Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.11.2012

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus: EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden kokonaismäärä alle 4 prosenttia kolmantena peräkkäisenä vuonna

Valtaosassa EU:n talousarviosta viime vuonna suoritetuista maksuista ei ollut kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä. Tilintarkastustuomioistuin vahvisti vuosikertomuksessaan, että EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden kokonaismäärä pysyi vuonna 2011 vakaana: se oli edelleen alle 4 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin antoi EU:n kirjanpidolle puhtaat paperit nyt viidentenä peräkkäisenä vuonna.

”Komissio on pitänyt viime vuosina kiinni lupauksestaan parantaa EU:n varojen hallinnoinnin ja valvonnan laatua. Työ on toki vielä kesken, mutta myös EU:n yhteistyökumppaneiden on nyt aika tehostaa toimintaansa”, verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta sanoo. Algirdas Šemetan mukaan jäsenvaltiot voivat tehdä tämän kahdessa vaiheessa. ”Ensinnäkin ne voivat antaa tukensa komission uudelle ohjelmakaudelle ehdottamille yksinkertaisemmille säännöille. Yksinkertaisempia sääntöjä on helpompi noudattaa ja valvoa, ja niillä voitaisiin lisäksi vähentää tuntuvasti EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden määrää. Toiseksi kehotan jälleen jäsenvaltioita suhtautumaan vakavammin EU:n veronmaksajien varojen säästämiseen liittyvien vastuualueidensa hoitoon. Erityisesti tässä vaikeassa taloustilanteessa olisi erittäin hyödyllistä, jos jäsenvaltiot valvoisivat hankkeita asianmukaisesti ja perisivät väärinkäytetyt varat takaisin”, Algirdas Šemeta toteaa.

Tänään annetussa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vahvistetaan, että EU:n varojen hallinnointiin viime vuosikymmenellä tehdyt parannukset on onnistuttu säilyttämään. Tämä on erityisen merkityksellistä, kun otetaan huomioon, että nykyinen ohjelmakausi on päättymässä. Vaikka maksujen ja niihin sovellettavien raportointivaatimusten määrä kasvoi vuonna 2011 huomattavasti verrattuna viime vuosiin, virheiden määrä pysyi vakaana.

Virheiden löytyminen ei tarkoita sitä, että EU:n varoja hävitettäisiin, hukattaisiin tai käytettäisiin petollisesti. Itse asiassa petokset vaikuttavat EU:n kokonaisbudjettiin vain 0,2 prosenttia, ja käytössä on dynaamisia välineitä, joiden avulla petokset voidaan havaita varojen perimiseksi takaisin. Kun tilintarkastustuomioistuin puhuu virheiden määrästä, se viittaa sillä siihen, ettei varoja olisi pitänyt maksaa, koska hanke ei täyttänyt EU:n rahoituksen saannille asetettuja yksityiskohtaisia sääntöjä. Jos virheitä ilmenee, ne voidaan havaita ja oikaista vankkojen mekanismien avulla.

Tausta

EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden kokonaismäärä on ollut alle 4 prosenttia nyt kolmena peräkkäisenä vuonna. Esimerkiksi ulkoisen avun, kehitysyhteistyön, laajentumisen ja hallinnon aloilla ei viime vuonna havaittu merkittäviä virheitä. Eniten parannusta tapahtui vuonna 2011 koheesiopolitiikan alalla, jonka puitteissa rahoitetaan kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseen tähtääviä hankkeita kaikkialla Euroopassa. Virheiden määrä kyseisellä alalla oli yli 2,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2010.

Maatalouden alalla virheiden määrä sen sijaan kasvoi vuodesta 2010, mikä johtui osittain siitä, että tilintarkastustuomioistuin otti nyt ensimmäistä kertaa laskelmissaan huomioon täydentäviin ehtoihin liittyvät velvoitteet. Kertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio on jo yksilöinyt tällä alalla ilmenneet ongelmat ja on ryhtynyt toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että varat saadaan perittyä takaisin.

Komissio on myös painottanut voimakkaasti EU:n varoihin sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamista. Näin EU:n varoja tarvitsevien mahdollisuudet saada rahoitusta paranevat. Lisäksi yksinkertaisemmat säännöt helpottaisivat EU:n varojen käyttöön liittyvien sääntöjen soveltamista ja soveltamisen valvontaa, jolloin virheiden määrä vähenisi entisestään.

Uusi varainhoitoasetus, joka hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012, sisältää jo merkittäviä yksinkertaistamistoimenpiteitä ja säännöksiä, joilla pyritään parantamaan EU:n varojen valvontaa kaikilla tasoilla.

Seuraaville ohjelmakausille (vuodet 2014–2020) laaditut komission ehdotukset, joita käsitellään parhaillaan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, sisältävät monia uusia toimenpiteitä EU:n varojen hallinnoinnin parantamiseksi edelleen. Esimerkiksi korjaavia toimia on tiukennettu siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät puutu sääntöjenvastaisuuksiin ajoissa, edistymisen seurannassa otetaan käyttöön uusi tavoitteenasetteluun perustuva järjestelmä ja kansallisten hallinnointiviranomaisten edellytetään allekirjoittavan kirjanpitoaan koskevan tarkastuslausuman.

Seuraavat vaiheet

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen julkistamisen jälkeen neuvosto antaa Euroopan parlamentille suosituksen siitä, olisiko komissiolle annettava vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta vai ei. Tämän suosituksen perusteella Euroopan parlamentti äänestää vuoden 2011 vastuuvapautta koskevasta päätöslauselmasta toukokuussa 2013.

Lisätietoja, ks. MEMO/12/833

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32-2 296 64 70)


Side Bar