Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 ноември 2012 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията отваря пътя за технологиите от 4 поколение в Европа

Днес Европейската комисия реши да добави още 120 MHz към радиочестотния спектър за технологиите от четвърто поколение като LTE (Long Term Evolution), работещи в обхвата 2 GHz. Понастоящем тази радиочестотна лента се използва само за безжични съобщителни услуги UMTS (универсална мобилна далекосъобщителна услуга), познати като мрежи от 3 поколение. Решението задължава държавите членки да осигурят съответния спектър най-късно до 20 юни 2014 г. и определя хармонизирани технически условия, които да позволят съвместното използване на различни технологии. По този начин ЕС ще разполага с до два пъти по-широк спектър за високоскоростни безжични широколентови услуги от САЩ, а именно около 1000 MHz.

Решението на Комисията означава, че мобилните оператори ще могат да инвестират в подобряване на мобилните мрежи, което ще е от полза за цялата икономика, а с течение на времето потребителите ще се радват на по-бърз пренос на данни и повече широколентови услуги. По-големият достъп до радиочестотен спектър за технологиите от 4 поколение ще допринесе съществено за постигане на набелязаната в програмата в областта на цифровите технологии цел за осигуряване на широколентов достъп ― а именно универсално широколентово покритие в ЕС от поне 30 Mb/s до 2020 г. (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200)

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Този допълнителен спектър за технологиите от четвърто поколение в Европа означава, че можем по-добре да отговори на променящото се и нарастващо търсене на широколентов достъп. Държавите членки трябва да предприемат бързи действия за промяна на съществуващите лицензи. Всички имаме полза от по-бързи безжични връзки в Европа.”

С решението се налага хармонизирано либерализиране в държавите членки на обхвата 2 GHz (радиочестотната лента 1920-1980 MHz сдвоена с лентата 2110-2170 MHz), с което се предотвратява фрагментиране на пазара при бъдещото използване на този обхват.

Премахването на технологичните ограничения ще позволи гъвкавост при използването на радиочестотните ленти, което представлява рентабилен начин за внедряването на авангардна безжична инфраструктура в отговор на пазарното търсене.

Контекст

Радиочестотният спектър е изключително ценен, но все по-оскъден ресурс. Неговото социалноикономическо значение нарасна съществено, след като безжичните услуги като широколентовият достъп и интернет са все по-разпространени във всички области на стопанската дейности и ежедневието. Източници от отрасъла прогнозират, че глобалният мобилен пренос на данни ще се увеличава с 26 % годишно до 2015 г. Дотогава повече от 7 милиарда телефона, таблета и други мобилни устройства ще могат да се свързват към интернет.

Комбинацията от липсата на достатъчно радиочестотен спектър и огромния безжичен пренос на данни налага да се възприеме по-интелигентен подход към управлението на радиочестотния спектър. Това трябва да включва по-доброто използване на радиочестотните ленти от спектъра, които вече се използват, например чрез премахване на технологичните ограничения и споделяне на спектър.

Сдвоените ленти в наземния обхват 2 GHz, (1920-1980 MHz, сдвоена с 2110-2170 MHz) се използват по принцип за съобщителните услуги UMTS (мрежи от трето поколение) в резултат на т.нар. решение за UMTS, прието през 1999 г., съгласно което до 1 януари 2002 г. трябваше да се извърши координирано и постепенно въвеждане на UMTS в ЕС.

От важно значение за изпълнението на програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър и по-специално за постигането на целта за най-малко 1200 MHz за безжични широколентови услуги е да се направи преглед на съществуващия радиочестотен спектър и да се постигне гъвкаво и споделено използване на радиочестотния спектър. Това са приоритетни области и за реформата на ЕС в областта на радиочестотния спектър, която има за цел да стимулира нововъведенията, ефикасното използване и инвестициите.

Затова решението на Комисията предвижда гъвкаво използване на радиочестотните ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz за електронни съобщителни услуги в ЕС, с помощта на усъвършенствани безжични технологии, като например LTE и други модерни технологии. Развитието на отрасъла показва, че тези технологии все повече са в състояние да предлагат скорост от 30 Mb/s едновременно на много ползватели, като по този начин потребителите получават високоскоростен широколентов достъп на конкурентни цени.

Освен това Комисията обмисля допълнителни мерки във връзка с несдвоените ленти в наземния обхват 2 GHz (1900-1920 MHz и 2010-2025 MHz), които сега са разпределени за използване от мрежите UMTS, но остават неизползвани в целия ЕС. Подобна инициатива ще има за цел да осигури ефективното използване на несдвоените радиочестотни ленти, което има изключително благоприятно отражение от икономическа, социална и екологична гледна точка, като се разгледат алтернативни приложения за наземни мобилни широколентови услуги и се вземат предвид съществуващите права на ползване. В тази връзка Комисията вече упълномощи CEPT (Европейската конференция на пощенските и далекосъобщителните администрации) да разгледа подходящи приложения и да разработи подходящи технически условия и начини за споделяне на радиочестотите.

Полезни връзки

Съобщението на Комисията е на разположение на:

Решение на Комисията

UMTS Decision

Radio Spectrum Policy Site

Mandate to CEPT on the unpaired terrestrial 2 GHz band

Neelie Kroes' website

Follow Neelie Kroes on Twitter

Контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar