Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. novembra 2012

Splošna stopnja napak pri porabi EU pod 4 % tretje leto zapored: letno poročilo Računskega sodišča

Velika večina plačil iz proračuna EU je bila lani brez številčno opredeljivih napak. V svojem letnem poročilu je Računsko sodišče potrdilo, da je v letu 2011 splošna stopnja števila napak pri porabi EU ostala stabilna pod 4 %. Računsko sodišče je prav tako podalo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih EU, in sicer že peto leto zapored.

„V zadnjih nekaj letih je Komisija izpolnila svojo obljubo, da bo zagotovila visoko kakovost upravljanja in nadzora nad sredstvi EU. Naše delo vsekakor še ni končano, vendar je zdaj čas za naše partnerje, da tudi oni okrepijo svoja prizadevanja,“ je dejal Algirdas Šemeta, komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam. „Države članice lahko to storijo v dveh preprostih korakih. Prvič, potrdijo lahko enostavnejša pravila, ki jih je Komisija predlagala za novo programsko obdobje. Enostavnejša pravila je lažje spoštovati in lažje nadzorovati, prispevala pa bi lahko k občutnemu zmanjšanju števila napak pri porabi EU. Drugič, ponovno pozivam države članice, da svoje odgovornosti jemljejo bolj resno, ko gre za njihov prispevek pri zaščiti denarja davkoplačevalcev EU. Malo večja prizadevanja držav članic za ustrezen nadzor nad projekti in povrnitev neustrezno porabljenih sredstev bi lahko pomenila veliko, zlasti v tem času gospodarske krize.“

Današnje poročilo Računskega sodišča potrjuje, da se napredek pri upravljanju sredstev EU v zadnjem desetletju dosledno ohranja. To je še posebej pomembno zaradi tega, ker se trenutno programsko obdobje zaključuje. To je pomenilo, da so se obseg plačil in poročevalske zahteve, ki veljajo zanje, v letu 2011 precej povečali v primerjavi z zadnjimi nekaj leti. Vendar pa je stopnja napak kljub temu ostala stabilna.

Napake ne pomenijo, da so sredstva EU izgubljena, zapravljena ali predmet goljufije. Dejansko je le 0,2 % celotnega proračuna EU predmet goljufij, obstajajo pa močni instrumenti za njihovo odkrivanje, tako da se sredstva v primeru goljufije lahko povrnejo. Ko Računsko sodišče navaja stopnjo napak, to pomeni, da denar ne bi smel biti izplačan, ker projekt ni izpolnjeval podrobnih pravil, zaradi katerih bi bil upravičen do financiranja EU. Če pa le pride do napak, so vzpostavljeni učinkoviti mehanizmi za njihovo odkrivanje in odpravo.

Ozadje

Splošna stopnja napak pri porabi EU je že tri leta zapored nižja od 4 %, medtem ko na področjih, kot so zunanja pomoč, razvoj, širitev in uprava, v preteklem letu ponovno ni bilo pomembnejših napak. Najpomembnejše izboljšanje v letu 2011 je bilo opaziti pri kohezijski politiki, ki financira projekte za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v Evropi. Tukaj se je stopnja napak v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za več kot 2,5 odstotne točke.

Na področju kmetijstva se je stopnja napak v primerjavi z letom 2010 povečala, delno zaradi dejstva, da je sodišče v svoj izračun prvič vključilo obveznosti glede navzkrižne skladnosti. V svojem poročilu Sodišče ugotavlja, da je Komisija že opredelila težave na tem področju, in sprejela ukrepe za njihovo odpravo, s čimer bo zagotovila, da se denar ne bo izgubljal.

Komisija je veliko pozornosti namenila tudi poenostavitvi pravil, ki bi se uporabljala za sredstva EU. Ta sredstev EU ne bo naredila samo bolj dostopnih za tiste, ki jih potrebujejo, temveč bi tudi olajšala uporabo in izvajanje pravil, povezanih s porabo EU, s čimer bi se še dodatno zmanjšalo število napak.

Nova finančna uredba, ki je bila sprejeta 25. oktobra 2012, že vsebuje bistvene ukrepe za poenostavitev kot tudi določbe, ki naj bi izboljšale nadzor nad sredstvi EU na vseh ravneh.

Predlogi Komisije za naslednjo generacijo programov (2014–2020), o katerih trenutno razpravljata Svet in Parlament, vključujejo številne nove ukrepe za nadaljnje izboljšanje upravljanja s sredstvi EU. Ti vključujejo strožje popravne ukrepe, če države članice nepravilnosti ne bodo odpravile pravočasno, nov sistem za spremljanje napredka pri doseganju zastavljenih ciljev in zahtevo za nacionalne upravne organe, da podpišejo izjavo o zanesljivosti svojih računovodskih izkazov.

Naslednji koraki

Po objavi letnega poročila Računskega sodišča bo Svet Evropskemu parlamentu predložil priporočilo, ali naj Komisiji podeli razrešnico proračuna. Na podlagi tega priporočila bo Evropski parlament maja 2013 glasoval o resoluciji o razrešnici proračuna za leto 2011.

Za dodatne informacije glej MEMO/12/833

Kontakt:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar