Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. listopadu 2012

Digitální agenda: rozhodnutí Komise otevírá cestu pro technologie 4G v Evropě

Evropská komise dnes rozhodla přidat dalších 120 MHz k portfoliu rádiového spektra pro technologie čtvrté generace (4G), jako např. LTE (Long Term Evolution), v okolí pásma 2 GHz. Toto pásmo je v současnosti používáno pouze pro bezdrátové komunikace UMTS (univerzální mobilní telekomunikační systém), známé jako sítě třetí generace (3G). Rozhodnutí ukládá členským státům otevření příslušného spektra nejpozději do 30. června 2014 a stanoví harmonizované technické podmínky, které umožní koexistenci různých technologií. S přibližně 1 000 MHz tak bude EU nyní mít k dispozici až dvakrát více spektra pro vysokorychlostní bezdrátové širokopásmové připojení než Spojené státy.

Díky rozhodnutí Komise budou mít mobilní operátoři více příležitostí investovat do lepších mobilních sítí, což je přínosem pro celé hospodářství, a spotřebitelům to časem přinese rychlejší přenos dat a více širokopásmových služeb. Lepší přístup ke spektru pro technologie 4G významně přispěje ke splnění cíle Digitální agendy v oblasti širokopásmových sítí, podle kterého má být do roku 2020 dosaženo univerzálního širokopásmového pokrytí EU s rychlostí nejméně 30 Mb/s (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

stopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová prohlásila: „Díky tomuto dodatečnému spektru pro technologie 4G můžeme v Evropě lépe reagovat na měnící se a rostoucí poptávku po širokopásmových službách. Přeji si, aby členské státy urychleně změnily stávající licence. Rychlejší bezdrátové připojení v Evropě přinese prospěch nám všem”.

Rozhodnutí předepisuje harmonizovanou liberalizaci pásma 2 GHz (1 920‒1 980 MHz v páru s 2 110‒2 170 MHz) ve všech členských státech a zabraňuje roztříštěnosti vnitřního trhu při budoucím využívání tohoto pásma.

Zavedení flexibilního využívání pásem spektra tím, že se odstraní technologická omezení, je nákladově efektivní způsob, jak vytvořit pokročilou bezdrátovou infrastrukturu v reakci na poptávku na trhu.

Souvislosti

Rádiové spektrum představuje nesmírně cenný, avšak stále vzácnější zdroj. Jeho socioekonomický význam výrazně vzrostl, protože bezdrátové služby, jako je širokopásmový přístup a „internet věcí”, stále více pronikají do všech oblastí podnikání a společnosti. Podle zdrojů z tohoto odvětví se odhaduje, že celosvětový objem mobilních datových přenosů poroste do roku 2015 o 26 % ročně. Do té doby bude na světě přes 7 miliard telefonů, tabletů a jiných mobilních zařízení s připojením k internetu.

Vzhledem k tomu, že neexistuje dostatečné volné spektrum, vyžaduje prudce rostoucí bezdrátový přenos dat inteligentnější přístup ke správě spektra. Ten musí zahrnovat lepší využívání stávajících spektrových pásem, například prostřednictvím odstranění technologických omezení a rovněž prostřednictvím sdílení spektra.

Párové zemské pásmo 2 GHz (1 920‒1 980 MHz v páru s 2 110‒2 170 MHz) tradičně využívají komunikace UMTS (sítě 3G) na základě tzv. rozhodnutí o UMTS přijatého v roce 1999, které zahájilo koordinované a postupné zavedení UMTS v celé EU k 1. lednu 2002.

Při provádění programu politiky rádiového spektra, a zejména při dosahování cíle alespoň 1 200 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby, jsou inventarizace spektra, jakož i flexibilní a sdílené využívání spektra prioritami reformy spektra EU, která má podpořit inovace, účinné využívání a investice.

Rozhodnutí Komise proto ukládá flexibilní využívání pásma 1 920‒1 980 MHz a 2 110‒2 170 MHz pro služby elektronických komunikací v EU založené na pokročilých bezdrátových technologiích, jako je LTE a další vyspělé technologie. Jak ukazuje vývoj v odvětví, jsou tyto technologie stále více schopné nabídnout 30 Mb/s mnoha uživatelům zároveň, což spotřebitelům umožní přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení za konkurenční ceny.

Komise rovněž uvažuje o následném opatření, pokud jde o nepárové zemské spektrum 2 GHz (1 900‒1 920 MHz a 2 010‒2 025 MHz), které se v současnosti poskytuje prostřednictvím sítě UMTS, ale v celé EU je stále nevyužité. Tato iniciativa bude zaměřena na zajištění účinného využívání nepárových pásem, které je nejvýhodnější z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska. Přitom se zváží alternativní aplikace k pozemnímu mobilnímu širokopásmovému připojení a zohlední stávající práva na užívání. V této souvislosti již Komise pověřila CEPT (Evropská konference správ pošt a telekomunikací), aby prozkoumala vhodné aplikace a vypracovala příslušné technické podmínky a režimy sdílení.

Užitečné odkazy

Rozhodnutí Komise

Rozhodnutí o UMTS

Internetová stránka politiky rádiového spektra

Pověření pro CEPT týkající se nepárového zemského pásma 2 GHz

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar