Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. novembra 2012

Celková miera chybovosti pri výdavkoch EÚ už po tretíkrát za sebou nižšia než 4 % - výročná správa Dvora audítorov (DA)

Pri drvivej väčšine platieb z rozpočtu EÚ vykonaných v uplynulom roku sa nevyskytli žiadne kvantifikovateľné chyby. Dvor audítorov vo svojej výročnej správe potvrdil, že v roku 2011 celková vyčíslená miera chybovosti výdavkov EÚ zostala na úrovni nižšej než 4 %. Vzhľadom na vedenie účtov EÚ Dvor audítorov už piaty rok po sebe konštatoval vynikajúci stav.

„Komisia v uplynulých rokoch splnila svoj sľub a zabezpečila vysokú kvalitu riadenia a kontroly finančných prostriedkov EÚ. Naša práca tým síce ešte v žiadnom prípade nie je ukončená, ale zároveň nastal čas, aby svoje úsilie zintenzívnili aj naši partneri,“ vyhlásil Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom. „Členské štáty na tento účel môžu prijať dve jednoduché opatrenia. Po prvé, môžu schváliť jednoduchšie pravidlá, ktoré Komisia navrhla na nové programovacie obdobie. Jednoduchšie pravidlá sa jednoduchšie dodržiavajú i kontrolujú, a výsledkom ich uplatňovania by mohol byť výrazný pokles počtu chýb pri výdavkoch z rozpočtu EÚ. Po druhé, opakujem svoju výzvu, aby členské štáty brali vážnejšie svoju zodpovednosť pri ochrane peňazí daňových poplatníkov EÚ. Veľký účinok by sa dosiahol už len tým, ak by členské štáty vyvinuli len trocha väčšie úsilie na to, aby správne kontrolovali projekty a získavali späť zneužité financie, predovšetkým v týchto hospodársky náročných časoch.“

Dvor audítorov dnes predložil svoju správu, v ktorej potvrdil, že zlepšenie riadenia finančných prostriedkov EÚ v uplynulom desaťročí je trvalého rázu. Táto skutočnosť má obzvlášť veľký význam vzhľadom na to, že súčasné programovacie obdobie sa chýli ku koncu. Znamená to, že hoci v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi objem platieb a zodpovedajúce množstvo hlásení v roku 2011 výrazne narástli, miera chybovosti zostala nezmenená.

Chyby neznamenajú, že peniaze EÚ sa stratili, premrhali alebo zneužili. V skutočnosti len 0,2 % celkového rozpočtu EÚ padnú za obeť podvodom a máme k dispozícii účinné nástroje na ich odhalenie, takže je možné peniaze získať naspäť. Pojem miera chybovosti znamená, že finančné prostriedky sa nemali vyplatiť, pretože projekt nedodržiaval podrobné pravidlá, na základe ktorých sú projekty oprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ. Keď sa vyskytnú chyby, sú k dispozícii účinné mechanizmy na ich odhalenie a opravu.

Súvislosti

Celková miera chybovosti pri výdavkoch EÚ už 3 roky po sebe neprekročila 4 %, pričom oblasti ako vonkajšia pomoc, rozvoj, rozšírenie a správa v poslednom roku opäť nevykázali žiadne podstatné chyby. Najvýznamnejšie zlepšenie v roku 2011 sa zaznamenalo v politike súdržnosti, v rámci ktorej sa financujú projekty na podporu konkurencieschopnosti a rastu v Európe. V tejto oblasti miera chybovosti v porovnaní s rokom 2010 klesla o 2,5 percentuálneho bodu.

V poľnohospodárstve miera chybovosti oproti roku 2010 narástla čiastočne preto, lebo Dvor audítorov po prvýkrát do svojich výpočtov zahrnul povinnosti krížového plnenia. Vo svojej správe uvádza, že Komisia už identifikovala zodpovedajúce problémy v tejto oblasti a prijala nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky nestratili.

Komisia sa zároveň sústredila na zjednodušenie pravidiel v oblasti finančných prostriedkov EÚ. Výsledkom nebude len jednoduchší prístup k financovaniu zo zdrojov EÚ pre všetkých, ktorí to potrebujú, ale aj jednoduchšie uplatňovanie a presadzovanie pravidiel pri výdavkoch EÚ, v dôsledku čoho chybovosť ešte viac poklesne.

Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré bolo prijaté 25. októbra 2012, už obsahuje podstatné zjednodušujúce opatrenia, ako aj ustanovenia, na základe ktorých by sa mali zlepšiť kontroly finančných prostriedkov EÚ na všetkých úrovniach.

Návrhy Komisie na ďalšiu generáciu programov (2014 - 2020), ktoré sú v súčasnosti predmetom diskusií na pôde Rady a Parlamentu, zahŕňajú celý rad nových opatrení na ďalšie zlepšenie riadenia finančných prostriedkov EÚ. Patria k nim prísnejšie nápravné opatrenia v prípade, ak členské štáty zanedbajú včasné riešenie nezrovnalostí; nový systém monitorovania pokroku pri dosahovaní stanovených cieľov; a požiadavka, aby vnútroštátne riadiace orgány podpísali vyhlásenie o vierohodnosti svojich účtovných záznamov.

Ďalšie kroky

Po zverejnení výročnej správy Dvora audítorov sa Rada obráti na Európsky parlament s odporúčaním o udelení alebo neudelení rozpočtového absolutória Komisii. Európsky parlament bude na základe uvedeného odporúčania hlasovať o uznesení o udelení absolutória pre rozpočet za rok 2011 v máji 2013.

Ďalšie informácie - pozri MEMO/12/833.

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar