Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2012

Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει για τρίτο συνεχές έτος συνολικό ποσοστό λαθών κάτω από 4% στις δαπάνες της ΕΕ

Η συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν παρουσίαζε προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα. Στην ετήσια έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι το συνολικό ποσοτικοποιημένο ποσοστό λαθών των δαπανών της ΕΕ παρέμεινε σταθερό το 2011, σε επίπεδο κατώτερο από 4%. Όσον αφορά την τήρηση λογιστικών καταστάσεων της ΕΕ, για πέμπτο συνεχές έτος το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν παρουσίαζε ελλείψεις.

«Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή τήρησε την υπόσχεσή της για διασφάλιση υψηλής ποιότητας διαχείρισης και ελέγχου των ενωσιακών κονδυλίων. Η εργασία μας ασφαλώς δεν έχει τελειώσει, αλλά πλέον έφθασε η στιγμή και για τους εταίρους μας να εντείνουν επίσης τις προσπάθειές τους», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιος για τη φορολογία, τα τελωνεία, τους λογιστικούς ελέγχους και την καταπολέμηση της απάτης. «Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταποκριθούν με δύο απλά μέτρα. Κατά πρώτον, μπορούν να υιοθετήσουν τους απλούστερους κανόνες που πρότεινε η Επιτροπή για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Οι απλούστεροι κανόνες είναι ευκολότερο να τηρηθούν, όπως και να ελεγχθούν, θα μπορούσαν δε να βοηθήσουν στη δραστική μείωση του πλήθους των λαθών που διαπράττονται στις ενωσιακές δαπάνες. Κατά δεύτερον, επαναλαμβάνω την πρόσκλησή μου στα κράτη μέλη να αναλάβουν σοβαρότερα τις ευθύνες ως προς το ρόλο τους στην προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ. Αν τα κράτη μέλη κατέβαλαν λίγη περισσότερη προσπάθεια να ελέγχουν σωστά τα έργα και να ανακτούν τα καταχρηστικώς δαπανηθέντα κεφάλαια, το αποτέλεσμα θα ήταν θεαματικό, ιδιαίτερα στους σημερινούς καιρούς των οικονομικών δυσκολιών.»

Η σημερινή έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνει ότι κατά την παρελθούσα δεκαετία βελτιώθηκε συνεχώς η διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του ότι πλησιάζει στο τέλος η τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των πληρωμών και οι απαιτήσεις αναφοράς που εφαρμόζονται σε αυτές αυξήθηκαν ουσιωδώς το 2011 σε σύγκριση με τα τελευταία έτη. Παρόλα αυτά, το ποσοστό λαθών παρέμεινε σταθερό.

Η διάπραξη λαθών δεν σημαίνει ότι τα χρήματα της ΕΕ χάνονται, σπαταλώνται ή απορροφώνται με απάτη. Στην πραγματικότητα, απάτη σημειώνεται σε ποσοστό μόλις 0,2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, υπάρχουν δε πανίσχυρα εργαλεία ώστε να εντοπίζεται και να μπορούν να ανακτώνται τα χρήματα όταν υπάρχει απάτη. Όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται σε ποσοστό λαθών, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα δεν θα έπρεπε να καταβληθούν επειδή ένα έργο δεν πληρούσε τους λεπτομερείς κανόνες βάσει των οποίων καθίσταται επιλέξιμο για ενωσιακή χρηματοδότηση. Στις περιπτώσεις που συμβαίνουν λάθη, υπάρχουν σε λειτουργία άρτιοι μηχανισμοί για να εντοπίζονται και να διορθώνονται.

Ιστορικό

Το συνολικό ποσοστό λαθών στις δαπάνες της ΕΕ παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 4% κατά την τελευταία τριετία, ενώ τομείς όπως η εξωτερική βοήθεια, η ανάπτυξη, η διεύρυνση και η διοίκηση δεν παρουσίασαν κανένα λάθος εξ αβλεψίας κατά το τελευταίο έτος, όπως και προηγουμένως. Η σημαντικότερη βελτίωση το 2011 παρατηρήθηκε στην πολιτική συνοχής, με την οποία χρηματοδοτούνται έργα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης ανά την Ευρώπη. Στο πεδίο αυτό, το ποσοστό λαθών έπεσε κατά 2,5 και πλέον εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2010.

Στη γεωργία παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού λαθών σε σύγκριση με το 2010, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιέλαβε στους υπολογισμούς του για πρώτη φορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης. Στην έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι η Επιτροπή είχε ήδη εντοπίσει τα σχετικά προβλήματα στον τομέα αυτό και έχει λάβει διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των χρημάτων.

Η Επιτροπή εστίασε επίσης πολύ την προσοχή της στην απλούστευση των κανόνων οι οποίοι θα εφαρμόζονται στα ενωσιακά κονδύλια. Έτσι τα κονδύλια της ΕΕ όχι μόνο θα καταστούν περισσότερο προσιτά σε όσους τα χρειάζονται, αλλά επίσης θα γίνει ευκολότερη η εφαρμογή και επιβολή των κανόνων σχετικά με τις ενωσιακές δαπάνες, μειώνοντας τοιουτοτρόπως περαιτέρω τα λάθη.

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2012 περιέχει ήδη ουσιώδη μέτρα απλούστευσης, καθώς και διατάξεις με τις οποίες αναμένεται να βελτιωθούν οι έλεγχοι των ενωσιακών κονδυλίων σε όλα τα επίπεδα.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα γενεά προγραμμάτων (2014-2020), οι οποίες τώρα συζητούνται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, περιλαμβάνουν πληθώρα νέων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των ενωσιακών κονδυλίων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αυστηρότερα διορθωτικά μέτρα εάν τα κράτη μέλη δεν ασχοληθούν εγκαίρως με τις παρατυπίες, νέο σύστημα παρακολούθησης της προόδου επίτευξης των καθορισμένων στόχων και υποχρέωση των εθνικών διαχειριστικών αρχών να υπογράφουν δήλωση αξιοπιστίας των λογαριασμών τους.

Επόμενα βήματα

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Συμβούλιο θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσταση για απαλλαγή ή μη της Επιτροπής ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Με βάση τη σύσταση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκδώσει ψήφισμα απαλλαγής για τον προϋπολογισμό 2011 τον Μάιο 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/12/833

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar