Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. listopadu 2012

Podzimní prognóza na období 2012–14: plavba neklidnými vodami

Krátkodobý výhled pro ekonomiku EU zůstává nejistý, avšak na rok 2013 se počítá s postupným návratem růstu HDP, který by měl v roce 2014 ještě posílit.

V roce 2012 by se v ročním horizontu měl HDP v EU snížit o 0,3 % a v eurozóně o 0,4 %. Růst HDP v roce 2013 by měl dosáhnout 0,4 % v EU a 0,1 % v eurozóně. Nezaměstnanost v EU by měla být stále velmi vysoká.

Velká vnitřní i vnější nerovnováha, která vznikla v letech před krizí, slábne, ale tento proces má v některých zemích stále záporný dopad na domácí poptávku a hospodářská činnost v jednotlivých členských státech se značně liší. Zároveň se postupně obnovuje konkurenceschopnost ztracená v první dekádě existence hospodářské a měnové unie v některých členských státech, takže vývoz by měl postupně růst v závislosti na opětovném zrychlení celosvětového obchodu. Tento proces obnovování rovnováhy je posílen dalším pokrokem v konsolidaci veřejných financí.

Zavedené strukturální reformy by během období, které je předmětem prognózy, měly začít přinášet výsledky a pokrok v budování struktury hospodářské a měnové unie by měl dále posilovat důvěru. To by mělo připravit cestu k silnějšímu a rovnoměrnějšímu rozvoji v roce 2014. V roce 2014 by měl růst HDP dosáhnout 1,6 % v EU a 1,4 % v eurozóně.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl: „Evropa prochází obtížným procesem znovunastolení makroekonomické rovnováhy, který bude ještě nějakou dobu trvat. Naše prognózy ukazují na postupné zlepšování výhledu růstu Evropy od začátku příštího roku. Významná politická rozhodnutí položila základy k posilování důvěry. Napětí na trhu se snížilo, přílišná spokojenost však není na místě. Evropa musí nadále spojovat řádné fiskální politiky se strukturálními reformami s cílem vytvořit podmínky pro udržitelný růst, aby nezaměstnanost klesla ze současné nepřijatelně vysoké úrovně.“

Mírné oživení v roce 2013

Po recesi zaznamenané v druhém čtvrtletí roku 2012 nelze očekávat oživení hospodářské činnosti před koncem roku. Růst HDP v roce 2013 má být velmi skromný a teprve v roce 2014 dojde do jisté míry k jeho upevnění. Prognóza předpokládá, že k růstu bude nadále přispívat čistý vývoz. Domácí poptávka bude v roce 2013 podle očekávání i nadále slabá a zlepší se až v roce 2014, protože ji oslabuje probíhající proces snižování zadluženosti v některých členských státech a přerozdělování zdrojů napříč odvětvími. Tento proces by se měl projevit i na trhu práce. Nezaměstnanost by v roce 2013 měla zůstat těsně pod 11 % v EU a 12 % v eurozóně, byť s velkými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.

Jakkoli jsou náklady na financování pro EU jako celek nízké, výrazně se v jednotlivých členských státech liší. Díky nedávným politickým rozhodnutím se uvolnilo napětí, i když problémy v části bankovního sektoru a slabá ekonomika budou pravděpodobně dále ztěžovat poskytování úvěrů.

Hlavní hnací silou inflace spotřebitelských cen v posledních čtvrtletích byly i nadále ceny energií a zvyšování nepřímých daní. Nicméně základní domácí cenové tlaky jsou zmírňovány a předpokládá se, že v průběhu roku 2013 inflace klesne pod 2 %.

Pokrok ve fiskální konsolidaci

Fiskální konsolidace postupuje. Schodky veřejných financí mají v roce 2012 klesnout na 3,6 % v EU a 3,3 % v eurozóně. Informace získané z rozpočtů na rok 2013 vypovídají o pokračující, třebaže poněkud pomalejší konsolidaci, takže celkový schodek veřejných financí podle prognózy dosáhne 3,2 % HDP v EU a 2,6 % v eurozóně. To se projevuje rovněž ve strukturálním zlepšení rozpočtového salda, které by v EU v roce 2012 mělo dosáhnout 1,1 procentního bodu HDP a v eurozóně 1,3 procentního bodu HDP a v roce 2013 v EU 0,7 procentního bodu HDP a v eurozóně 0,9 procentního bodu HDP. Celkový veřejný dluh v roce 2012 činí 93 % HDP v eurozóně a 87 % HDP v EU. V roce 2013 se má podle předpokladů zvýšit až na 95 % HDP v eurozóně a 89 % HDP v EU, ale poté se má opět stabilizovat.

Silná politická opatření na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a pokrok v reformě institucionálního rámce hospodářské a měnové unie snížily rizika oslabující perspektivy růstu. Důvěru a možnosti budoucího růstu by mohlo ohrozit, pokud by nezaměstnanost byla vyšší, než se předpokládalo. Na druhé straně s ohledem na nedávná politická rozhodnutí může krize na finančním trhu v EU ustupovat rychleji a důvěra může posilovat více, než se očekávalo, což by mohlo mít pozitivní dopad na domácí poptávku. Rizika pro inflační výhled jsou v podstatě vyvážená.

Podrobná zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn_forecast_en.htm

Kontaktní osoby:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar