Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. listopadu 2012

Celková míra chyb u výdajů EU je již třetím rokem pod úrovní 4 %, říká výroční zpráva Účetního dvora

Absolutní většina plateb z rozpočtu EU byla minulý rok bez vyčíslitelných chyb. Účetní dvůr ve své výroční zprávě potvrdil, že celková kvantifikovaná míra chyb u výdajů EU zůstala v roce 2011 stále pod úrovní 4 %. Účetnictví EU pak již popáté v řadě získalo od Účetního dvora dobré vysvědčení.

„V uplynulých letech Komise úspěšně pracovala na splnění slibu, že zajistí kvalitní řízení a kontrolu evropských fondů. Naše práce ještě zdaleka nekončí, nyní však nastal čas, aby své úsilí zesílili také naši partneři,“ prohlásil Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům. „Členské státy tak mohou učinit pomocí dvou jednoduchých kroků. Za prvé mohou odsouhlasit zjednodušená pravidla, která Komise navrhuje pro příští programové období. Jednodušší pravidla se snáze dodržují a snáze kontrolují, a mohla by tak přispět k výraznému omezení chyb ve výdajích EU. Za druhé znovu vyzývám členské státy, aby zodpovědněji plnily svou úlohu při ochraně peněz evropských daňových poplatníků. Pokud členské státy věnují jen o trochu více úsilí tomu, aby řádně kontrolovaly projekty a požadovaly navrácení nesprávně použitých prostředků, mohlo by to obzvláště v této ekonomicky obtížné době přinést značné výsledky.“

Dnešní zpráva Účetního dvora potvrzuje, že se stále daří udržet tendenci uplynulých deseti let, kdy se řízení evropských fondů zlepšuje. Tento fakt je zvláště významný vzhledem k tomu, že se blíží konec současného programového období. Objem plateb a požadavky na vykazování, které s nimi souvisí, se proto v roce 2011 oproti předchozím letům značně zvýšily. Míra chyb se však přesto nezměnila.

Chyby neznamenají, že by finanční prostředky EU byly ztraceny, promrhány nebo podvodně zneužity. Podvody se ve skutečnosti vyskytují pouze u 0,2 % celkového rozpočtu EU a existují silné nástroje pro jejich odhalování, které umožní v takovém případě získat prostředky zpět. Když Účetní dvůr hovoří o míře chyb, má na mysli situace, kdy peníze neměly být vyplaceny, protože projekt nesplnil podrobná pravidla způsobilosti pro financování z prostředků EU. Pokud k takovým chybám dojde, existují spolehlivé mechanismy pro jejich odhalování a nápravu.

Souvislosti

Celková míra chyb u výdajů EU je nyní již třetím rokem pod úrovní 4 %, přičemž v oblastech jako vnější pomoc, rozvoj, rozšiřování EU a správní výdaje v loňském roce opět žádné závažné chyby nenastaly. Nejvýraznější zlepšení zaznamenala v roce 2011 politika soudržnosti, která financuje projekty na podporu konkurenceschopnosti a růstu v celé Evropě. Zde míra chyb ve srovnání s rokem 2010 poklesla o více než 2,5 procentního bodu.

V oblasti zemědělství se míra chyb oproti roku 2010 zvýšila, což je zčásti způsobeno faktem, že Účetní dvůr do svých výpočtů vůbec poprvé zahrnul povinnosti vyplývající z podmíněnosti. Ve zprávě se uvádí, že Komise již v této oblasti identifikovala příslušné problémy a podnikla nápravná opatření, aby zajistila, že tyto prostředky nebudou ztraceny.

Komise se také výrazně zaměřila na zjednodušení pravidel, která se na prostředky EU mají vztahovat. Díky tomu se nejen usnadní přístup k evropským prostředkům pro ty, kdo je potřebují, ale zároveň se zjednoduší používání a prosazování pravidel, jež se vztahují na výdaje EU, a tím se dále sníží množství chyb.

Výrazná zjednodušující opatření i ustanovení, která by měla zlepšit kontrolu prostředků EU na všech úrovních, obsahuje již nové finanční nařízení přijaté 25. října 2012.

Návrhy Komise pro příští generaci programů (2014–2020), které se momentálně projednávají v Radě a v Evropském parlamentu, pak zahrnují řadu nových opatření, která mají správu prostředků EU ještě více zlepšit. Mezi ně se řadí přísnější nápravná opatření v případě, že členské státy včas nevyřeší nesrovnalosti, nový systém sledování pokroku při dosahování stanovených cílů a požadavek, aby vnitrostátní řídící orgány podepsaly prohlášení o věrohodnosti svých účtů.

Další kroky

Po zveřejnění výroční zprávy Účetního dvora poskytne Rada Evropskému parlamentu doporučení, zda Komisi udělit rozpočtové absolutorium, či nikoli. Na základě tohoto doporučení bude v květnu 2013 Evropský parlament hlasovat o svém usnesení o udělení absolutoria za rozpočet na rok 2011.

Další informace viz MEMO/12/833.

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar