Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 oktober 2012

Miljö: Kommissionen ska effektivisera reglerna om miljökonsekvensbedömningar av projekt

Europeiska kommissionen har idag tagit fram nya förslag för att effektivisera lagstiftningen om miljökonsekvensbedömningar. Genom förslagen ska den administrativa bördan minska och det ska bli lättare att bedöma den eventuella inverkan som stora projekt har, utan att de existerande miljöskyddsåtgärderna försvagas. De nuvarande miljöskyddsreglerna kommer att stärkas och företagen bör kunna glädja sig åt ett mer harmoniserat regelverk.

– Under de senaste 25 åren har MKB-direktivet bidragit till att säkerställa att miljööverväganden integreras i beslutsfattandet för projekt. Detta har förbättrat hållbarheten för en mängd projekt, samtidigt som det har gett medborgarna större inflytande och säkerställt att de har informerats och rådfrågats innan beslut fattas. Men kryphål måste emellertid åtgärdas, särskilt när det gäller bedömningsförfarandets kvalitet, för att säkerställa att projekt som påverkar miljön bedöms på ett korrekt sätt, säger Janez Potočnik.

MKB-direktivet trädde i kraft för över 25 år sedan. Det har ändrats flera gånger, men efter ett brett samråd med berörda parter har kommissionen beslutat att det är dags för en omfattande översyn så att det anpassas till utvecklingen av politiken och till den rättsliga och tekniska utvecklingen. Ändringarna tar sikte på framtiden, och de nya utmaningar som är viktiga för EU som helhet inom områden som resurseffektivitet, klimatförändring, biologisk mångfald och förebyggande av katastrofer kommer nu att speglas i bedömningsförfarandet.

De föreslagna ändringarna inkluderar följande:

  • Anpassning av det förfarande som fastställer om en miljökonsekvensbedömning behövs. Detta kommer att garantera att endast projekt som kan ha betydande inverkan på miljön blir föremål för en sådan bedömning. Projekt som är anpassade för att minska sin inverkan och småskaliga projekt med lokal inverkan bör godkännas snabbare och till lägre kostnad, vilket gör att myndigheterna får mer tid till att fokusera på bedömningar av större projekt med storskalig miljöinverkan.

  • Förstärkning av reglerna för att säkerställa bättre beslutsfattande och undvika miljöskador. Man ska på ett mera systematiskt sätt ta hänsyn till de alternativa förslagens inverkan och de behöriga myndigheterna måste vara tydligare med att förklara skälen för sina beslut.

  • Effektivisering av de olika stegen i MKB-förfarandet genom att införa tidsgränser och en ny mekanism för att underlätta förfarandet när det krävs flera bedömningar och flera myndigheter är inblandade. Dessa förändringar kommer att skapa större rättslig säkerhet och påskynda förfarandet utan att bedömningens kvalitet blir lidande.

Dagens förslag grundar sig på en översyn som inkluderar breda samråd och studier om de existerande reglernas effektivitet och den inverkan som eventuella ändringar får.

Nästa steg

De föreslagna åtgärderna ska nu behandlas av Europaparlamentet och rådet. När man väl har kommit överens om texten kommer den att bli EU-lag.

Bakgrund

Syftet med MKB-direktivet är att se till att projekt som troligtvis kommer att ha en betydande inverkan på miljön bedöms på lämpligt sätt innan de godkänns. Innan ett beslut tas för att tillåta att ett projekt genomförs ska den eventuella inverkan som projektet kan ha på miljön (både från uppförandet och driften) identifieras och bedömas. Utvecklarna kan sedan anpassa sina projekt så att de minimerar negativ inverkan innan skadan är skedd, eller så kan de behöriga myndigheterna införliva åtgärder för att undvika, minska eller kompensera för miljöinverkan i projektgodkännandet.

Direktivet garanterar att myndigheterna involveras i ett tidigt skede av beslutsprocessen i samband med miljöärenden. I synnerhet den berörda allmänheten måste ges möjlighet att komma in med synpunkter medan alla alternativ fortfarande är öppna för den behöriga myndigheten, dvs. innan ett slutligt beslut har tagits om begäran om tillstånd. När ett projekt ska godkännas måste den behöriga myndigheten informera allmänheten om bl.a. vilka åtgärder som planeras för att man ska undvika, minska eller kompensera för projektets inverkan på miljön.

r ytterligare information:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Se även MEMO Q&A MEMO/12/809

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar