Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 listopada 2012 r.

Ogólny poziom błędu w wydatkach UE już trzeci rok z rzędu utrzymuje się poniżej 4 proc.: sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego

Ogromna większość płatności z budżetu UE dokonanych w zeszłym roku była wolna od kwantyfikowalnych błędów. W swoim sprawozdaniu rocznym Trybunał Obrachunkowy potwierdził, że ogólny poziom skwantyfikowanego błędu w wydatkach UE utrzymał się w 2011 r. poniżej 4 proc. Unijna księgowość otrzymała natomiast pozytywną opinię Trybunału Obrachunkowego już piąty rok z rzędu.

„W ciągu ostatnich kilku lat Komisja, zgodnie ze swoimi obietnicami, zapewniała wysoką jakość zarządzania środkami UE i ich kontroli. Nie oznacza to kresu naszych starań, ale teraz czas na ruch także ze strony naszych partnerów”, powiedział Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. „Państwa członkowskie mogą podjąć to wyzwanie na dwa proste sposoby. Po pierwsze, mogą przyjąć uproszczone przepisy proponowane przez Komisję na nowy okres programowania. Uproszczenie przepisów ułatwi ich przestrzeganie i jego kontrolę. Może ono również doprowadzić do znacznego spadku liczby błędów w wydatkach UE. Po drugie, ponownie wzywam państwa członkowskie, by poważniej potraktowały swój obowiązek ochrony pieniędzy unijnych podatników. Nieco większe zaangażowanie państw członkowskich w należyte kontrolowanie projektów i odzyskiwanie niewłaściwie wykorzystanych środków mogłoby przynieść znaczące rezultaty, zwłaszcza w czasach obecnego kryzysu gospodarczego.”

Przedstawione dziś sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego potwierdza, że stale utrzymuje się poprawa zarządzania środkami UE, która nastąpiła w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że obecny okres programowania zbliża się ku końcowi. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednimi latami w 2011 r. znacznie wzrosła liczba płatności i związanych z nimi wymogów sprawozdawczych. Poziom błędu nie uległ jednak zmianom.

Błędy nie oznaczają, że unijne pieniądze przepadają, są marnowane lub defraudowane. Nadużycia finansowe dotyczą tylko 0,2 proc. całkowitego budżetu UE, a do ich wykrywania służą skuteczne instrumenty, dzięki którym można odzyskać środki w razie wystąpienia nadużycia. Poziom błędu, o którym mówi Trybunał Obrachunkowy, dotyczy sytuacji, w których środki nie powinny były zostać wypłacone, gdyż projekt nie spełniał szczegółowych kryteriów kwalifikujących do finansowania przez UE. Dysponujemy solidnymi mechanizmami do wykrywania i naprawiania takich błędów.

Kontekst

Ogólny poziom błędu w wydatkach UE utrzymuje się już od trzech lat poniżej 4 proc., a w takich dziedzinach, jak pomoc zewnętrzna, rozwój, rozszerzenie i administracja po raz kolejny nie wystąpiły istotne błędy. W 2011 r. największą poprawę odnotowano w polityce spójności, w ramach której finansuje się projekty wspierające konkurencyjność i wzrost gospodarczy w całej Europie. W tej dziedzinie poziom błędu spadł o ponad 2,5 punktu procentowego w stosunku do 2010 r.

W przypadku rolnictwa poziom błędu wzrósł w porównaniu z 2010 r., częściowo ze względu na to, że Trybunał po raz pierwszy uwzględnił w swoich obliczeniach zobowiązania wynikające z zasady wzajemnej zgodności. W swoim sprawozdaniu Trybunał odnotował, że Komisja ustaliła już, skąd wynikają problemy w tym obszarze, i wprowadziła środki naprawcze, aby nie dopuścić do utraty środków.

Komisja poświęciła też dużo uwagi uproszczeniu przepisów mających zastosowanie do środków UE. Nie tylko zwiększy to dostępność środków UE dla tych, którzy ich potrzebują, ale także ułatwi stosowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących wydatków UE, dzięki czemu ograniczona zostanie liczba błędów.

Nowe rozporządzenie finansowe, przyjęte w dniu 25 października 2012 r., wprowadza już znaczne uproszczenia oraz zawiera przepisy, które powinny poprawić kontrolę środków UE na wszystkich szczeblach.

Wnioski Komisji dotyczące nowych programów (w latach 2014-2020), obecnie omawiane przez Radę i Parlament, obejmują wiele nowych środków, które w większym stopniu usprawnią zarządzanie unijnymi funduszami. Obejmują one bardziej restrykcyjne środki naprawcze, w przypadkach gdy państwa członkowskie nie korygują nieprawidłowości w odpowiednim czasie; nowy system monitorowania postępu w osiąganiu ustalonych celów oraz wymóg, aby krajowe instytucje zarządzające podpisywały poświadczenia wiarygodności swoich sprawozdań finansowych.

Kolejne działania

Po opublikowaniu sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego Rada przedstawi Parlamentowi Europejskiemu zalecenie w kwestii udzielenia bądź nieudzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu. Na podstawie tego zalecenia Parlament Europejski będzie w maju 2013 r. głosować w sprawie rezolucji dotyczącej udzielenia absolutorium w odniesieniu do budżetu za 2011 r.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/12/833

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar