Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. novembrī

Revīzijas palātas gada ziņojums liecina, ka trešo gadu pēc kārtas kopējais kļūdu īpatsvars attiecībā uz ES izdevumiem bijis zemāks par 4 %

Pagājušajā gadā lielum lielajā daļā maksājumu no ES budžeta, tas ir netika pieļautas skaitliskas kļūdas. Revīzijas palātas gada pārskatā apstiprināts, ka 2011. gadā attiecībā uz ES izdevumiem pieļauto kļūdu kopējais īpatsvars nav mainījies, proti, tas joprojām ir zemāks par 4 %. Revīzijas palāta jau piekto gadu pēc kārtas sniedz labvēlīgu atzinumu par ES uzskaiti.

„Pēdējos gados Komisija ir izpildījusi savu solījumu ES līdzekļu pārvaldībā un kontrolē nodrošināt augstu kvalitāti. Mūsu darbs vēl nav pabeigts, bet nu ir pienācis laiks, kad aktīvāk jārīkojas arī mūsu partneriem,” sacīja Aļģirds Šemeta, ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos. „Dalībvalstis var to panākt, sperot divus vienkāršus soļus. Pirmkārt, tās var paust piekrišanu Komisijas priekšlikumam jaunajā plānošanas periodā piemērot vienkāršotus noteikumus. Vienkāršākus noteikumus ir vieglāk ievērot un kontrolēt, un tie varētu palīdzēt krasi samazināt kļūdu skaitu attiecībā uz ES izdevumiem. Otrkārt, es atkārtoti aicinu dalībvalstis nopietnāk izturēties pret saviem pienākumiem, aizsargājot ES nodokļu maksātāju naudas līdzekļus. Ja dalībvalstis nedaudz pastiprinātu centienus pienācīgi kontrolēt projektus un atgūt nepareizi izlietotus līdzekļus, mēs varētu gūt vērā ņemamus panākumus, jo īpaši šajos ekonomiski smagajos apstākļos.”

Revīzijas palātas šodien sniegtajā ziņojumā ir apstiprināts, ka joprojām turpinās pēdējā desmitgadē panāktie ES līdzekļu pārvaldības uzlabojumi. Tas ir īpaši svarīgi patlaban, kad pašreizējais plānošanas periods tuvojas nobeigumam. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar dažiem iepriekšējiem gadiem 2011. gadā ievērojami pieauga maksājumu apjoms un ar tiem saistītās ziņošanas prasības. Taču kļūdu īpatsvars nemainījās.

Kļūdas nenozīmē to, ka ES līdzekļi ir zuduši, izšķiesti vai izmantoti krāpniecībā. Patiesībā krāpniecība skar tikai 0,2 % no ES kopējā budžeta, un pastāv iedarbīgi instrumenti, kas ļauj to konstatēt un nodrošināt, ka šādā gadījumā naudu iespējams atgūt. Revīzijas palātas norādītais kļūdu īpatsvars nozīmē, ka šādos gadījumos naudu nevajadzēja izmaksāt, tāpēc ka projekts neatbilda sīki izstrādātajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem ir atļauts piešķirt ES finansējumu. Ja kļūdas tomēr tiek pieļautas, pastāv efektīvi mehānismi, lai tās atklātu un labotu.

Vispārīga informācija

Nu jau trīs gadus pēc kārtas kopējais kļūdu īpatsvars attiecībā uz ES izdevumiem ir zemāks par 4 %, un pagājušajā gadā būtiskas kļūdas atkal netika konstatētas ārējā atbalsta, attīstības, paplašināšanās un administratīvajā jomā. Vislielākie uzlabojumi 2011. gadā novēroti saistībā ar kohēzijas politiku, kuras ietvaros finansē projektus konkurētspējas un izaugsmes veicināšanai visā Eiropā. Salīdzinājumā ar 2010. gadu šajā jomā kļūdu īpatsvars ir samazinājies par vairāk nekā 2,5 procentu punktiem.

Lauksaimniecības jomā kļūdu īpatsvars salīdzinājumā ar 2010. gadu ir pieaudzis, kas daļēji izskaidrojams ar to, ka Revīzijas palāta savos aprēķinos pirmo reizi iekļāva savstarpējās atbilstības saistības. Revīzijas palāta ziņojumā atzīmē, ka Komisija jau ir konstatējusi šajā jomā pastāvošās attiecīgās problēmas un ir veikusi koriģējošus pasākumus, lai nepieļauti, ka līdzekļi tiek zaudēti.

Komisija turklāt ir uzsvērusi nepieciešamību vienkāršot ES līdzekļiem piemērojamos noteikumus. Tas uzlabos ES līdzekļu pieejamību visiem, kam tie nepieciešami, kā arī padarīs vienkāršāku ar ES izdevumiem saistīto noteikumu piemērošanu un izpildi, tādējādi arvien samazinot kļūdu īpatsvaru.

Jaunajā finanšu regulā, ko pieņēma 2012. gada 25. oktobrī, jau ir paredzēti būtiski vienkāršojumi, kā arī noteikumi, kuriem būtu visos līmeņos jāuzlabo ES līdzekļu kontrole.

Komisijas priekšlikumos par nākamās paaudzes programmām (2014. –2020. gadam), kurus pašlaik apspriež Padome un Parlaments, ir ietverta virkne jaunu pasākumu, lai vēl vairāk uzlabotu ES līdzekļu pārvaldību. Tajos ietilpst stingrāki koriģējošie pasākumi, kas ir piemērojami, ja dalībvalstis laikus nenovērš pārkāpumus, jauna sistēma, lai uzraudzītu, kā tiek sasniegti izvirzītie mērķi, kā arī prasība valsts pārvaldes iestādēm parakstīt savu pārskatu ticamības deklarācijas.

Turpmākās darbības

Pēc Revīzijas palātas gada ziņojuma publicēšanas Padome sniegs ieteikumu Eiropas Parlamentam par to, vai Komisijai piešķirt vai nepiešķirt budžeta izpildes apstiprinājumu. Pamatojoties uz šo ieteikumu, Eiropas Parlaments 2013. gada maijā balsos par 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju.

Papildinformācijai skatīt MEMO/12/833

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar