Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 november 2012

Den digitala agendan: Kommissionens beslut banar väg för 4G i Europa

EU-kommissionen har idag beslutat att lägga till ytterligare 120 MHz till radiospektrumet för 4G-teknik, t.ex. LTE (Long Term Evolution), kring 2 GHz-bandet. Detta band används för närvarande endast för trådlös kommunikation via UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), även känt som 3G-nät. Beslutet gör det obligatoriskt för medlemsländerna att öppna spektrumet senast den 30 juni 2014, och fastställer harmoniserade tekniska villkor för att olika typer av teknik ska kunna fungera parallellt. EU kommer därmed att kunna använda dubbelt så mycket spektrum för trådlöst höghastighetsbredband som USA, dvs. omkring 1 000 MHz.

Kommissionens beslut innebär att mobiloperatörer kommer att ha större möjligheter att investera i förbättrade mobilnät, vilket gynnar hela ekonomin, och konsumenterna kommer successivt att gynnas av snabbare dataöverföring och fler bredbandstjänster. Bättre tillgång till spektrum för 4G-teknik kommer att bidra väsentligt till den digitala agendans bredbandsmål – allmän bredbandstäckning i EU med minst 30 Mbps senast 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

– Detta extra spektrum för 4G i Europa innebär att vi bättre kan möta den föränderliga och ökande efterfrågan på bredband. Jag vill att medlemsländerna agerar snabbt för att ändra de licenser som redan finns. Vi vinner alla på snabbare trådlösa anslutningar i Europa, säger EU-kommissionens vice ordförande, Neelie Kroes.

Beslutet innebär en harmoniserad avreglering av 2 GHz-bandet (1920–1980 MHz parat med 2110–2170 MHz) i alla medlemsländer, så att en fragmentering av den inre marknaden undviks när det gäller den framtida användningen av detta frekvensband.

Att införa flexibel användning av frekvensband genom att ta bort tekniska begränsningar är ett kostnadseffektivt sätt att bygga ut avancerad trådlös infrastruktur och tillmötesgå marknadens efterfrågan.

Bakgrund

Radiospektrum är en extremt värdefull men alltmer begränsad resurs. Dess socioekonomiska betydelse har ökat dramatiskt allteftersom trådlösa tjänster som bredband och ”sakernas internet” präglar alla områden inom näringsliv och samhälle. Källor inom industrin spår att den mobila datatrafiken globalt kommer att öka med 26 % årligen fram till 2015. Då kommer mer än 7 miljarder telefoner, handdatorer och andra mobila apparater att kunna anslutas till internet.

Den explosionsartade ökningen av trådlös datatrafik och bristen på ledigt spektrum kräver en smartare metod för spektrumhantering. Denna måste innefatta bättre utnyttjande av redan använda spektrumband, t.ex. genom att tekniska begränsningar undanröjs och spektrum delas.

Till följd av det så kallade UMTS-beslutet som antogs 1999, och som inledde ett samordnat och successivt införande av UMTS i hela EU fram till den 1 januari 2002, har det parade markbundna 2 GHz-bandet (1920–1980 MHz parat med 2110–2170 MHz) traditionellt använts för UMTS (3G-nät).

För genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik, särskilt när det gäller målet på minst 1 200 MHz för trådlösa bredbandstjänster, är förteckningen över spektrum samt flexibel och delad spektrumanvändning prioriteringar för EU:s spektrumreform för att främja innovation, effektiv användning och investeringar.

Kommissionens beslut tillåter därför en flexibel användning av 1920–1980 MHz- och 2110–2170 MHz-banden för elektroniska kommunikationstjänster i EU som bygger på avancerad trådlös teknik som t.ex. LTE och än mer avancerad teknik. Utvecklingen inom industrin visar att denna teknik i allt högre grad kan erbjuda 30 Mbps till många användare samtidigt, och därmed ge konsumenterna tillgång till höghastighetsbredband till konkurrenskraftiga priser.

Kommissionen överväger också en åtgärd för att följa upp det oparade markbundna 2 GHz-spektrumet (1900–1920 MHz och 2010–2025 MHz), som i nuläget tilldelats för UMTS-nät men som fortfarande är outnyttjat i hela EU. Ett sådant initiativ kommer att syfta till att säkerställa en effektiv användning av de oparade frekvensband som är mest fördelaktiga ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt, genom att alternativa tillämpningar övervägs för markbundet mobilt bredband och genom att befintliga nyttjanderätter beaktas. Kommissionen har i detta sammanhang redan gett CEPT (Europeiska post- och telesammanslutningen) i uppdrag att undersöka passande tillämpningar och utforma lämpliga tekniska villkor och arrangemang för delning.

Länkar

Kommissionens beslut

UMTS-beslutet

Webbplatsen för radiospektrumpolitik

CEPT:s mandat beträffande det oparade markbundna 2 GHz-bandet

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar