Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. novembra 2012

Digitálna agenda: rozhodnutie Komisie otvára cestu pre technológie 4G v Európe

Európska komisia dnes rozhodla o sprístupnení dodatočných 120 MHz z frekvenčného spektra pre technológie 4G (akou je napríklad LTE - Long Term Evolution) v pásme 2 GHz. Toto pásmo v súčasnosti využívajú výlučne bezdrôtové komunikačné systémy UMTS (teda systémy univerzálnej mobilnej telekomunikačnej služby), známe aj ako siete 3G. Týmto rozhodnutím sa členským štátom ukladá povinnosť sprístupniť predmetné spektrum najneskôr do 30. júna 2014. Zároveň sa v ňom ustanovujú harmonizované technické podmienky, ktoré umožnia súčasné fungovanie rozličných technológií. Na tomto základe bude EÚ mať k dispozícii 1 000 MHz pre vysokorýchlostné bezdrôtové širokopásmové pripojenia, čo je dvojnásobok spektra, ktorý na tento účel poskytujú Spojené štáty.

Rozhodnutie Komisie znamená, že operátori mobilných sietí budú mať viac príležitostí investovať do zlepšenia mobilných sietí, čo prospeje celému hospodárstvu, a spotrebitelia budú časom môcť využívať rýchlejšie prenosy dát a viac širokopásmových služieb. Lepší prístup k spektru pre technológie 4G znamená podstatný prínos k cieľu v oblasti širokopásmového pripojenia vytýčenému v digitálnej agende – teda do roku 2020 dosiahnuť pokrytie širokopásmovým pripojením v EÚ s rýchlosťou minimálne 30 Mb/s (pozri dokumenty IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová vyhlásila: „Toto dodatočné spektrum na účely technológií 4G v Európe znamená, že môžeme lepšie uspokojiť meniaci sa a rastúci dopyt po širokopásmovom pripojení. Uvítam, ak členské štáty budú rýchlo konať a zmenia platné licencie. Rýchlejšie bezdrôtové pripojenie v Európe predstavuje výhodu pre nás všetkých.“

V rozhodnutí sa ustanovuje harmonizovaná liberalizácia pásma 2 GHz (1920-1980 MHz v páre s 2110-2170 MHz) vo všetkých členských štátoch, s cieľom vyhnúť sa v budúcnosti rozdrobeniu vnútorného trhu pri tomto pásme.

Zavedenie flexibilného využívania pásiem spektra prostredníctvom zrušenia technických obmedzení predstavuje nákladovo efektívny spôsob zavedenia modernej bezdrôtovej infraštruktúry podľa dopytu na trhu.

Súvislosti

Rádiové spektrum je mimoriadne cenným, no čoraz menej dostupným zdrojom. Jeho spoločensko-hospodársky význam výrazne narástol, keďže bezdrôtové služby, ako je širokopásmový prístup či „internet vecí“ sú čoraz viac prítomné vo všetkých oblastiach hospodárstva a spoločnosti. Zdroje z dotknutého odvetvia odhadujú, že celosvetový objem mobilných dátových prenosov vzrastie do roku 2015 o 26 %. Dovtedy bude existovať 7 miliárd telefónov, tabletov a iných mobilných zariadení, ktoré sa budú môcť pripojiť k internetu.

Enormný nárast bezdrôtového prenosu dát spolu s nedostatkom voľného spektra si vyžaduje inteligentnú koncepciu riadenia spektra. Jeho súčasťou musí byť lepšie využívanie už používaných pásiem, napríklad prostredníctvom odstránenia technologických obmedzení a spoločného využívania spektra.

Párové pozemné pásmo 2 GHz (1920-1980 MHz v páre s 2110-2170 MHz) tradične využívajú komunikačné systémy UMTS (siete 3G). Tento spôsob využívania vyplýva z tzv. rozhodnutia o UMTS, prijatého v roku 1999, ktoré tvorí základ postupného a koordinovaného zavedenia UMTS v celej EÚ k 1. januáru 2002.

Pri vykonávaní programu politiky rádiového frekvenčného spektra, a predovšetkým pri dosahovaní cieľa zabezpečiť pre bezdrôtové širokopásmové služby minimálne 1 200 MHz, je prioritou reformy spektra v EÚ analýza stavu využívania spektra, ako aj flexibilné a spoločné využívanie spektra, s cieľom stimulovať inováciu, efektívne využívanie a investície.

Preto Komisia vo svojom rozhodnutí určila pásmo 1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz pre služby elektronickej komunikácie v EÚ založené na vyspelých bezdrôtových technológiách, ako sú LTE, a ďalších vyspelých technológiách. Vývoj odvetvia ukazuje, že tieto technológie sú v čoraz väčšej miere schopné ponúkať 30 Mbps mnohým používateľom súčasne, čo znamená, že spotrebitelia majú prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu za konkurencieschopné ceny.

Komisia zvažuje aj následné opatrenie zamerané na nepárové časti spektra 2 GHz (1900-1920 MHz a 2010-2025 MHz), ktoré sú v súčasnosti pridelené na používanie na účely sietí UMTS, pričom sa však v EÚ nevyužívajú. Cieľom takejto iniciatívy by bolo zabezpečiť efektívne využívanie nepárových pásiem, ktoré bude najvýhodnejšie z hospodárskeho, spoločenského i environmentálneho hľadiska. Pritom treba zohľadniť alternatívne aplikácie v porovnaní s pozemným mobilným širokopásmovým pripojením, a rovnako aj existujúce práva na používanie. Komisia v tejto súvislosti už Európskej konferencii poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) udelila mandát na preskúmanie vhodných aplikácií a vypracovanie vhodných technických podmienok a úprav pre spoločné využívanie.

Užitočné odkazy

Rozhodnutie Komisie

Rozhodnutie o UMTS

Stránka politiky rádiového frekvenčného spektra

Mandát pre CEPT vzhľadom na nepárové pozemné pásmo 2 GHz

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar