Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. november 2012

Revisionsrettens årsberetning: Den samlede fejlprocent ligger for tredje år i træk på under 4 %

Dvs. langt størstedelen af sidste års udbetalinger fra EU-budgettet, var uden væsentlige fejl. Revisionsretten bekræfter i sin årsberetning, at den samlede fejlprocent for EU's udgifter ligger stabilt på under 4 %, og revisorerne har for femte år i træk godkendt EU's regnskaber.

"I løbet af de seneste år har Kommissionen levet op til sit løfte om at levere forvaltning og kontrol af EU's midler af høj kvalitet. Vores indsats stopper på ingen måde her, men det er nu på tide, at vores partnere også kommer ind i kampen" udtaler Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig. "Medlemsstaterne kan medvirke på to måder. For det første kan de godkende de enklere regler, som Kommissionen har foreslået for den kommende programmeringsperiode. Enklere regler er nemmere at overholde og kontrollere og vil hjælpe med at begrænse antallet af fejl på udgiftsområdet. For det andet vil jeg endnu engang minde medlemsstaterne om at tage deres ansvar mere alvorligt, når det drejer sig om at bruge EU-skatteborgernes penge. Hvis medlemsstaterne gjorde sig blot lidt mere umage med at kontrollere diverse projekter ordentligt og inddrive misbrugte midler, ville vi nå langt - specielt i disse krisetider."

Revisionsretten bekræfter i den nye beretning, at der i de seneste ti år er sket en stadig forbedring i forvaltningen af EU's midler. Det er særlig vigtigt nu, hvor den indeværende programmeringsperiode er ved at nå sin slutning. Antallet af udbetalinger og den tilknyttede indberetningspligt er vokset markant i 2011 sammenlignet med de seneste par år. Fejlprocenten er til trods herfor forblevet den samme.

Fejl betyder ikke, at EU-midler er gået tabt, blevet spildt eller udsat for svig. Faktisk er det kun 0,2 % af EU' samlede budget, der er ramt af svig. Der findes effektive midler til at afsløre svig, så midlerne kan inddrives. Når Revisionsretten taler om en fejlprocent, betyder det, at der ikke skulle have været udbetalt penge, fordi projektet ikke opfylder de detaljerede støttekrav. Når der sker fejl, findes der mekanismer, der kan afsløre og korrigere dem.

Baggrund

Den samlede fejlprocent for EU's udgifter har nu tre år i træk ligget på under 4 %, mens områder som ekstern bistand, udvikling, udvidelse og administrationsudgifter også sidste år var uden væsentlige fejl. Den største forbedring i 2011 ses inden for samhørighedspolitikken, som finansierer projekter, der skal forbedre konkurrenceevnen og væksten i Europa. Her er fejlprocenten faldet med mere end 2,5 procentpoint sammenlignet med 2010.

Inden for landbruget er der sket en stigning i fejlprocenten i forhold til 2010, fordi Revisionsretten som noget nyt har inkluderet krydsoverensstemmelsesforpligtelser i sine beregninger. Revisionsretten bemærker i sin rapport, at Kommissionen allerede har indkredset problemerne og truffet de fornødne korrigerende foranstaltninger for at sikre, at pengene ikke er tabt.

Kommissionen har ligeledes fokuseret på en forenkling af reglerne for EU-udgifterne. Det vil ikke kun gøre EU's midler mere tilgængelige for dem, der har brug for dem, men også gøre det nemmere at anvende og håndhæve reglerne for EU's udgifter og dermed begrænse antallet af fejl yderligere.

Den nye finansforordning, som blev vedtaget den 25. oktober 2012, indeholder omfattende forenklinger såvel som bestemmelser, der vil gøre det nemmere at kontrollere EU's midler i alle led.

Kommissionens forslag til den næste generation af programmer (2014-2020), der er under behandling i Rådet og Europa-Parlamentet, indeholder talrige nye foranstaltninger, som skal forbedre forvaltningen af EU's midler. Der er bl.a. tale om strengere korrigerende foranstaltninger, hvis medlemsstaterne ikke tager hånd om uregelmæssigheder i tide, et nyt system til overvågning af, hvordan det går med at nå de fastsatte mål, og nye kontrolregler, ifølge hvilke de nationale forvaltningsmyndigheder skal undertegne en garantierklæring på deres regnskaber.

Næste skridt

I forlængelse af offentliggørelsen af Revisionsrettens årsberetning vil Rådet forelægge Europa-Parlamentet en henstilling om, hvorvidt Kommissionen skal indrømmes decharge for budgettet eller ej. Herefter vil Europa-Parlamentet i maj 2013 stemme om sin decharge-afgørelse vedrørende 2011-budgettet.

For yderligere oplysninger, se MEMO/12/833

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar