Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. októbra 2012

Životné prostredie: Komisia chce zefektívniť pravidlá posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie

Európska komisia dnes predložila nové návrhy na zefektívnenie právnych predpisov týkajúcich sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Týmito návrhmi sa zmierni administratívna záťaž a uľahčí sa posudzovanie možných vplyvov veľkých projektov bez oslabenia súčasných environmentálnych mechanizmov. Súčasná úroveň ochrany životného prostredia sa posilní a podniky by mali požívať výhody plynúce z harmonizovanejšieho regulačného rámca.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti povedal: „Za posledných 25 rokov sa pomocou smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podarilo začleniť environmentálne aspekty do rozhodovacieho procesu o projektoch. Zlepšila sa tým udržateľnosť nespočetného množstva projektov, zároveň sa posilnil vplyv občanov a zabezpečilo sa, že budú informovaní a konzultovaní pred prijatím rozhodnutí. Treba však napraviť nedostatky, najmä tie, ktoré sa týkajú kvality procesu posudzovania, aby sa zabezpečilo, že projekty s negatívnym vplyvom na životné prostredie budú riadne posúdené.“

Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nadobudla účinnosť pred viac ako 25 rokmi. Bola niekoľkokrát zmenená a doplnená, ale po rozsiahlej konzultácii zainteresovaných strán Komisia rozhodla, že nastal čas na jej dôkladné prepracovanie, aby bola prispôsobená najnovšiemu politickému, právnemu a technickému vývoju. Tieto zmeny sú takisto zamerané na budúcnosť a vznikajúce výzvy, ktoré sú dôležité pre EÚ ako celok v oblastiach ako efektívnosť zdrojov, zmena klímy, biodiverzita a prevencia katastrof, sa teraz zohľadnia v procese posudzovania.

Navrhované zmeny zahŕňajú:

  • Prispôsobenie postupu, ktorým sa určuje, či je environmentálne posúdenie potrebné. Tým sa zabezpečí, že takéto posúdenie sa bude vzťahovať len na projekty s významným environmentálnym vplyvom. Projekty upravené tak, aby sa ich vplyv znížil, a menšie projekty s miestnymi vplyvmi by sa mali schvaľovať rýchlejšie a s nižšími nákladmi, aby mali orgány viacej času na posúdenie veľkých projektov s rozsiahlymi environmentálnymi vplyvmi.

  • Posilnenie pravidiel s cieľom zabezpečiť lepšie rozhodovanie a zamedziť škodám na životnom prostredí. Vplyvy alternatívnych návrhov sa budú musieť posudzovať systematickejšie a príslušné orgány budú musieť jasnejšie vysvetliť dôvody, ktoré stáli za ich rozhodnutiami.

  • Zefektívnenie rôznych fáz postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie zavedením lehôt a nových mechanizmov na zjednodušenie procesu v prípade, keď sa vyžaduje niekoľko posúdení a je zapojených niekoľko orgánov. Tieto zmeny prinesú väčšiu právnu istotu a celý proces urýchlia bez narušenia kvality posúdenia.

Dnešné návrhy sú výsledkom revízneho procesu, ktorý zahŕňal rozsiahle konzultácie a štúdie o účinnosti existujúcich pravidiel a o vplyve možných zmien a doplnení.

Ďalšie kroky

Navrhované opatrenia teraz posúdi Európsky parlament a Rada. Hneď, ako bude tento text schválený, stane sa súčasťou práva EÚ.

Súvislosti

Cieľom smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je zaručiť, aby projekty, ktoré majú pravdepodobne značný vplyv na životné prostredie, boli pred schválením náležite posúdené. Preto predtým, než sa prijme akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa umožní pokračovanie takéhoto projektu, sa určia a posúdia možné vplyvy, ktoré môže mať na životné prostredie (spôsobené výstavbou alebo prevádzkou). Developeri môžu potom projekty upraviť, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy ešte skôr, než sa reálne prejavia, alebo príslušné orgány môžu do schválenia projektu zahrnúť opatrenia na zabránenie vplyvom na životné prostredie, prípadne na ich zníženie alebo kompenzáciu.

Smernica zabezpečuje aj včasnú účasť verejnosti na procesoch rozhodovania o životnom prostredí. Predovšetkým musí mať dotknutá verejnosť možnosť vyjadriť sa v čase, keď sú všetky možnosti, ktoré má príslušný orgán na výber, ešte stále otvorené, t. j. predtým, než sa prijme konečné rozhodnutie o žiadosti o povolenie. Pri schvaľovaní projektu je príslušný orgán povinný informovať verejnosť, a to aj o opatreniach plánovaných na zabránenie, zníženie alebo kompenzáciu vplyvov na životné prostredie.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Pozri aj MEMO s otázkami a odpoveďami MEMO/12/809.

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar