Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 października 2012 r.

Środowisko: Komisja upraszcza przepisy dotyczące ocen oddziaływania wywieranego przez przedsięwzięcia na środowisko

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj nowe wnioski w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Celem wniosków jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz ułatwienie przeprowadzania oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko dużych przedsięwzięć bez osłabienia istniejących regulacji dotyczących ochrony środowiska. Obecny poziom ochrony środowiska zostanie wzmocniony, zaś przedsiębiorstwa powinny skorzystać z bardziej zharmonizowanych ram regulacyjnych.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „W ciągu ostatnich 25 lat dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przyczyniła się do zapewnienia uwzględniania kwestii związanych ze środowiskiem podczas podejmowania decyzji dotyczących przedsięwzięć. Dzięki temu szereg przedsięwzięć zyskało bardziej zrównoważony charakter, a pozycja obywateli została wzmocniona poprzez ich informowanie i przeprowadzenie z nimi konsultacji przed podjęciem decyzji. Należy jednak usunąć niedociągnięcia, w szczególności dotyczące jakości procesu oceny, tak by zapewnić odpowiednią ocenę przedsięwzięć, które będą miały wpływ na środowisko naturalne”.

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko weszła w życie ponad 25 lat temu. Dyrektywa ta była kilkakrotnie zmieniana, jednak po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami Komisja zdecydowała, że nadszedł czas na przeprowadzenie jej kompleksowego przeglądu, tak by dostosować ją do ewolucji w polityce oraz do rozwoju sytuacji prawnej i technologicznej. Zaproponowane zmiany mają charakter perspektywiczny i w ocenie oddziaływania na środowisko zostaną teraz uwzględnione pojawiające się wyzwania, które są ważne dla całej UE, w dziedzinach takich jak efektywna gospodarka zasobami, zmiana klimatu, różnorodność biologiczna i zapobieganie klęskom żywiołowym.

Proponowane zmiany obejmują:

  • Dostosowanie procedur określających, czy ocena oddziaływania na środowisko jest potrzebna. Dzięki temu jedynie przedsięwzięcia, które mają znaczący wpływ na środowisko, podlegać będą takiej ocenie. Przedsięwzięcia już dostosowane do zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko i niewielkie przedsięwzięcia o lokalnej skali oddziaływania powinny być zatwierdzane szybciej i po niższych kosztach, pozostawiając organom więcej czasu na skoncentrowanie się na poważnych przedsięwzięciach o dużej skali oddziaływania na środowisko.

  • Wzmocnienie przepisów, aby zapewnić lepszy proces decyzyjny i zapobiegać szkodom w środowisku. Ocena oddziaływania na środowisko alternatywnych przedsięwzięć będzie przeprowadzana w sposób bardziej systemowy, a właściwe organy będą musiały w bardziej wyczerpujący sposób uzasadniać swoje decyzje.

  • Uproszczenie różnych etapów procesu oceny oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie ram czasowych i nowego mechanizmu celem ułatwienia procesu w przypadku gdy wymaganych jest kilka ocen, a w proces oceny zaangażowanych jest szereg organów. Zmiany te spowodują większą pewność prawa i przyspieszą proces bez negatywnego wpływu na jakość oceny.

Przedstawione dzisiaj wnioski są wynikiem procesu przeglądu, który obejmował zakrojone na szeroką skalę konsultacje oraz analizy skuteczności obowiązujących przepisów i skutków ewentualnych zmian.

Dalsze działania

Proponowane środki zostaną teraz rozważone przez Parlament Europejski i Radę. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, stanie się częścią prawa UE.

Kontekst

Celem dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest sprawienie, by przedsięwzięcia, które prawdopodobnie wywrą znaczący wpływ na środowisko, zostały odpowiednio ocenione przed ich zatwierdzeniem. Z tego względu przed podjęciem decyzji w sprawie realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia przeprowadza się ocenę jego potencjalnego oddziaływania na środowisko (zarówno z punktu widzenia jego budowy, jak i funkcjonowania). Wykonawcy mogą zmodyfikować przedsięwzięcia w celu zminimalizowania ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko, zanim oddziaływanie to wystąpi, natomiast właściwe organy mogą wprowadzać do swoich zezwoleń na realizację przedsięwzięć środki służące uniknięciu, zmniejszeniu lub zrekompensowaniu oddziaływania na środowisko.

Dyrektywa zapewnia również udział opinii publicznej już na wczesnym etapie w procedurach podejmowania decyzji dotyczących środowiska. W szczególności członkowie zainteresowanych grup społeczeństwa muszą mieć możliwość przedstawienia właściwemu organowi swoich uwag w momencie gdy wszystkie opcje są jeszcze otwarte, tj. zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie wniosku o realizację przedsięwzięcia. Wydając zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, właściwy organ jest zobowiązany do powiadomienia o tym opinii publicznej, w tym do poinformowania jej o środkach przewidzianych w celu uniknięcia, zmniejszenia lub zrekompensowania oddziaływania na środowisko.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Zobacz również dokument zawierający pytania i odpowiedzi: MEMO/12/809

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar