Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 november 2012

Jaarverslag Rekenkamer: totale foutenpercentage EU-uitgaven voor derde jaar op rij onder de 4 %

In verreweg de meeste uitgaven uit de EU‑begroting van vorig jaar zijn geen kwantificeerbare fouten gevonden. De Rekenkamer bevestigt in haar jaarrapport dat het totale gekwantificeerde foutenpercentage voor de EU-uitgaven in 2011 stabiel bleef onder de 4 %. Ten aanzien van de EU-boekhouding heeft de Rekenkamer voor de vijfde keer op rij het groene licht gegeven.

"De Commissie heeft de afgelopen jaren haar belofte waargemaakt om hoogwaardig beheer en controle op de EU-middelen te waarborgen. Ons werk zit er nog lang niet op, maar het is nu aan onze partners om extra inzet te tonen", aldus Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding. "De lidstaten kunnen dit in twee eenvoudige stappen doen. Ten eerste kunnen zij de eenvoudigere regels overnemen die de Commissie voor de nieuwe programmeringsperiode heeft voorgesteld. Eenvoudigere regels zijn makkelijker na te leven en te controleren, en ze kunnen bijdragen aan een drastische vermindering van het aantal fouten in de EU-uitgaven. Ten tweede wijs ik er opnieuw op dat de lidstaten meer ernst moeten maken van hun taak om het geld van de Europese belastingbetalers te beschermen. Een geringe extra inspanning van de lidstaten om projecten op de juiste manier te beheren en verkeerd gebruikte middelen terug te vorderen kan veel opleveren, vooral in deze moeilijke economische tijd."

Het vandaag verschenen verslag van de Rekenkamer toont aan dat het afgelopen decennium sprake is geweest van een consequent beter beheer van EU-middelen. Dit is met name van belang omdat de huidige programmeringsperiode ten einde loopt. Het betekent dat het aantal uitgaven en de bijbehorende verslagleggingseisen in 2011 in vergelijking met de laatste jaren flink zijn toegenomen en het foutenpercentage toch stabiel is gebleven.

Als er over fouten wordt gesproken, betekent dit niet dat EU-geld verloren is gegaan, verspild is of dat ermee is gefraudeerd. In feite gaat het slechts in 0,2 % van de totale EU-begroting om fraude en er zijn krachtige opsporingsinstrumenten om het geld in geval van fraude terug te vorderen. Als de Rekenkamer het heeft over een foutenpercentage, dan betekent dit dat het geld niet had mogen worden uitbetaald omdat een project niet voldeed aan de gedetailleerde regels om voor EU-middelen in aanmerking te komen. En als er wel sprake is van fouten, zijn er solide mechanismen om deze op te sporen en te corrigeren.

Achtergrond

Het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven ligt voor het derde jaar op rij onder de 4 % en in onderdelen zoals externe steun, ontwikkeling, uitbreiding en administratie zijn vorig jaar opnieuw geen materiële fouten gevonden. De sterkste verbetering was in 2011 zichtbaar in het cohesiebeleid, waarmee projecten worden gefinancierd om concurrentie en groei in heel Europa te stimuleren. Hier daalde het foutenpercentage met meer dan 2,5 procentpunt in vergelijking met 2010.

In het onderdeel landbouw steeg het foutenpercentage in vergelijking met 2010, deels doordat de Rekenkamer voor het eerst de verplichtingen in het kader van de randvoorwaarden in haar berekeningen heeft meegenomen. De Rekenkamer merkt in haar verslag op dat de Commissie de belangrijke problemen op dit gebied reeds heeft vastgesteld en corrigerende maatregelen heeft ondernomen om te garanderen dat het geld niet verloren gaat.

De Commissie heeft eveneens veel aandacht besteed aan het vereenvoudigen van de regels die van toepassing zijn op de EU-middelen. Hierdoor zullen de EU-middelen niet alleen toegankelijker zijn voor diegenen die deze middelen nodig hebben, maar wordt het ook makkelijker de regels met betrekking tot de EU-uitgaven toe te passen en te handhaven, waardoor er nog minder fouten zullen worden gemaakt.

Het nieuwe Financieel Reglement, vastgesteld op 25 oktober 2012, bevat al aanzienlijke vereenvoudigingsmaatregelen en bepalingen die de controles op de EU-middelen op elk niveau zullen verbeteren.

De voorstellen van de Commissie voor de volgende generatie programma´s (2014-2020), die op dit moment door de Raad en het Parlement worden besproken, bevatten tal van nieuwe maatregelen om het beheer van de EU-middelen verder te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn strengere corrigerende maatregelen als de lidstaten onregelmatigheden niet op tijd aanpakken, een nieuw systeem dat de voortgang bewaakt om vastgestelde streefcijfers te bereiken en de verplichting voor nationale beheersinstanties om een betrouwbaarheidsverklaring bij hun rekeningen voegen.

Volgende stappen

Na de publicatie van het jaarverslag van de Rekenkamer zal de Raad een aanbeveling sturen naar het Europees Parlement inzake het al dan niet verlenen van kwijting over de begroting aan de Commissie. Op basis van deze aanbeveling zal het Europees Parlement in mei 2013 stemmen over de kwijtingsresolutie met betrekking tot de begroting voor 2011.

Voor meer informatie, zie MEMO/12/833

Contact :

Emer Traynor (+32 229215 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar