Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 6 d.

Treti metai iš eilės ES išmokų klaidų lygis neviršija 4 procentų. Audito Rūmų metinė ataskaita

Pernai absoliuti dauguma išmokų iš ES biudžeto išmokėta be kiekybiškai įvertinamų klaidų. Metinėje ataskaitoje Audito Rūmai patvirtino, kad 2011 m. bendras ES išmokų klaidų, kurias galima kiekybiškai įvertinti, lygis liko stabilus ir neviršijo 4 proc. Audito Rūmai penktus metus iš eilės patvirtino, kad ES apskaita vykdoma tinkamai.

„Kelerius pastaruosius metus Komisija vykdo pažadą, kad ES lėšos bus valdomos ir kontroliuojamos labai kokybiškai. Tuo mūsų darbas toli gražu nesibaigia, bet laikas pasitempti ir mūsų partneriams, – sakė už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta. – Valstybės narės turi tai padaryti dviem paprastais žingsniais. Pirma, jos gali patvirtinti paprastesnes taisykles, kurias Komisija pasiūlė naujajam programavimo laikotarpiui. Jų lengviau laikytis ir jas lengviau kontroliuoti. Be to, paprastesnės taisyklės galėtų padėti labai sumažinti ES išmokų klaidų. Antra, dar kartą raginu valstybes nares atsakingiau siekti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami tinkamai. Įdėjusios šiek tiek daugiau pastangų tinkamai kontroliuoti projektus ir susigrąžinti neteisėtai panaudotas lėšas, valstybės narės galėtų pasiekti didelių rezultatų, ypač šiuo ekonominiu sunkmečiu.“

Šiandien pateiktoje Audito Rūmų ataskaitoje patvirtinama, kad per pastarąjį dešimtmetį ES lėšų valdymo rezultatai nuolat gerėjo. Tai ypač svarbu turint omenyje, kad artėja dabartinio programavimo laikotarpio pabaiga. Dėl to 2011 m., palyginti su pastaraisiais keleriais metais, labai išaugo išmokų apimtis ir joms taikoma daug daugiau atsiskaitymo reikalavimų. Vis dėlto klaidų lygis nepakito.

Klaidos nereiškia, kad ES pinigai prarasti, iššvaistyti arba panaudoti sukčiaujant. Iš esmės nuo sukčiavimo nukenčia tik 0,2 proc. viso ES biudžeto, be to, yra veiksmingų priemonių jam aptikti, kad tokiais atvejais pinigus būtų galima susigrąžinti. Audito Rūmų vartojama klaidos sąvoka reiškia, kad lėšos neturėjo būti išmokėtos, nes projektas neatitiko išsamių ES finansavimo skyrimo taisyklių. Pasitaikančioms klaidoms aptikti ir ištaisyti taikomos patikimos priemonės.

Pagrindiniai faktai

Treti metai iš eilės bendras ES išmokų klaidų lygis neviršija 4 proc., o tokiose srityse kaip išorės pagalba, vystymasis, plėtra bei administravimas reikšmingų klaidų nenustatyta ir praėjusiais metais. 2011 m. rezultatai labiausiai pagerėjo sanglaudos politikos srityje, kurioje finansuojami projektai konkurencingumui ir augimui visoje Europoje skatinti. Palyginti su 2010 m., klaidų čia sumažėjo daugiau kaip 2,5 proc. punkto.

Palyginti su 2010 m., klaidų žemės ūkio srityje padaugėjo. Taip yra iš dalies dėl to, kad Audito Rūmai į skaičiavimus pirmą kartą įtraukė kompleksinės paramos įsipareigojimus. Ataskaitoje Audito Rūmai pažymėjo, kad Komisija jau nustatė svarbias šios srities problemas ir ėmėsi taisomųjų priemonių, kad pinigai nebūtų prarandami.

Be to, Komisija skyrė daug dėmesio, kad būtų supaprastintos ES lėšoms taikomos taisyklės. Dėl to bus ne tik lengviau ES lėšas gauti tiems, kuriems jų reikia, bet ir paprasčiau taikyti su ES išlaidomis susijusias taisykles ir užtikrinti jų laikymąsi, o kartu dar labiau mažinti klaidų.

2012 m. spalio 25 d. priimtame naujajame Finansiniame reglamente jau nustatyta esminių paprastinimo priemonių ir nuostatų, kurias taikant turėtų būti gerinamos visų lygmenų ES lėšų kontrolės priemonės.

Komisijos pasiūlymuose dėl 2014–2020 m. naujos kartos programų, kuriuos šiuo metu svarsto Taryba ir Parlamentas, numatyta daug naujų priemonių, kaip toliau gerinti ES lėšų valdymą. Be kita ko, tai yra griežtesnių taisomųjų priemonių taikymas, jei valstybės narės laiku nepašalina pažeidimų, nauja nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangos stebėjimo sistema ir reikalavimas, kad nacionalinės vadovaujančiosios institucijos pasirašytų savo sąskaitų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą.

Tolesni veiksmai

Paskelbus metinę Audito Rūmų ataskaitą, Taryba Europos Parlamentui pateiks rekomendaciją, ar patvirtinti, kad Komisija įvykdė biudžetą. Remdamasis šia rekomendacija, Europos Parlamentas dėl 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijos balsuos 2013 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/833

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar