Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 november 2012

Najaarsprognoses 2012-2014: EU-economie in zwaar weer

De kortetermijnvooruitzichten voor de EU-economie blijven weliswaar broos, maar de verwachting is toch dat het bbp in 2013 geleidelijk wederom zal gaan groeien en dat de bbp-groei in 2014 verder zal aantrekken.

Aangenomen wordt dat het bbp in 2012 in de EU met 0,3 % en in de eurozone met 0,4 % zal krimpen op jaarbasis. Voor 2013 wordt een bbp-groei van 0,4 % in de EU en van 0,1 % in de eurozone voorspeld. Verwacht wordt dat de werkloosheid in de EU zeer hoog zal blijven.

De grote interne en externe onevenwichtigheden die in de jaren voor de crisis zijn ontstaan, worden thans afgebouwd. In sommige landen blijft dit proces echter wegen op de binnenlandse vraag, waardoor de economische activiteit sterk uiteenloopt van lidstaat tot lidstaat. Tegelijkertijd wordt het verlies aan concurrentiekracht dat zich in de eerste tien jaar van de EMU in sommige lidstaten heeft voorgedaan, gaandeweg weer goedgemaakt, waardoor wordt verwacht dat de exportgroei geleidelijk zal versnellen naarmate de wereldhandel opnieuw begint aan te trekken. Deze reductie van de onevenwichtigheden wordt geschraagd door verdere voortgang bij de consolidatie van de overheidsfinanciën.

De doorgevoerde structurele hervormingen zouden tijdens de prognoseperiode vruchten beginnen af te werpen, terwijl de vorderingen die op het gebied van de EMU-architectuur zijn gemaakt, het vertrouwen blijven versterken. Dit moet de weg vrijmaken voor een krachtiger en gelijkmatiger gespreide expansie in 2014. Voor 2014 wordt een bbp-groei van 1,6 % in de EU en van 1,4 % in de eurozone voorspeld.

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van Economische en Monetaire Zaken en de Euro heeft in dit verband het volgende verklaard: "Europa maakt momenteel een moeilijk proces door dat in een verkleining van de macro-economische onevenwichtigheden moet uitmonden. Dat proces zal nog enige tijd in beslag nemen. Volgens onze prognoses zouden de Europese groeivooruitzichten vanaf begin volgend jaar een geleidelijke verbetering te zien moeten geven. Belangrijke beleidsbeslissingen hebben de grondslagen gelegd voor een vertrouwensherstel. De spanningen op de markten zijn weliswaar afgenomen, maar er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. Europa moet een gezond begrotingsbeleid blijven combineren met structurele hervormingen om de voorwaarden voor een duurzame groei tot stand te brengen en er aldus voor te zorgen dat de werkloosheid wordt teruggedrongen van het onaanvaardbaar hoge peil waarop zij zich thans bevindt."

Een bescheiden herstel in 2013

Aangenomen wordt dat de economische activiteit, die in het tweede kwartaal van 2012 is gekrompen, zich niet voor het einde van het jaar zal herstellen. De bbp-groei zal in 2013 naar verwachting zeer bescheiden blijven en in 2014 enigszins toenemen. De netto-uitvoer zou aan de groei blijven bijdragen. De binnenlandse vraag zou in 2013 zwak blijven en pas in 2014 wederom aantrekken omdat hij nog steeds wordt afgeremd door de in sommige lidstaten aan de gang zijnde schuldafbouw en de herverdeling van middelen over de sectoren. Dit proces zal wellicht niet zonder gevolgen blijven voor de arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2013 met bijna 11 % in de EU en 12 % in de eurozone een piek zal bereiken, al zal er sprake zijn van grote verschillen tussen de lidstaten.

De financieringskosten zijn weliswaar laag voor de EU als geheel, maar lopen sterk uiteen van lidstaat tot lidstaat. Recente beleidsbeslissingen hebben de spanningen doen afnemen, maar de moeilijkheden waarmee sommige delen van het bankwezen af te rekenen hebben en de zwakke economie zullen vermoedelijk op de kredietverlening blijven wegen.

In de afgelopen kwartalen zijn de stijgingen van de energieprijzen en de indirecte belastingen de voornaamste drijvende krachten achter de consumentenprijsinflatie gebleven. De onderliggende binnenlandse prijzendruk is evenwel nog steeds gematigd en er wordt dan ook verwacht dat de inflatie in de loop van 2013 tot minder dan 2 % zal teruglopen.

Voortschrijdende budgettaire consolidatie

Er worden vorderingen gemaakt met de begrotingsconsolidatie. Verwacht wordt dat de overheidstekorten in 2012 teruglopen tot 3,6 % van het bbp in de EU en tot 3,3 % van het bbp in de eurozone. Afgaande op de informatie die uit de begrotingen voor 2013 naar voren komt, zou de consolidatie worden voortgezet, zij het in een enigszins trager tempo: de nominale overheidstekorten zouden uitkomen op 3,2 % van het bbp in de EU en op 2,6 % van het bbp in de eurozone. Deze ontwikkeling komt ook tot uiting in de structurele verbeteringen van het begrotingssaldo, die voor 2012 en 2013 in de EU op respectievelijk 1 en 0,7 procentpunt van het bbp en in de eurozone op respectievelijk 1,3 en 0,9 procentpunt van het bbp worden geraamd. In 2012 komt de overheidsschuld uit op 93 % van het bbp in de eurozone en op 87 % van het bbp in de EU. Voor 2013 wordt een stijging ervan tot 95 % van het bbp in de eurozone en tot 89 % van het bbp in de EU verwacht. Daarna zou zij zich evenwel stabiliseren.

De doortastende beleidsmaatregelen die op nationaal en EU-niveau zijn genomen en de bij de hervorming van het institutionele kader van de EMU gemaakte vorderingen hebben tot een vermindering van de aan de groeivooruitzichten verbonden neerwaartse risico's geleid. Mocht de ontwikkeling van de werkgelegenheid evenwel slechter uitvallen dan voorspeld, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor het vertrouwen en de toekomstige groeivooruitzichten. Daartegenover staat dat de spanningen op de financiële markten in de EU als gevolg van de recente beleidsbeslissingen sneller kunnen wegebben en dat het vertrouwen zich krachtiger kan herstellen dan verwacht, wat een positief effect op de binnenlandse vraag zou sorteren. De risico's in verband met de inflatievooruitzichten houden elkaar min of meer in evenwicht.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Contact:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar