Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. november 2012

Digitaalarengu tegevuskava: komisjoni otsus sillutab teed 4G teenustele Euroopas

Euroopa Komisjon otsustas täna lisada täiendavad 120 MHz 4G tehnoloogiate (nt LTE pikaajaline areng”)) raadiospektrisse 2 GHz sagedusalas. Seda sagedusala kasutatakse praegu ainult UMTS (universaalse mobiilsidesüsteem) traadita andmesideks, nn 3G võrgud. Otsusega nähakse ette, et liikmesriigid avavad asjaomase spektriala hiljemalt 30. juuniks 2014, ja selles sätestatakse ühtlustatud tehnilised tingimused erinevate tehnoloogiate samaaegseks kasutamiseks. Selle tulemusel saab ELis kiire traadita lairibaühenduse spektriala olema kaks korda suurem kui Ameerika Ühendriikides (ligikaudu 1000 Mhz).

Mobiilsideoperaatorite jaoks tähendab komisjoni otsus rohkem võimalusi investeerimiseks parematesse mobiilsidevõrkudesse, mis edendab majandust tervikuna, ning tarbijate jaoks kiiremat andmeedastust ja suuremat lairibateenuste valikut. Laiem juurdepääs 4G tehnoloogiate spektrialale on oluline panus digitaalarengu tegevuskava lairibaalase eesmärgi saavutamiseks, milleks on tagada vähemalt 30 Mb/s lairibaühenduse kättesaadavus kogu ELis 2020. aastaks (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „See täiendav 4G võrkude spekter Euroopas aitab paremini rahuldada muutuvat ja kiiresti kasvavat nõudlust lairibateenuste järele. Soovin, et liikmesriigid muudaksid kiiresti olemasolevaid litsentse. Me kõik võidame kiiremast traadita ühendusest Euroopas.”

Otsusega nähakse ette 2 GHz sagedusala (paarissagedusala 1920-1980 MHz ja 2110-2170 MHz) ühtlustatud liberaliseerimine kõigis liikmesriikides, vältides seega siseturu killustumist sellise sagedusala kasutamisel tulevikus.

Sagedusalade paindlik kasutamine tehnoloogiliste piirangute kõrvaldamise teel tagab traadita kõrgtehnoloogia kulutõhusa rakendamise turunõudluse rahuldamiseks.

Taust

Raadiospekter on väärtuslik, aga üha napim ressurss. Selle sotsiaalmajanduslik tähtsus on oluliselt suurenenud, kuna traadita teenused, nagu lairibaühendus ja asjade internet, on levimas kõigisse ettevõtlus- ja ühiskonna valdkondadesse. Tööstusharu esindajate prognooside kohaselt kasvab maailma mobiilse andmeside maht 2015. aastani 26% aastas. Selleks ajaks on kasutusel üle 7 miljardi internetiühendusega telefoni, tahvelarvuti ja muu mobiilsidevahendi.

Traadita andmeside kasv ja piisava vaba spektri puudumine eeldavad spektri mõistlikku haldamist. Sealhulgas tuleb paremini kasutada juba kasutusel olevaid sagedusalasid, nt tehnoloogiliste piirangute kõrvaldamise või spektri jagamise teel.

Maapealset 2 GHz paarissagedusala (1920-1980 MHz ja 2110-2170 MHz) on tavapäraselt kasutatud UMTS ühendusteks (3G võrgud) vastavalt 1999. aastal vastu võetud nn UMTS-otsusele, millega nähti ette universaalse mobiilsidesüsteemi teenuste kooskõlastatud ja järkjärguline kasutuselevõtmine kogu ELis 1. jaanuariks 2002.

Raadiospektripoliitika programmi rakendamisel ja eelkõige traadita lairibateenuste jaoks vähemalt 1200 MHz eraldamise eesmärgi saavutamiseks on ELi sellise spektrireformi prioriteediks, mille eesmärk on edendada innovatsiooni, spektri tõhusat kasutamist ja investeeringuid, viia läbi spektrikasutuse inventuur ning tagada spektri paindlik ja samaaegne kasutamine.

Seepärast lubatakse komisjoni otsusega paindlikult kasutada 1920-1980 MHz ja 2110-2170 MHz sagedusalasid traadita kõrgtehnoloogial (nt LTE ja muu kõrgtehnoloogia) põhinevate elektrooniliste sideteenuste pakkumiseks ELis. Tööstusharu areng osutab, et nende tehnoloogiatega on järjest enam võimalik pakkuda 30 Mbps kiirusega teenuseid pajudele kasutajatele samaaegselt ning seega tagada tarbijatele konkurentsivõimelise hinnaga kiire lairibaühendus.

Lisaks kaalub komisjon järelmeetmeid seoses maapealse 2 GHz paaritu sagedusalaga (1900-1920 MHz ja 2010-2025 MHz), mis on praegu eraldatud UMTS-võrkudele, kuid mis on kogu ELis kasutamata. Sellise algatuse eesmärk on tagada paaritute sagedusalade tõhus kasutamine, mis on kõige kasulikum majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonna seisukohast. Arvesse võetakse ka maapealse mobiilse lairibaühenduse muid rakendusi ja olemasolevaid kasutusõigusi. Sellega seoses on komisjon juba andnud Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooniadministratsioonide Konverentsile (CEPT) volitused sobivate rakenduste uurimiseks ning asjakohaste tehniliste tingimuste ja jagamiskorra väljatöötamiseks.

Kasulikud lingid

Komisjoni otsus

UMTS-otsus

Raadiospektripoliitika veebisait

CEPTi volitused seoses maapealse paaritu 2 GHz sagedusalaga

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar