Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 november 2012

Höstprognos för 2012-14: en färd över stormigt hav

Utsikterna på kort sikt för ekonomin i EU är fortsatt svaga, men för 2013 beräknas BNP gradvis återgå till tillväxt som ytterligare förstärks under 2014.

På årsbasis väntas BNP sjunka med 0,3 % i EU och 0,4 % i euroområdet under 2012. BNP-tillväxten för 2013 beräknas bli 0,4 % i EU och 0,1 % i euroområdet. Arbetslösheten i EU väntas ligga kvar på en mycket hög nivå.

De stora interna och externa obalanser som byggdes upp under åren före krisen är på väg att reduceras, men denna process fortsätter att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan i vissa länder och medlemsstaterna uppvisar stora skillnader i ekonomisk aktivitet. Samtidigt återställs nu gradvis den konkurrenskraft som vissa medlemsstater tappade under EMU:s första decennium, vilket gör att exporttillväxten beräknas öka gradvis i takt med att världshandeln åter börjar ta fart. Ytterligare framsteg i ansträngningarna att konsolidera de offentliga finanserna underbygger denna ombalanseringsprocess.

De strukturella reformer som genomförs bör börja bära frukt under prognosperioden samtidigt som framstegen med att förstärka EMU-arkitekturen fortsätter att öka förtroendet. Detta bör bana väg för ett starkare och mer jämt fördelat uppsving i ekonomin år 2014. BNP-tillväxten för 2014 beräknas uppgå till 1,6 % i EU och 1,4 % i euroområdet.

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger: ”Europa genomgår en svår makroekonomisk ombalanseringsprocess, som kommer att pågå ytterligare någon tid. Våra beräkningar visar på en gradvis förbättring av Europas tillväxtutsikter från och med början av nästa år. Viktiga politiska beslut har lagt grunden för ett förstärkt förtroende. Marknadsstressen har minskats, men det finns fortfarande inget utrymme för självbelåtenhet. Europa måste fortsätta att förena en sund finanspolitik med strukturella reformer för att skapa förutsättningarna för hållbar tillväxt så att arbetslösheten pressas ned från de aktuella oacceptabelt höga nivåerna.”

En försiktig återhämtning under 2013

Efter den nedgång i ekonomin som noterades för det andra kvartalet 2012 väntas ingen återhämtning i den ekonomiska aktiviteten ske före årets utgång. BNP-tillväxten 2013 beräknas bli mycket måttlig för att därefter stärkas något under 2014. Nettoexporten beräknas fortsatt bidra till tillväxten. Den inhemska efterfrågan väntas förbli svag under 2013 och åter vända upp först under 2014, eftersom efterfrågan fortsatt hålls tillbaka av den pågående skuldneddragningen i vissa medlemsstater och omallokeringen av resurser mellan sektorer. Denna process väntas sätta sina spår på arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas under 2013 komma att kulminera på nivåerna alldeles under 11 % i EU och 12 % i euroområdet, om än med stora variationer bland medlemsstaterna.

Finansieringskostnader varierar markant mellan medlemsstaterna, även om de är låga för EU som helhet. Den senaste tidens ekonomisk-politiska beslut har lättat på spänningarna, även om svårigheter i delar av banksektorn och den svaga ekonomin förmodas fortsätta att hämma kreditutbudet.

Energipriser och indirekta skatteökningar förblev de främsta drivkrafterna bakom de senaste kvartalens konsumentprisinflation. Det underliggande inhemska pristrycket är dock dämpat och inflationen beräknas sjunka under 2 % under loppet av 2013.

Den finanspolitiska konsolideringen går i rätt riktning

Den finanspolitiska konsolideringen gör framsteg. De offentliga underskotten väntas under 2012 minska till 3,6 % i EU och 3,3 % i euroområdet. De tillgängliga uppgifterna från budgetar för 2013 pekar på en fortsatt, om än i något långsammare takt, konsolidering med totala offentliga underskott som beräknas uppgå till 3,2 % av BNP i EU och 2,6 % av BNP i euroområdet. Detta avspeglas också i de strukturella förbättringarna av budgetsaldot, som i EU beräknas till 1,1 procentenhet av BNP 2012 och 0,7 procentenhet av BNP 2013, samt i euroområdet till 1,3 respektive 0,9 procentenheter. Den offentliga skulden uppgår 2012 till 93 % av BNP i euroområdet och till 87 % av BNP i EU totalt. Den beräknas under 2013 öka till 95 % av BNP i euroområdet och till 89 % av BNP i EU som helhet, men därefter stabiliseras.

Kraftfulla politiska åtgärder på nationell nivå liksom på EU nivå och framsteg i arbetet på att reformera EMU:s institutionell ram har minskat nedåtriskerna i tillväxtutsikterna. Förtroendet och de framtida tillväxtutsikterna skulle påverkas om sysselsättningsläget visar sig bli besvärligare än beräknat. Mot bakgrund av den senaste tidens politiska beslut kan, å andra sidan, stressen på de finansiella marknaderna i EU avta snabbare och förtroendet återvänta mer kraftfullt än väntat, vilket skulle få en gynnsam effekt på den inhemska efterfrågan. Riskerna i inflationsprognosen är i stort sett balanserade.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar