Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. november 2012

Efterårsprognose 2012-14: økonomien stadig på dybt vand

Udsigterne for EU's økonomi på kort sigt er fortsat spinkle, men det forventes, at BNP gradvist vil begynde at stige i 2013 og yderligere blive styrket i 2014.

I 2012 forventes et fald i BNP på 0,3 % i EU og 0,4 % i euroområdet mens der i 2013 forventes en vækst i BNP på 0,4 % i EU og 0,1 % i euroområdet. Arbejdsløsheden i EU ventes stadig at være meget høj.

De store interne og eksterne ubalancer, der gradvist opstod i årene op til krisen, er ved at blive udlignet, men denne proces vejer fortsat tungt på den indenlandske efterspørgsel i visse lande, og der er stor forskel på den økonomiske aktivitet fra den ene medlemsstat til den anden. Samtidig er den konkurrenceevne, som blev tabt i visse medlemsstater i de første ti år af ØMU'en, gradvist ved at blive genoprettet. Der forventes derfor en øget vækst i eksporten, efterhånden som tempoet i verdenshandelen genoptages. Yderligere fremskridt i konsolideringen af de offentlige finanser understøtter processen med at genoprette den økonomiske balance.

De strukturreformer, der er iværksat, bør begynde at bære frugt i løbet af prognoseperioden, samtidig med at fremskridtene i ØMU'ens arkitektur fortsat vil styrke tilliden. Det bør bane vejen for en større og mere ligeligt fordelt vækst i 2014. Væksten i BNP i 2014 forventes at være på 1,6 % i EU og 1,4 % i euroområdet.

Næstformand og kommissær for økonomiske og monetære anliggender og euroen, Olli Rehn, udtaler: "Europa undergår en hård proces for at genoprette den makroøkonomiske balance, og den vil vare ved et stykke tid endnu. Vores fremskrivninger peger på en gradvis forbedring af Europas vækstudsigter fra tidligt i 2013. Afgørende politiske beslutninger har lagt basen for at styrke tilliden. Presset på markedet er mindsket, men det er ikke tid at hvile på laurbærrene. Europa skal fortsætte med at forene en sund finanspolitik med strukturelle reformer for at skabe gode forhold for en holdbar vækst og for at sænke arbejdsløsheden fra det uacceptabelt høje niveau, den befinder sig på i øjeblikket.

En beskeden fremgang i 2013

Efter den økonomiske afmatning i andet kvartal 2012, forventes den økonomiske aktivitet ikke genoptaget før udgangen af året. I 2013 forventes en meget beskeden vækst i BNP, inden den tager til i styrke i 2014. Nettoeksporten forventes fortsat at bidrage til væksten. Den indenlandske efterspørgsel forventes stadig at være svag i 2013 og vil først genoptage i 2014, idet den fortsat holdes tilbage af den løbende nedgearing i visse medlemsstater og omfordelingen af ressourcer mellem sektorerne. Denne proces forventes at sætte sit præg på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden forventes i 2013 at toppe lige under 11 % i EU og 12 % i euroområdet, dog med store forskelle mellem medlemsstaterne.

Der er markante forskelle på finansieringsomkostningerne mellem medlemsstaterne, selv om de overordnet set er lave i hele EU. De seneste politiske beslutninger har lettet spændingerne, selv om udfordringerne i dele af banksektoren og den svage økonomi sandsynligvis vil fortsætte med at holde kreditudbuddet på et lavt niveau.

Energipriserne og stigningerne i de indirekte afgifter har fortsat været drivkræfterne i forbrugerprisinflationen i de seneste kvartaler. Det underliggende indenlandske prispres er dog aftaget, og inflationen forventes at falde til under 2 % i løbet af 2013.

Fremskridt i den finanspolitiske konsolidering

Den finanspolitiske konsolidering skrider frem. Det offentlige underskud i EU forventes at falde til 3,6 % i EU og 3,3 % i euroområdet i 2012. De oplysninger, der er til rådighed vedrørende budgetterne for 2013, peger på en fortsat, men noget langsommere konsolidering, så de offentlige underskud forventes at ligge på 3,2 % af BNP i EU og 2,6 % af BNP i euroområdet. Det afspejles også i de strukturelle forbedringer af budgetbalancen, som i EU forventes på 1,1 procentpoint af BNP i 2012 og på 0,7 procentpoint i 2013, og i euroområdet på henholdsvis 1,3 procentpoint og 0,9 procentpoint. I 2012 er den offentlige gæld på 93 % af BNP i euroområdet og 87 % af BNP i EU. I 2013 forventes den at stige til 95 % i euroområdet og 89 % i EU, men derefter vil den stabilisere sig.

De skærpede politiske tiltag både på nationalt plan og på EU-niveau samt fremskridtene i reformen af ØMU'ens institutionelle rammer har reduceret risikoen for at skulle nedjustere de økonomiske udsigter. Hvis beskæftigelsen bliver værre end forventet, vil det påvirke tilliden og de fremtidige muligheder for vækst. I lyset af de seneste politiske beslutninger kan presset på finansmarkederne falde hurtigere og genoprettelsen af tilliden stige kraftigere, end forventet på baggrund af de nuværende indikatorer, hvilket vil have positive virkninger på den indenlandske efterspørgsel. Risikoen for inflationen er forholdsvis afbalanceret.

Rapporten kan findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar