Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 november 2012

En viseringspolitik som gynnar ekonomisk tillväxt i EU

EU-kommissionen har i dag antagit ett strategiskt meddelande om hur tillväxten i EU kan främjas genom att man tillämpar och vidareutvecklar den gemensamma viseringspolitiken och genom att man gör det lättare för medborgare från länder utanför EU att resa till unionen.

Turismen sysselsatte 18,8 miljoner personer 2011 och har blivit en av de näringsgrenar där det skapas flest nya arbetstillfällen i EU. Den är därför en viktig motor för ekonomisk tillväxt och utveckling. År 2011 spenderade utländska turister 330,44 miljarder euro i EU. Enligt färska beräkningar kommer antalet arbetstillfällen sannolikt att öka till 20,4 miljoner och det belopp som spenderas av dessa turister att stiga till 427,31 miljarder euro år 2022.

Om de nuvarande viseringsreglerna utnyttjas fullt ut kan man se till att EU förblir ett attraktivt besöksmål för fler turister från andra länder samtidigt som den ekonomiska verksamheten och skapandet av nya arbetstillfällen i EU främjas. Turismen har stor inverkan på hela ekonomin tack vare de pengar som spenderas på logi, mat och dryck, transporter, underhållning, inköp m.m.

– Med tanke på den ekonomiska nedgången bör vi sträva efter att öka turistströmmarna till EU men samtidigt se till att gränserna är säkra. Genom att göra det lättare för lagliga resenärer som inte utgör en säkerhetsrisk att besöka EU stärker vi vår ställning som det ledande turistmålet i världen. Detta vore mycket positivt för den europeiska ekonomin, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström som ansvarar för inrikes frågor.

Jag har alltid arbetat för att underlätta turism och resande. Det är mycket glädjande att samarbetet mellan mina och Cecilia Malmströms medarbetare börjar bära frukt. Meddelandet är en milstolpe. I det bekräftar kommissionen officiellt att det är viktigt att man i besluten om viseringspolitiken även tar ekonomiska hänsyn, säger EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani.

Statistiken visar att det har utfärdats betydligt fler viseringar under de senaste åren och att få besökare nekas visering. I Indien utfärdades ca 340 000 Schengenviseringar år 2007 och ca 460 000 år 2011. Även i Kina ökade antalet viseringar betydligt, från 560 000 viseringar år 2008 till 1 026 000 år 2011. I Ryssland utfärdades 3 500 000 viseringar under 2007 och 5 152 000 under 2011.

Ännu mer kan emellertid göras för att öka turistströmmarna från länder med ett stort antal potentiella turister och växande köpkraft.

Att underlätta resande

Stora framsteg kan göras redan med de befintliga viseringsbestämmelserna och många hinder kan undanröjas om EU-ländernas konsulat tillämpar viseringskodexen korrekt. Konsulaten bör i synnerhet se till att sökande får en besökstid inom två veckor från att de begärt det, att viseringsbeslutet fattas inom två veckor från ansökan och att det finns ansökningsblanketter på värdlandets språk. De bör också överväga möjligheten att utfärda viseringar för flera inresor.

På lång sikt skulle man kunna utreda hur de gällande viseringsbestämmelserna eventuellt kunde ändras:

  • Rationaliserade och förenklade förfaranden (en översyn av samtliga steg i förfarandet, inbegripet viseringsansökningar som lämnas in av mellanhänder/resebyråer samt föregående samråd).

  • En tydligare definition av vilket konsulat som är behörigt att handlägga viseringsansökan.

  • Förenklade ansökningsblanketter.

  • Förenklade/tydligare krav på styrkande handlingar.

  • Tydligare regler om undantag från betalning av viseringsavgift.

  • Tydligare regler om utfärdande av visering för flera inresor.

  • Bättre organisation och samarbete mellan konsulaten, t.ex. genom att se över den rättsliga ramen för gemensamma ansökningscentrum och underlätta inrättande av sådana centrum samt deras arbete.

  • Ett förbättrat lokalt Schengensamarbete (harmonisering av viseringsförfarandena i Schengenländerna), för att göra det effektivare.

Den tekniska utvecklingen bör också beaktas. Kommissionen kommer till exempel snart att lägga fram lagstiftningsförslag om smart gränsförvaltning i EU (se meddelandet från 2011, IP/2011/1234 och MEMO/11/728) som är tänkta att garantera smidigare reseflöden vid EU:s yttre gränser.

För ytterligare information, se MEMO/12/838

Länkar

EU-kommissionär Cecilia Malmströms webbplats och Twitter

Webbplats och Twitter för GD Inrikes frågor

EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajanis webbplats och Twitter

GD Näringslivs webbplats om turism

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar