Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 ноември 2012 г.

Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4 % за трета поредна година според годишния доклад на Сметната палата

При преобладаващото мнозинство на плащанията, извършени от бюджета на ЕС през миналата година, не са установени количествено измерими грешки. В годишния си доклад Сметната палата потвърди, че през 2011 г. общият обем на количествено измеримите грешки при разходването на средствата на ЕС не е претърпял промяна и се запазил под 4 %. За пета поредна година Сметната палата завери отчетите на ЕС.

„През последните няколко години Комисията изпълни обещанието си да осигури висококачествено управление и контрол на средствата от ЕС. Нашата работа в никакъв случай не е приключила, но сега е моментът нашите партньори също да увеличат усилията си в тази област“, заяви г-н Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите. „Държавите членки могат да направят това чрез две прости стъпки. Първо, те могат да въведат опростените правила, предложени от Комисията за новия програмен период. По-простите правила са по-лесни за спазване и контрол и биха могли да спомогнат за драстично намаляване на броя на грешките при разходването на средствата на ЕС. Второ, повтарям моя призив към държавите членки да се отнасят по-сериозно към своите отговорности, когато става въпрос за ролята им да опазват парите на европейските данъкоплатци. Малко повече усилия от страна на държавите членки, насочени към по-добър контрол на проектите и възстановяване на неправомерно изразходваните средства, могат да допринесат значително, особено в тези времена на икономически трудности.“

Днешният доклад на Сметната палата потвърждава неизменното подобряване на управлението на средствата на ЕС през изминалото десетилетие. Това е особено важно, като се има предвид, че настоящият програмен период приближава своя край. Това означава, че обемът на плащанията и изискванията за отчетност, които се прилагат към тях, са се увеличили съществено през 2011 г. в сравнение с последните няколко години. В същото време процентът на грешките не е нараснал.

Грешките не означават, че средствата от ЕС са изгубени, пропилени или отклонени за измами. Всъщност измамите засягат едва 0,2 % от общия бюджет на ЕС и са налице добри инструменти за тяхното откриване, така че в такива случаи средствата могат да бъдат възстановени. Когато Сметната палата говори за процент на грешки, това означава, че средствата не е трябвало да бъдат плащани, тъй като даден проект не е отговарял на подробните правила, за да се допусне финансиране от ЕС. В случай на грешки има стабилни механизми за тяхното откриване и коригиране.

Контекст

Общият процент на грешките при разходването на средствата на ЕС е под 4 % за трета поредна година, като области като външната помощ, развитието, разширяването и администрацията отново не са били засегнати от съществени грешки през миналата година. Най-значителното подобрение през 2011 г. се наблюдава при политиката на сближаване, по линия на която се финансират проекти за насърчаване на конкурентоспособността и растежа в Европа. При нея процентът на грешките е намалял с над 2,5 процентни пункта в сравнение с 2010 г.

Процентът на грешките в селското стопанство е отбелязал увеличение в сравнение с 2010 г., което отчасти се дължи на факта, че Сметната палата за първи път включи в изчисленията си задълженията за кръстосано спазване. В своя доклад тя отбелязва, че Комисията вече е установила съответните проблеми в тази област и е предприела корективни мерки, за да не допусне загуба на пари.

Комисията също така отделя голямо внимание на опростяването на правилата, които се прилагат към средствата на ЕС. Това не само ще направи средствата на ЕС по-достъпни за онези, които се нуждаят от тях, но също така ще улесни изпълнението и налагането на правилата, свързани с разходването на европейски средства, като по този начин грешките ще намалеят още повече.

Новият Финансов регламент, приет на 25 октомври 2012 г., вече съдържа мерки за съществено опростяване, както и разпоредби, които следва да подобрят контрола върху средствата от ЕС на всички равнища.

Предложенията на Комисията за следващото поколение програми (2014 — 2020 г.), които понастоящем се обсъждат в Съвета и Парламента, включват множество нови мерки за по-нататъшно подобряване на управлението на средствата на ЕС. Те включват по-строги коригиращи мерки, ако държавите членки не успеят да се справят навреме с нередностите; нова система за наблюдение на напредъка при постигането на поставените цели; както и изискване националните органи, отговарящи за управлението, да подпишат декларация за достоверност по отношение на своите отчети.

Следващи стъпки

След публикуването на годишния доклад на Сметната палата Съветът ще представи на Европейския парламент препоръка за това, дали Комисията да бъде освободена от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Въз основа на тази препоръка през май 2013 г. Европейският парламент ще гласува резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.

За повече информация вж. MEMO/12/833

За контакт :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar