Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7.11.2012

Syksyn talousennuste vuosiksi 2012–2014: EU:n talous luovii myrskyävillä vesillä

EU:n talouden lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen heikot, mutta vuodelle 2013 ennustetaan asteittaista paluuta BKT:n kasvuun ja talouden vahvistumista edelleen vuonna 2014.

Vuonna 2012 BKT:n arvioidaan vuositasolla supistuvan 0,3 prosenttia koko EU:n alueella ja 0,4 prosenttia euroalueella. Vuonna 2013 BKT:n ennustetaan kasvavan 0,4 prosenttia EU:ssa ja 0,1 prosenttia euroalueella. Työttömyysasteen odotetaan pysyttelevän EU:ssa edelleen hyvin korkeana.

Kriisiä edeltäneinä vuosina kehittyi huomattavaa sisäistä ja ulkoista epätasapainoa, joka on parhaillaan vähenemässä. Vaikutukset kotimaiseen kysyntään näkyvät kuitenkin edelleen joissakin maissa, ja taloudellinen toimeliaisuus vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Talous- ja rahaliiton (EMU) ensimmäisen kymmenvuotisjakson aikana jotkin jäsenvaltiot menettivät kilpailukykyään, joka on nyt vähitellen palautumassa. Viennin ennustetaankin kasvavan asteittain, kun maailmanlaajuisen kaupan vauhti kiihtyy. Edistymisestä julkisen talouden vakauttamisessa on apua tässä tasapainottamisessa.

Toteutettujen rakenneuudistusten odotetaan alkavan kantaa hedelmää ennustejakson aikana, ja edistyminen EMUn rakenteen kehittämisessä vahvistaa luottamusta entisestään. Tämän pitäisi tasoittaa tietä vahvemmalle ja tasaisemmin jakautuvalle kasvulle vuonna 2014. BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia EU:ssa ja 1,4 prosenttia euroalueella vuonna 2014.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn totesi, että Euroopassa on meneillään vaikea makrotalouden tasapainottumisprosessi, joka kestää vielä jonkin aikaa. ”Ennusteidemme mukaan EU:n kasvunäkymät kohenevat asteittain ensi vuoden alusta alkaen. Merkittävillä poliittisilla päätöksillä on luotu perusta luottamuksen vahvistumiselle. Markkinastressi on vähentynyt, mutta meillä ei ole varaa lepäillä laakereilla. Euroopan on jatkossakin yhdistettävä terve finanssipolitiikka rakenneuudistuksiin. Näin voidaan luoda edellytykset kestävälle kasvulle ja saada työttömyys laskuun nykyiseltä kestämättömän korkealta tasolta”, hän jatkoi.

Elpyminen jää vaatimattomaksi vuonna 2013

Taloudellinen toimeliaisuus supistui vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä, eikä sen odoteta elpyvän ennen vuoden loppua. BKT:n ennakoidaan kasvavan hyvin vähän vuonna 2013, ennen kuin kasvu kohenee hieman vuonna 2014. Nettoviennin odotetaan edelleen edistävän kasvua. Kotimaisen kysynnän odotetaan pysyvän heikkona vuonna 2013 ja piristyvän vasta vuonna 2013, sillä sitä hillitsee joissakin jäsenvaltioissa yhä käynnissä oleva velkavivun purkaminen ja resurssien uudelleenkohdentaminen eri alojen kesken. Prosessi jättää jälkensä työmarkkinoille. Työttömyyden odotetaan vuonna 2013 nousevan huippuunsa hieman alle 11 prosenttiin EU:ssa ja 12 prosenttiin euroalueella. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja.

Vaikka rahoituskustannukset ovat alhaiset koko EU:ta ajatellen, ne vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioiden välillä. Viimeaikaiset poliittiset päätökset ovat helpottaneet paineita, vaikka pankkialan joillakin sektoreilla ilmenevät vaikeudet ja heikko talous todennäköisesti hankaloittavat yhä luottojen tarjontaa.

Energian hintojen ja välillisten verojen korotukset ovat edelleen olleet merkittävin kuluttajahintainflaatiota lisäävä tekijä viime vuosineljänneksillä. Taustalla olevat kotimaiset hintapaineet ovat kuitenkin vähäiset, ja inflaation ennustetaan hidastuvan alle 2 prosenttiin vuonna 2013.

Edistysaskeleita julkisen talouden vakauttamisessa

Julkisen talouden vakauttaminen edistyy. Julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan 3,6 prosenttiin EU:ssa ja 3,3 prosenttiin euroalueella vuonna 2012. Vuoden 2013 talousarvioista saatavilla olevat tiedot osoittavat vakauttamisen jatkuvan, toisin hieman hitaammin, sillä julkisen sektorin alijäämän ennustetaan olevan BKT:hen suhteutettuna 3,2 prosenttia EU:ssa ja 2,6 prosenttia euroalueella. Tämä näkyy myös rahoitusaseman rakenteellisena parannuksena, jonka odotetaan olevan EU:ssa BKT:hen suhteutettuna 1,1 prosenttiyksikköä vuonna 2012 ja 0,7 prosenttiyksikköä vuonna 2013 sekä euroalueella 1,3 prosenttiyksikköä vuonna 2012 ja 0,9 prosenttiyksikköä vuonna 2013. Julkisyhteisöjen velka on vuonna 2012 BKT:hen suhteutettuna 93 prosenttia euroalueella ja 87 prosenttia EU:ssa. Vuonna 2013 velan ennustetaan kasvavan BKT:hen suhteutettuna 95 prosenttiin euroalueella ja 89 prosenttiin EU:ssa mutta vakiintuvan sen jälkeen.

Vahvat poliittiset toimet kansallisella ja EU:n tasolla sekä edistyminen EMUn institutionaalisen kehyksen uudistamisessa ovat vähentäneet kasvunäkymiin kohdistuvia riskejä. Jos työllisyys osoittautuu ennustettua heikommaksi, tällä on vaikutusta luottamukseen ja tuleviin kasvunäkymiin. Kun toisaalta otetaan huomioon viimeaikaiset poliittiset päätökset, finanssimarkkinoiden stressi voi EU:ssa hälvetä nopeammin ja luottamus palautua odotettua vahvemmin. Tällä olisi myönteinen vaikutus kotimaiseen kysyntään. Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit ovat pitkälti tasapainossa.

Yksityiskohtainen raportti on saatavana internetosoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24


Side Bar