborgere fra disse lande uden for EU rejser ind i Schengenområdet, kan de rejse frit fra et land til et andet. Visumfritagelsen gælder også for Rumænien, Bulgarien og Cypern, som endnu ikke er fuldgyldige medlemmer af Schengenområdet.

Det Forenede Kongerige og Irland deltager ikke i Schengensamarbejdet og deltager ikke i den fælles visumpolitik. De har derfor særskilte visumordninger med lande uden for EU.

I 2011 udstedte EU-medlemsstater og de lande, der deltager i Schengensamarbejdet, ca. 12 millioner visa.

Bestemmelserne i visumkodeksen (forordning (EF) 810/2009) anvendes af alle medlemsstaternes konsulater. I betragtning af forskellene i de lokale omstændigheder er det vigtigt at have et kohærent samarbejde blandt medlemsstaterne og Kommissionen, således at man sikrer, at de almindelige juridiske bestemmelser anvendes ensartet, samtidig med at der tages hensyn til de lokale omstændigheder.

Som led i det lokale Schengensamarbejde foretages der f.eks. en vurdering af, om der er behov for, at medlemsstaterne harmoniserer listerne over den støttedokumentation, visumansøgere skal indgive i et givent land. I 2011 traf Kommissionen allerede to afgørelser om sådanne harmoniserede lister, som omfattede ca. 20 områder i vigtige tredjelande som Kina, Tyrkiet, Saudi-Arabien og Indonesien. Disse lister bidrager til at sikre, at visumansøgere behandles lige i overensstemmelse med bestemmelserne i visumkodeksen.

Nyttige link

Link to the Local Schengen Cooperation report

Cecilia Malmströms website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar