Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. oktobra 2012

Okolje: Komisija bo poenostavila pravila za presojo vplivov na okolje pri projektih

Evropska komisija je danes predstavila nove predloge za poenostavitev zakonodaje o presoji vplivov na okolje. Predlogi naj bi zmanjšali upravna bremena ter olajšali presojo možnih vplivov večjih projektov, ne da bi pri tem okrnili obstoječe ukrepe za varovanje okolja. Trenutne ravni varstva okolja se bodo okrepile, podjetja pa naj bi bila deležna bolj usklajenega regulativnega okvira.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: V zadnjih 25 letih je direktiva o presoji vplivov na okolje pomagala zagotavljati, da so bili okoljski vidiki vključeni v postopke odločanja pri projektih. To je izboljšalo trajnost številnih projektov, hkrati pa tudi omogočilo večjo vključitev državljanov ter zagotovilo, da so obveščeni in da sodelujejo pri posvetovanjih pred sprejetjem odločitev. Vendar je potrebno zapolniti vrzeli, zlasti v zvezi s kakovostjo procesa presoje, za zagotovitev, da bodo projekti, ki bodo vplivali na okolje, deležni ustrezne presoje.

Direktiva o presoji vplivov na okolje je začela veljati pred več kot 25 leti. Bila je večkrat spremenjena, vendar se je po obsežnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi Komisija odločila, da je prišel čas za celovito prenovo, da bi se direktiva prilagodila razvoju na področju politik ter pravnim in tehničnim spremembam. Spremembe so usmerjene tudi v prihodnost, in novi izzivi, ki so na področjih, kot so učinkovitost virov, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in preprečevanje nesreč, pomembni za EU kot celoto, bodo zdaj vključeni v proces presoje.

Predlagane spremembe vključujejo:

  • Prilagoditev postopka, ki določa, ali je presoja vplivov na okolje potrebna. To bo zagotovilo, da bodo samo projekti s pomembnimi okoljskimi vplivi predmet take presoje. Projekti, ki bodo prilagojeni, da bi se zmanjšali njihovi vplivi na okolje, in manjši projekti z lokalnimi vplivi bi morali biti potrjeni hitreje in z nižjimi stroški, da bi imeli pristojni organi več časa, da se osredotočijo na presojo večjih projektov z velikimi vplivi na okolje.

  • Okrepitev pravil za zagotovitev boljšega odločanja in preprečitev okoljske škode. Vplive iz alternativnih predlogov bo treba preučiti bolj sistematično, pristojni organi pa bodo morali bolj jasno obrazložiti razloge za svoje odločitve.

  • Poenostavitev različnih stopenj postopka presoje vplivov na okolje, in sicer z uvedbo časovnih okvirov in novega mehanizma, da se bo olajšal postopek v primerih, kjer je potrebnih več presoj in vključenih več organov. Te spremembe bodo prinesle več pravne varnosti in pospešile postopek, ne da bi pri tem trpela kakovost ocene.

Današnji predlogi so posledica revizije postopka, ki je vključeval obširna posvetovanja in študije o učinkovitosti obstoječih predpisov ter učinku morebitnih sprememb.

Naslednji koraki

Predlagane ukrepe bosta zdaj preučila Evropski parlament in Svet. Ko bo o besedilu sprejet dogovor, bo postalo del prava EU.

Ozadje

Cilj direktive o presoji vplivov na okolje je zagotoviti, da so projekti, za katere je verjetno, da bodo imeli pomemben vpliv na okolje, pred odobritvijo predmet ustrezne presoje. Tako se pred sprejetjem kakršne koli odločitve o nadaljevanju takšnega projekta opredelijo in presodijo morebitni vplivi na okolje (kot posledica njegove gradnje ali delovanja). Izvajalci lahko nato projekte prilagodijo, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi, preden do njih dejansko pride, ali pa pristojni organi v odobritev projekta vključijo ukrepe za preprečevanje, zmanjšanje ali izravnavo vplivov na okolje.

Direktiva zagotavlja tudi sodelovanje javnosti že na začetku postopkov sprejemanja okoljskih odločitev. Zlasti mora biti članom javnosti, ki jih odločitev zadeva, dana možnost pripomb, ko so pristojnemu organu na voljo še vse možnosti, tj. pred sprejetjem končne odločitve o zahtevi za izvedbo. Med postopkom odobritve projekta mora pristojni organ obveščati javnost, tudi o ukrepih za preprečevanje, zmanjšanje ali izravnavo vplivov na okolje.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Glej tudi MEMO Q&A MEMO/12/809.

Kontakt:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar