Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 listopada 2012 r.

Europejska agenda cyfrowa:
Decyzja Komisji toruje drogę technologii 4G w Europie

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o dodaniu kolejnych 120 MHz do pakietu widma radiowego dostępnego dla technologii 4G, takich jak LTE (z jęz. angielskiego Long Term Evolution), wokół pasma 2 GHz. To pasmo jest aktualnie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby UMTS (Uniwersalnego Systemu Telekomunikacji Ruchomej), bezprzewodowego systemu znanego pod nazwą sieci 3G. Decyzja obliguje państwa członkowskie do udostępnienia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. odnośnego widma i określa zharmonizowane warunki techniczne pozwalające na współistnienie różnych technologii. Dzieki temu Unia Europejska będzie obecnie dysponować nawet dwukrotnie większą ilością widma na potrzeby szybkiego bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego niż Stany Zjednoczone, a mianowicie ok. 1000 MHz.

Decyzja Komisji oznacza, że operatorzy telefonii komórkowej będą mieli większe możliwości inwestowania w udoskonalone sieci ruchome, co przyniesie korzyści całej gospodarce, zaś użytkownicy z czasem będą korzystać z szybszej transmisji danych i większej oferty usług szerokopasmowych. Lepszy dostęp technologii 4G do widma znacząco przyczyni się do osiągnięcia założonego w Europejskiej agendzie cyfrowej celu związanego z dostępem szerokopasmowym, a mianowicie zagwarantowania do 2020 r. powszechnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (zob. IP/10/581 oraz MEMO/10/199MEMO/10/200).

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, odpowiedzialna za agendę cyfrową, stwierdziła: „To dodatkowe widmo dla technologii 4G w Europie oznacza, że lepiej odpowiemy na zmieniające się i szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowe. Chciałabym być świadkiem sprawnego działania państw członkowskich na rzecz zmiany istniejących przydziałów. Szybsze bezprzewodowe połączenia w Europie przyniosą nam wszystkim korzyści.”.

Dzięki decyzji wyegzekwowane zostanie zharmonizowane uwolnienie pasma 2 GHz (sparowane podzakresy 1920–1980 MHz i 2110–2170 MHz) we wszystkich państwach członkowskich, co pozwoli uniknąć rozdrobnienia rynku wewnętrznego przy przyszłym wykorzystaniu tego pasma.

Wprowadzenie elastycznego wykorzystania pasm widma poprzez wyeliminowanie ograniczeń w zakresie technologii otwiera efektywną kosztowo możliwość rozwijania zaawansowanej infrastruktury bezprzewodowej odpowiadającej na oczekiwania rynku.

Kontekst

Widmo radiowe jest niezwykle cennym, ale coraz bardziej kurczącym się zasobem. Jego znaczenie społeczno-gospodarcze zdecydowanie wzrosło w miarę przenikania do wszystkich obszarów gospodarki i wszystkich sfer życia społecznego usług bezprzewodowych, takich jak dostęp szerokopasmowy i „internet przedmiotów”. Według branżowych prognoz do 2015 r. globalny rynek usług przesyłania danych w sieciach łączności ruchomej będzie rosnąć w tempie 26 proc. rocznie. Do tego czasu w użyciu będzie ponad 7 mld telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń przenośnych, które można podłączyć do internetu.

Gwałtowny wzrost bezprzewodowej transmisji danych w połączeniu z niedoborem wolnego widma wymaga inteligentniejszego podejścia do zarządzania jego zasobami. Musi ono obejmować lepsze zagospodarowanie już wykorzystywanych pasm widma, na przykład eliminacji ograniczeń technologicznych oraz umożliwienia współdzielenia widma.

Sparowane pasmo ziemskie 2 GHz (sparowane podzakresy 1920–1980 MHz i 2110–2170 MHz) było tradycyjnie użytkowane przez system UMTS (sieć 3G) na mocy tzw. decyzji UMTS, przyjętej w 1999 r., w której przewidziano skoordynowane i stopniowe wprowadzenie UMTS na terytorium Unii Europejskiej do dnia 1 stycznia 2002 r.

Wdrożenie programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego, a zwłaszcza osiągnięcie celu polegającego na zapewnieniu co najmniej 1200 MHz dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych, prowadzenie wykazu wykorzystania widma oraz umożliwienie elastycznego korzystania z widma, a także jego współdzielenie – to priorytety reformy UE w odniesieniu do widma, mającej na celu pobudzanie innowacji, wydajnego wykorzystania widma oraz inwestycji.

Dlatego Komisja w swej decyzji nakłada na państwa członkowskie obowiązek elastycznego wykorzystywania zakresów częstotliwości 1920–1980 MHz i 2110–2170 MHz do świadczenia usług łączności elektronicznej w Unii Europejskiej, opartych na zaawansowanych technologiach bezprzewodowych, takich jak LTE, oraz innych zaawansowanych technologiach. Rozwój branży dowodzi, że technologie te są w coraz większym stopniu zdolne oferować przepustowość 30 Mb/s jednocześnie wielu użytkownikom, umożliwiając w ten sposób dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych po konkurencyjnych cenach.

Komisja rozważa też zastosowane kolejnego środka w odniesieniu do niesparowanego pasma ziemskiego 2 GHz (1900–1920 MHz i 2010–2025 MHz), które obecnie również zostało przeznaczone do użytkowania przez sieci UMTS, ale na terenie Unii Europejskiej pozostaje niewykorzystane. Celem takiej inicjatywy będzie zapewnienie wydajnego wykorzystania niesparowanych zakresów, które przynosi największe korzyści z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego, przez rozważenie alternatywnych zastosowań naziemnej sieci szerokopasmowej telefonii komórkowej i wzięcie pod uwagę istniejących praw do wykorzystywania. W związku z tym Komisja udzieliła już mandatu Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) w zakresie zbadania odpowiednich rozwiązań i opracowania właściwych warunków technicznych oraz porozumień w zakresie współdzielenia.

Przydatne linki

Decyzja Komisji

Decyzja UMTS

Strona internetowa dotycząca polityki w zakresie widma radiowego

Mandat dla CEPT w sprawie niesparowanego pasma ziemskiego 2 GHz

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar