Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. októbra 2012

Zelená pre prvú európsku iniciatívu občanov, ktorá prebieha na serveroch Komisie

Po získaní certifikátu luxemburských orgánov pre ich systém elektronického zberu sa Fraternité 2020 stala prvou európskou iniciatívou občanov, ktorá začala zbierať vyhlásenia na svoju podporu na serveroch Európskej komisie. Cieľom iniciatívy Fraternité 2020 je „posilniť výmenné programy EÚ, ako napríklad Erasmus alebo Európsku dobrovoľnícku službu, s cieľom prispieť k jednotnej Európe založenej na solidarite medzi občanmi“. Táto iniciatíva je prvou, ktorú Komisia zaregistrovala.

Komisia v júli ponúkla miesto pre európske iniciatívy občanov na svojich vlastných serveroch, ako ráznu odpoveď na problémy, o ktorých niektorí organizátori informovali v súvislosti s hľadaním vhodných riešení na hosťovanie a vytváraním systémov elektronického zberu. Organizátorom, ktorí majú záujem o využívanie tejto služby, takisto sľúbila pomôcť pri certifikovaní ich systémov elektronického zberu, aby mohli čo najskôr začať so zberom vyhlásení o podpore.

Komisia odvtedy úzko spolupracuje s organizátormi a so Štátnym strediskom informačných technológií (Centre des technologies de l'information de l'Etat – CTIE) pri luxemburskom Ministerstve pre verejnú správu a administratívnu reformu. Stredisko CTIE je schváleným certifikačným orgánom v Luxembursku, kde sú umiestnené aj servery Komisie.

Táto úzka spolupráca teraz priniesla hmatateľné výsledky. Iniciatíva „Fraternité 2020“ podpísala s Komisiou dohodu o hosťovaní a stredisko CTIE certifikovalo jej systém elektronického zberu, čo je posledný krok pred tým, ako môže byť webová stránka pre elektronický zber vyjadrení na podporu tejto iniciatívy spustená na serveroch Komisie v režime online. Webová stránka bola sprístupnená dnes.

Podpredseda Šefčovič uviedol: „Tento výsledok je dôkazom toho, že Komisia je bezpodmienečne rozhodnutá, aby bol tento nový nástroj participatívnej demokracie úspešný. Povedal som, že organizátori prvých iniciatív sa nebudú stretávať s neprekonateľnými prekážkami, ktoré by bránili ich spusteniu. A myslel som to vážne. Rád by som sa chcel luxemburským orgánom poďakovať, najmä pani ministerke Octavii Modertovej. Vynikajúca spolupráca z ich strany umožnila Komisii splniť tento záväzok.“

Pán Luca Copetti, predstaviteľ občianskeho výboru iniciatívy Fraternité 2020 uviedol:Sme nadšení, že sme teraz začali zbierať vyjadrenia na podporu našej iniciatívy. Dlho sme nedočkavo čakali na okamih, keď budeme prostredníctvom tohto nového nástroja nadnárodnej demokracie propagovať našu víziu jednotnej Európy založenej na solidarite medzi občanmi. Naše prípravy sa začali pred viac ako dvomi rokmi a keď nariadenie nadobudlo účinnosť, boli sme pripravení iniciatívu spustiť. Keďže sme prvou iniciatívou, ktorú Komisia zaregistrovala, stretli sme sa s určitými problémami, ktoré sme nemohli predvídať. Komisii sme vďační, že nám ich pomohla prekonať a že sa teraz môžeme sústrediť na rozvinutie skutočne európskej diskusie na tému našich návrhov, pričom dúfame, že jej výsledkom bude požadovaná úroveň podpory.“

Luxemburská ministerka Octavia Modertová v tejto súvislosti povedala:Som poctená, že môžem v Luxembursku certifikovať prvý systém elektronického zberu v rámci európskej iniciatívy občanov, a prispieť k tomu, že európski občania získali mocný nástroj participatívnej demokracie na úrovni EÚ. Osobitne ma to teší, lebo táto certifikácia je skutočným príkladom európskeho myslenia, ktoré sa prejavilo prostredníctvom spolupráce medzi Európskou komisiou a našimi útvarmi v rámci CTIE. Luxembursko je hrdé na to, že môže byť hosťovskou krajinou pre servery využívané systémami elektronického zberu, a je ochotné ponúkať svoje služby v záujme pokračujúcej spolupráce s Komisiu, a to s cieľom zabezpečiť riadne zaobchádzanie s týmto participatívnym nástrojom a organizátorom iniciatív občanov ponúknuť trvalé riešenie.“

Túto správu uvítali aj spoloční spravodajcovia za Európsky parlament v oblasti európskej iniciatívy občanov. Člen EP Alian Lamassoure uviedol: „Som potešený, že vďaka úsiliu Komisie sú teraz všetky technické podmienky splnené, aby sa občanom umožnila účasť na tvorbe práva EÚ.“

Členka EP pani Zita Gurmai dodala: „Teší ma, že vôbec prvá zaregistrovaná európska iniciatíva občanov je už teraz pripravená začať zbierať podpisy online. Som presvedčená, že diskusia v rámci tejto iniciatívy výrazne posilní debatu o európskych záležitostiach. Spolupráca medzi zainteresovanými stranami dokazuje, že ak existuje vôľa, vždy sa tiež nájde cesta, ako prekonať technické prekážky. Takisto som presvedčená, že tento duch bude aj naďalej prítomný pri uskutočňovaní každodenných krokov potrebných na to, aby sa tento nástroj participatívnej demokracie stal pre európskych občanov hodnotným prínosom.“

Fraternité 2020 je prvou európskou iniciatívou občanov, ktorá hosťuje na serveroch Komisie, nie je to však prvá takáto iniciatíva, ktorá začala s elektronickými zberom vyjadrení o podpore. Tento primát získala iniciatíva „Right 2 Water“, ktorá využíva riešenie vo forme hosťovania na súkromnom serveri. Pre systém elektronického zberu obe používajú voľne dostupný softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý poskytuje Komisia.

Komisia okrem toho už zaregistrovala 10 iných iniciatív, z tohto štyri už s Komisiou podpísali dohodu o hosťovaní pre ich systémy elektronického zberu, pričom sa očakáva, že čoskoro budú môcť začať so zberom vyjadrení na svoju podporu.

Zoznam prebiehajúcich iniciatív:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Fraternité 2020:

http://www.fraternite2020.eu/

Right2Water:

http://www.right2water.eu

Otázky a odpovede – systémy elektronického zberu:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-235_sk.htm

Kontaktné osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar