Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 listopada 2012 r.

Polityka wizowa w służbie wzrostu gospodarczego w UE

W przyjętym dzisiaj komunikacie strategicznym Komisja analizuje, w jakim stopniu wdrożenie i rozwój wspólnej polityki wizowej mogłyby przyczynić się do wzrostu gospodarczego w UE poprzez ułatwienie turystom z państw trzecich podróżowania do UE.

Dysponując łącznie 18,8 milionami miejsc pracy w 2011 r., turystyka stała się jednym z sektorów generujących największe zatrudnienie w Unii Europejskiej oraz główną siłą napędową wzrostu gospodarczego i rozwoju. W 2011 r. wydatki turystów zagranicznych wyniosły 330,44 miliardów euro. Zgodnie z ostatnimi szacunkami w 2022 r. wartości te mogą wzrosnąć do 20,4 milionów miejsc pracy i 427,31 miliardów euro.

Pod warunkiem, że byłyby w pełni wykorzystywane, obecne przepisy wizowe pozwoliłyby utrzymać pozycję UE jako atrakcyjnego celu podróży dla jeszcze większej liczby turystów/obywateli z państw trzecich, stymulując równocześnie działalność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy w UE. Turyści mają bowiem istotny wpływ na całą gospodarkę dzięki dokonywanym wydatkom na zakwaterowanie, jedzenie i picie, transport, rozrywkę, zakupy itp.

„Biorąc pod uwagę obecne pogorszenie koniunktury gospodarczej, powinniśmy dążyć do zwiększenia ruchu turystycznego, którego celem jest Europa, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo naszych granic” – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström. „Rozszerzenie możliwości podróżowania po Europie dla pełnoprawnych podróżnych, którzy nie stanowią ryzyka dla bezpieczeństwa, może tylko wzmocnić pozycję UE jako najliczniej odwiedzanego celu podróży turystycznych na świecie, co byłoby jak najbardziej pożądane dla naszej gospodarki” – dodała pani komisarz.

„Turystyka i ułatwienia dla podróżnych zawsze były ważnymi punktami mojego programu. Bardzo się cieszę, że znakomita współpraca między służbami pani komisarz Malmström a podległymi mi służbami przynosi efekty. Uważam, że wspomniany komunikat stanowi kamień milowy, gdyż Komisja oficjalnie uznaje w nim znaczenie kwestii ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki wizowej” - powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Dane liczbowe pokazują, że liczba wydanych wiz znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat, a odmowy wydania wizy utrzymują się na niskim poziomie. W 2011 r. w Indiach wydano około 460 000 wiz Schengen, liczba ta wynosiła 340 000 w 2007 r. Również liczba wiz wydanych w Chinach znacznie wzrosła: 560 000 wiz w 2008 r. w porównaniu z 1 026 000 wiz w 2011 r. W Rosji w 2011 r. wydano ok. 5 152 000 wiz w porównaniu z 3 500 000 wiz wydanych w 2007 r.

Nadal jednak można zrobić więcej, aby zwiększyć ruch turystyczny z tych państw, charakteryzujących się wysokim potencjałem turystycznym i stale wzrastającą siłą nabywczą.

Więcej ułatwień dla podróżnych

Wiele można osiągnąć już w obrębie obowiązujących ram prawnych kodeksu wizowego, a liczne przeszkody można by usunąć poprzez właściwe wdrożenie kodeksu wizowego przez konsulaty państw członkowskich. Konsulaty powinny w szczególności egzekwować piętnastodniowy termin na odbycie spotkania i taki sam piętnastodniowy termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego, zapewniać dostępność formularzy wizowych w języku państwa przyjmującego, jak również rozważyć możliwość wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

W perspektywie długoterminowej należy rozważyć ewentualne zmiany w obecnych przepisach wizowych, w tym:

  • usprawnienie i skrócenie procedur (dokonanie przeglądu wszystkich etapów procedury, w tym składania wniosków wizowych przez pośredników lub biura podróży oraz wcześniejsze konsultacje);

  • doprecyzowanie definicji konsulatu odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku wizowego;

  • uproszczenie formularza wniosku;

  • uproszczenie/doprecyzowanie wymogów dotyczących dokumentów uzupełniających;

  • doprecyzowanie przepisów dotyczących odstępstw od uiszczania opłaty wizowej;

  • doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania wiz wielokrotnego wjazdu;

  • poprawa organizacji placówek konsularnych i współpracy, np. poprzez ponowne określenie ram prawnych wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych, usprawnienie tworzenia takich punktów oraz ich funkcjonowania;

  • wzmocnienie lokalnej współpracy konsularnej w sprawach wiz (ujednolicenie praktyk wizowych w państwach strefy Schengen) w celu zwiększenia jej skuteczności.

Ponadto należy również uwzględnić postęp technologiczny. Komisja przedłoży na przykład wkrótce wnioski ustawodawcze dotyczące „inteligentnych granic” (zob. komunikaty prasowe z 2011 r.: IP/11/1234 oraz MEMO/11/728) zmierzające do usprawnienia ruchu turystycznego na zewnętrznych granicach UE.

Więcej informacji w notatce MEMO/12/838

Przydatne linki

strona internetowa komisarz Cecilii Malmström oraz jej strona na Twitterze

strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych oraz jej strona na Twitterze

strona internetowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonia Tajaniego oraz jego strona na Twitterze

Strona internetowa DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (turystyka)

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar