Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. november 2012

Viisapoliitika ELi majanduskasvu elavdamiseks

Täna vastu võetud strateegilises teatises vaatleb komisjon, kuidas ühise viisapoliitika rakendamine ja arendamine edendaks ELi külastavate kolmandate riikide kodanike reisimisvõimalusi ning soodustaks ELi majanduskasvu.

Turism on 18,8 miljoni töökohaga (2011. aastal) üks Euroopa Liidu suurimaid tööhõive laiendajaid ning majanduskasvu ja -arengu oluline käivitaja. 2011. aastal ulatusid väliskülaliste kulutused 330,44 miljardi euroni. Hiljutiste hinnangute kohaselt kasvavad need näitajad 2022. aastaks 20,4 miljoni töökohani ja 427,31 miljardi euroni.

Praeguste viisanõuete võimalusi täiel määral ära kasutades tagataks see, et EL oleks aina rohkematele turistidele/kolmandate riikide kodanikele jätkuvalt atraktiivne sihtkoht ning ergutataks ühtlasi ka ELi majandustegevust ja töökohtade loomist. Kogu majandust tervikuna mõjutavad märkimisväärselt turistide kulutused majutusele, toidule ja joogile, transpordile, meelelahutusele, sisseostudele jne.

„Praegust majanduslangust arvestades peaksime püüdma suurendada turistide voogusid Euroopasse, tagades seejuures jätkuvalt piiride julgeoleku,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström. „Selliste seaduslike reisijate, kes ei tekita julgeolekuriske, võimaluste parandamine Euroopasse reisimisel vaid tugevdab meie positsiooni maailma soosituima turismisihtkohana, mis on meie majanduse jaoks väga rõõmustav saavutus,” lisas ta.

„Turismi ja reisimise hõlbustamine on minu töökavas olnud alati tähtsal kohal. Mul on väga hea meel, et minu ja volinik Malmströmi talituste vaheline suurepärane koostöö kannab vilja. Pean seda teatist teetähiseks, millega komisjon tunnustab ametlikult majanduslike kaalutluste arvestamise olulisust viisapoliitikaga seotud otsuste vastuvõtmisel,” lausus Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani.

Statistikast nähtub, et väljastatud viisade arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, viisa väljastamisest keeldumisi on aga endiselt vähe. Indias väljastati 2011. aastal ligikaudu 460 000 Schengeni viisat; 2007. aastal oli vastav näitaja 340 000. Oluliselt kasvas ka Hiinas väljastatud viisade arv, kerkides 560 000 viisalt 2008. aastal 1 026 000 viisani 2011. aastal. Venemaal väljastati 2011. aastal 5 152 000, 2007. aastal aga 3 500 000 viisat.

Turismivoogude suurendamiseks kõrge turismipotentsiaali ja kasvava ostujõuga riikidest saaks aga palju rohkem ära teha.

Täiendav reisimise hõlbustamine

Juba olemasolevate viisanõuete raames saab palju saavutada, lisaks saaks paljud takistused kõrvaldada juhul, kui liikmesriikide konsulaadid ELi ühise viisaeeskirja nõuetekohaselt rakendaksid. Eelkõige peaksid konsulaadid jõustama 15-päevase tähtaja kohtumise määramiseks, 15-päevase tähtaja otsuse tegemiseks viisataotluse kohta, taotlusvormide kättesaadavuse vastuvõtva riigi keeles ja lisaks peaksid nad hindama mitmekordse viisa väljastamise võimalust.

Pikemas perspektiivis võib kaaluda ka praeguste viisanõuete muutmist, sealhulgas:

  • menetluste tõhustamist ja lühendamist (kõikide menetlusetappide läbivaatamine, sealhulgas vahendajate/reisibüroode esitatud viisataotlused, eelnev konsulteerimine);

  • viisataotlust menetleva pädeva konsulaadi mõiste täpsustamist;

  • taotlusvormi lihtsustamist;

  • tõendavate dokumentide nõuete lihtsustamist/täpsustamist;

  • viisatasust loobumise eeskirjade täpsustamist;

  • mitmekordse viisa väljastamise eeskirjade täpsustamist;

  • konsulaarkorralduse ja -koostöö parandamist, nt ühiste viisataotluskeskuste õigusliku raamistiku uuestimääratlemist, selliste keskuste rajamist ja nende toimimise lihtsustamist;

  • kohaliku Schengeni koostöö parandamist (Schengeni riikide viisapoliitika ühtlustamist), et see tõhusamaks muuta.

Lisaks peab arvestama tehnoloogia arenguga. Näiteks esitab komisjon peagi õigusaktide ettepanekud arukate piiride kohta (vt 2011. aasta teatist: IP/11/1234 ja MEMO/11/728), millega tahetakse tagada sujuvamad reisivood ELi välispiiridel.

Lisateave: MEMO/12/838

Kasulikud lingid

Euroopa voliniku Cecilia Malmströmi veebisait ja Twitter

Siseasjade peadirektoraadi veebisait ja Twitter

Euroopa Komisjoni asepresidendi Antonio Tajani veebisait ja Twitter

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisait (turism)

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar