Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 november 2012

Den totala felprocenten för EU:s utgifter hamnar under 4 % för tredje året i rad – revisionsrättens årsrapport

En överväldigande majoritet av betalningarna ur EU:s budget förra året var fria från kvantifierbara fel. Revisionsrätten bekräftar i sin årsrapport att den totala kvantifierade felprocenten för EU:s utgifter 2011 var stabil, och lägre än 4 %. För femte året i rad har revisionsrätten godkänt EU:s räkenskaper som sunda.

– Under de senaste åren har kommissionen uppfyllt sitt löfte om högkvalitativ förvaltning och kontroll av EU:s medel, säger kommissionens ledamot med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta. Vårt arbete är långt ifrån färdigt, men det är nu dags även för våra parter att öka sina ansträngningar. Medlemsländerna kan göra detta i två enkla steg. För det första kan de godkänna de förenklade regler som kommissionen föreslår för den nya programperioden. Enklare regler är lättare att följa och kontrollera och kan bidra till att kraftigt minska antalet misstag i samband med EU:s utgifter. För det andra upprepar jag min uppmaning till medlemsländerna att ta sitt ansvar på större allvar när det gäller att skydda skattebetalarnas pengar. Med lite större ansträngningar från medlemsländernas sida när det gäller att kontrollera projekt ordentligt och återkräva felaktigt använda medel kan man komma långt, särskilt i dessa tider av ekonomiska svårigheter.

Revisionsrättens rapport bekräftar att det senaste årtiondets kontinuerliga förbättringar av förvaltningen av EU-medel håller i sig. Detta är särskilt viktigt med tanke på att den nuvarande programperioden håller på att avslutas, vilket inneburit att mängden betalningar och rapporteringskrav ökade avsevärt under 2011 jämfört med de senaste åren. Trots detta låg felprocenten kvar på en stabil nivå.

Fel innebär inte att EU:s pengar har gått förlorade, gått till spillo eller drabbats av bedrägerier. Faktum är att bedrägerier bara påverkar 0,2 % av EU:s totala budget, och det finns effektiva instrument för att upptäcka dem så att pengarna kan återkrävas. När revisionsrätten hänvisar till en felprocent innebär det att pengar inte borde ha betalats ut, eftersom ett projekt inte uppfyllde de detaljerade reglerna för EU-finansiering. Om fel uppstår finns effektiva mekanismer för att upptäcka och rätta till dem.

Bakgrund

Den totala felprocenten för EU:s utgifter har legat under 4 % tre år i rad, och områden som bistånd, utveckling, utvidgning och administration var förra året återigen fria från väsentliga fel. Sammanhållningspolitiken, som finansierar projekt för att främja konkurrenskraft och tillväxt i hela Europa, uppvisade den största förbättringen under 2011. Här minskade felfrekvensen med över 2,5 procentenheter jämfört med 2010.

För jordbruket kunde man konstatera en ökning av felprocenten jämfört med 2010, delvis beroende på att revisionsrätten första gången någonsin tog med tvärvillkoren i sin beräkning. I sin rapport konstaterar revisionsrätten att kommissionen redan hade identifierat de relevanta problemen på detta område, och har vidtagit korrigerande åtgärder för att se till att pengarna inte går förlorade.

Kommissionen har också ägnat mycket arbete åt att förenkla reglerna angående EU:s medel. Detta underlättar inte bara tillgången till EU-medel, utan gör det också lättare att tillämpa och verkställa reglerna för EU:s utgifter, och därmed minska felprocenten ytterligare.

Den nya budgetförordningen antogs den 25 oktober 2012 och innehåller redan omfattande förenklingsåtgärder samt bestämmelser som bör förbättra kontrollen av EU-medel på alla nivåer.

Kommissionens förslag till nästa omgång program (2014–2020), som för närvarande diskuteras i rådet och Europaparlamentet, innehåller en mängd nya åtgärder för ytterligare förbättring av förvaltningen av EU-medel. Dessa omfattar bl.a. hårdare korrigerande åtgärder om medlemsländerna inte lyckas åtgärda oegentligheter i tid, ett nytt system för övervakning av framstegen mot uppställda mål och ett krav på att nationella förvaltningsmyndigheter ska underteckna en revisionsförklaring för sina räkenskaper.

Nästa steg

Efter offentliggörandet av revisionsrättens årliga rapport kommer rådet att ge Europaparlamentet en rekommendation om huruvida det är lämpligt eller inte att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgeten. Mot bakgrund av denna rekommendation kommer Europaparlamentet att i maj 2013 rösta om sin resolution om ansvarsfrihet för 2011 års budget.

För mer information, se MEMO/12/833

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar