Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. november 2012

Kontrollikoja aastaaruanne: ELi kulutuste puhul on üldine veamäär kolmandat aastat järjest alla 4%

Enamiku ELi eelarvest eelmisel aastal tehtud maksete puhul ei esinenud kvantifitseeritavaid vigu. Kontrollikoda kinnitas oma aastaaruandes, et 2011. aastal püsis üldine kvantifitseeritud vigade määr ELi kulutuste puhul stabiilsena (alla 4%). ELi raamatupidamisarvestusele andis kontrollikoda viiendat aastat järjest heakskiidu.

„Viimastel aastatel on komisjon täitnud oma lubadust tagada ELi vahendite kvaliteetne haldamine ja kontroll. Meie töö ei ole sugugi lõppenud, kuid nüüd on aeg, et ka meie partnerid tõhustaksid oma tegevust”, ütles maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta. „Liikmesriigid saavad seda teha kahel lihtsal viisil. Esiteks saavad nad heaks kiita komisjoni esitatud lihtsamad eeskirjad uue programmiperioodi jaoks. Lihtsamaid eeskirju on lihtsam täita ja kontrollida ning need võivad aidata märkimisväärselt vähendada vigade arvu ELi kulutustes. Teiseks kordan ma oma üleskutset liikmesriikidele, et nad võtaksid tõsisemalt oma kohustusi seoses oma rolliga ELi maksumaksjate raha kaitsmisel. Kui liikmesriigid teeksid pisut rohkem jõupingutusi projektide nõuetekohasel kontrollimisel ja vääralt kasutatud vahendite tagasinõudmisel, oleks sellest palju kasu, eriti praegusel majanduslikult raskel ajal.”

Kontrollikoja tänases aruandes kinnitatakse, et ELi vahendite haldamist on viimasel kümnel aastal pidevalt parandatud. See on eriti oluline arvestades, et praegune programmiperiood hakkab lõppema. See tähendas, et maksete maht ja nende suhtes kohaldatavad aruandlusnõuded suurenesid 2011. aastal võrreldes viimaste aastatega märgatavalt. Kuid veamäär püsis siiski muutumatuna.

Vead ei tähenda, et ELi raha on läinud kaotsi, raisatud või välja petetud. Tegelikult mõjutavad pettused ainult 0,2% kogu ELi eelarvest ning pettuste tuvastamiseks on kehtestatud on tugevad meetmed, mille abil saab raha tagasi nõuda. Kui kontrollikoda osutab veamäärale, tähendab see, et raha ei oleks tohtinud välja maksta, sest projekt ei vastanud üksikasjalikele eeskirjadele, mille alusel antakse ELi rahalist abi. Vigade korral on olemas töökindlad mehhanismid nende vigade kindlakstegemiseks ja parandamiseks.

Taust

Üldine veamäär ELi kulutuste puhul on olnud kolm aastat järjest alla 4%. Sellistes valdkondades nagu välisabi, arengukoostöö, laienemine ja haldus ei esinenud eelmisel aastal jälle olulisi vigu. Kõige märkimisväärsemat paranemist 2011. aastal täheldati ühtekuuluvuspoliitika puhul, mille raames rahastatakse projekte, mis suurendavad konkurentsivõimet ja majanduskasvu kogu Euroopas. Selles valdkonnas vähenes veamäär võrreldes 2010. aastaga rohkem kui 2,5 protsendipunkti võrra.

Põllumajanduse valdkonna veamäär võrreldes 2010. aastaga suurenes, seda osaliselt seepärast, et kontrollikoda võttis oma arvutustes esimest korda arvesse nõuetele vastavuse kohustusi. Kontrollikoda märgib oma aruandes, et komisjon on selles valdkonnas juba teinud kindlaks asjaomased probleemid ning võtnud parandusmeetmed, tagamaks et raha ei lähe kaotsi.

Komisjon on pööranud palju tähelepanu ka ELi vahendite suhtes kohaldatavate eeskirjade lihtsustamisele. See ei muuda ELi vahendeid mitte üksnes kättesaadavamaks neile, kes neid vajavad, vaid hõlbustaks ka ELi kulutustega seotud eeskirjade kohaldamist ja jõustamist ning seega vähendaks veamäära veelgi.

Uus finantsmäärus, mis võeti vastu 25. oktoobril 2012, juba sisaldab olulisi lihtsustamise meetmeid ning ka sätteid, mis peaksid parandama ELi vahendite suhtes kohaldatavaid kontrolle kõigil tasanditel.

Järgmise põlvkonna programme (2014–2020) käsitlevad komisjoni ettepanekud, mida praegu arutavad nõukogu ja Euroopa Parlament, sisaldavad mitmeid uusi meetmeid ELi vahendite haldamise jätkuvaks parandamiseks. Need hõlmavad rangemaid parandusmeetmeid juhuks, kui liikmesriigid ei suuda kõrvaldada eeskirjade eiramisi õigeaegselt, uut süsteemi seatud eesmärkide saavutamise seireks ja nõuet, mille kohaselt peavad liikmesriikide haldusasutused esitama kinnitava avalduse raamatupidamisandmete usaldatavuse kohta.

Edasised sammud

Kontrollikoja aastaaruande avaldamise järel esitab nõukogu Euroopa Parlamendile soovituse selle kohta, kas anda heakskiit Euroopa Komisjoni tegevusele eelarve täitmisel või mitte. Selle soovituse alusel hääletab Euroopa Parlament 2013. aasta mais 2011. aasta eelarve täitmist heakskiitva resolutsiooni üle.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/12/833

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar