Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 oktober 2012

Milieu: De Commissie gaat de voorschriften voor milieueffectbeoordelingen van projecten stroomlijnen

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe voorstellen gepresenteerd om de wetgeving inzake milieueffectbeoordelingen te stroomlijnen. De voorstellen zijn bedoeld om de administratieve lasten te verlichten en het gemakkelijker te maken de mogelijke effecten van grote projecten te beoordelen, zonder de bestaande milieubeschermingseisen af te zwakken. De voorstellen verhogen het huidige niveau van milieubescherming en bieden het bedrijfsleven een meer geharmoniseerd regelgevingskader.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "De voorbije 25 heeft de MEB-richtlijn ervoor helpen te zorgen dat in de besluitvorming over projecten milieuoverwegingen in aanmerking worden genomen. Dit heeft de duurzaamheid van talloze projecten verbeterd, burgers meer zeggenschap gegeven en ervoor gezorgd dat zij worden geïnformeerd en geraadpleegd voordat er besluiten worden genomen. Met name wat de kwaliteit van het beoordelingsproces betreft, bestaan er echter nog lacunes die moeten worden aangevuld om te garanderen dat projecten met milieueffecten naar behoren worden beoordeeld".

De MEB-richtlijn is meer dan 25 jaar geleden in werking getreden. Ze is verscheidene keren gewijzigd, maar na een brede raadpleging van belanghebbenden, heeft de Commissie besloten dat het nu tijd is voor een grondige herziening in het licht van de veranderde juridische, technische en beleidscontext. De wijzigingen zijn ook toekomstgericht: bij de beoordeling wordt voortaan rekening gehouden met uitdagingen die op de hele EU afkomen, zoals efficiënt gebruik van hulpbronnen, klimaatverandering, biodiversiteit en rampenpreventie.

De voorgestelde wijzigingen behelzen onder meer:

  • Aanpassing van de procedure om te bepalen of er een milieubeoordeling nodig is. Hierdoor zullen enkel projecten met aanzienlijke milieueffecten aan een dergelijke beoordeling onderworpen zijn. Projecten die zijn aangepast om de effecten ervan te verminderen en kleinschalige projecten met lokale effecten moeten sneller en tegen lagere kosten worden goedgekeurd zodat de autoriteiten meer tijd krijgen om zich te concentreren op de beoordeling van grootschalige projecten met omvangrijke milieueffecten.

  • Verscherping van de regels om te zorgen voor betere besluitvorming en milieuschade te voorkomen. Effecten van alternatieve voorstellen moeten systematischer in aanmerking worden genomen, en bevoegde autoriteiten moeten de redenen die aan hun beslissingen ten grondslag liggen duidelijker uitleggen.

  • Stroomlijning van de verschillende fasen van het MEB-proces, door de invoering van termijnen en een nieuw mechanisme om het proces soepeler te doen verlopen wanneer er diverse beoordelingen vereist zijn en verschillende autoriteiten betrokken zijn. Deze wijzigingen zorgen voor meer rechtszekerheid en bespoedigen het proces, zonder de kwaliteit van de beoordeling in het gedrang te brengen.

De huidige voorstellen zijn het resultaat van een toetsingsproces dat brede raadplegingen en studies over de doeltreffendheid van de bestaande regels en de effecten van mogelijke wijzigingen omvatte.

Volgende stappen

De voorgestelde maatregelen worden nu besproken door het Europees Parlement en de Raad. Zodra de tekst is aangenomen, wordt hij deel van het recht van de EU.

Achtergrond

De MEB-richtlijn heeft ten doel te waarborgen dat projecten die waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu hebben, terdege worden beoordeeld alvorens ze worden goedgekeurd. Voordat wordt besloten zo'n project toe te staan, moeten de mogelijke milieueffecten ervan (zowel tijdens de bouw- als tijdens de bedrijfsfase) dus worden geïdentificeerd en beoordeeld. Opdrachtgevers kunnen hun projecten dan aanpassen om de negatieve effecten tot een minimum te beperken voordat deze zich echt voordoen, of de bevoegde autoriteiten kunnen in de goedkeuring van het project maatregelen opnemen om de milieueffecten te voorkomen, verminderen of compenseren.

De richtlijn waarborgt ook dat het publiek bij milieukwesties reeds in een vroeg stadium inspraak heeft in de besluitvorming. Met name moet leden van het betrokken publiek de mogelijkheid worden geboden bij de bevoegde autoriteit opmerkingen te maken wanneer alle opties nog open zijn, d.w.z. voordat er een definitief besluit over de aanvraag voor een vergunning is genomen. Wanneer de bevoegde autoriteit een project goedkeurt, moet zij het publiek onder meer informeren over de geplande maatregelen om milieueffecten te voorkomen, verminderen of compenseren.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Zie ook de vragen en antwoorden in MEMO/12/809

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar