Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. oktobrī

Vide – Komisija racionalizēs noteikumus par projektu ietekmes uz vidi novērtēšanu

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jauniem priekšlikumiem par to, kā racionalizēt tiesību aktus par ietekmes uz vidi novērtēšanu. Minēto priekšlikumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un atvieglot lielu projektu potenciālās ietekmes novērtēšanu, vienlaikus nevājinot pašreizējos vides aizsardzības pasākumus. Pašreizējais vides aizsardzības līmenis tiks nostiprināts, un uzņēmumu darbību atvieglos saskaņotāks tiesiskais regulējums.

Vides komisārs Janess Potočniks situāciju komentē šādi: Pēdējo 25 gadu laikā Direktīva par ietekmes uz vidi novērtēšanu ir palīdzējusi panākt, ka apsvērumi par vidi tiek integrēti lēmumu par projektiem pieņemšanā. Tas ir uzlabojis neskaitāmu projektu ilgtspējību, vienlaikus dodot iespēju iesaistīties arī iedzīvotājiem un nodrošinot, ka ar viņiem apspriežas un viņus informē pirms lēmumu pieņemšanas. Tomēr ir jānovērš nepilnības, jo īpaši saistībā ar novērtēšanas procesa kvalitāti, lai projekti, kas ietekmēs vidi, tiktu pienācīgi novērtēti.”

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtēšanu stājās spēkā vairāk nekā pirms 25 gadiem. Tā ir vairākas reizes grozīta, tomēr pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām personām Komisija lēma, ka pienācis laiks tās visaptverošai pārstrādāšanai, pielāgojot to izmaiņām politikā un tehniskām un likumdošanas izmaiņām. Šādas izmaiņas ir vērstas arī uz nākotni, un tagad novērtējuma procesā tiks ņemtas vērā arī jaunas problēmas, kas būtiski skar visu ES, proti, tādās jomās kā resursu efektīva izmantošana, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un katastrofu novēršana.

Ierosinātās izmaiņas ir šādas.

  • Koriģēt procedūru, ar ko nosaka, vai ietekmes uz vidi novērtējums ir vajadzīgs. Tas nodrošinās, ka šādam novērtējumam tiek pakļauti tikai projekti ar ievērojamu ietekmi uz vidi. Projektus, kas pielāgoti tā, lai to ietekme mazinātos, un neliela mēroga projektus ar vietēju ietekmi vajadzētu pieņemt ātrāk un ar mazākām izmaksām, lai iestādēm atliktu vairāk laika tādu svarīgu projektu novērtējumam, kuriem ir liela ietekme uz vidi.

  • Pastiprināt noteikumus, lai nodrošinātu lēmumu labāku pieņemšanu un nepieļautu kaitējumu videi. Alternatīvu ierosinājumu ietekme būs jāapsver sistemātiskāk, un kompetentajām iestādēm būs precīzāk jāskaidro, uz ko pamatojas to pieņemtie lēmumi.

  • Racionalizēt dažādos ietekmes uz vidi novērtējuma procesa posmus, šajā nolūkā ieviešot termiņus un jaunu mehānismu, lai atvieglotu procesu, kad vajadzīgi vairāki novērtējumi un iesaistītas vairākas iestādes. Šīs izmaiņas sniegs lielāku tiesisko noteiktību un paātrinās procesu, bet nemazinās novērtējuma kvalitāti.

Šodien ierosinātie priekšlikumi tapuši pēc pārskatīšanas procesa, kura laikā notika plašas apspriedes, un pēc pētījuma par spēkā esošo noteikumu efektivitāti un iespējamu grozījumu ietekmi.

Turpmākā rīcība

Tagad ierosinātos pasākumus apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Kad šo iestāžu starpā tiks panākta vienošanās par dokumenta tekstu, tas kļūs par ES tiesību aktu.

Vispārīga informācija

Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtēšanu mērķis ir panākt, lai projekti, kas var atstāt ievērojamu ietekmi uz vidi, pirms to apstiprināšanas tiktu atbilstīgi izvērtēti. Tāpēc, pirms pieņemt lēmumu par šāda projekta īstenošanu, tiek noteikta un novērtēta tā iespējamā ietekme uz vidi (gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā). Pēc tam projekta īstenotāji pirms projekta realizēšanas var to koriģēt, samazinot negatīvo ietekmi, vai arī kompetentās iestādes var projekta atļaujā iekļaut pasākumus ietekmes uz vidi novēršanai, mazināšanai vai kompensēšanai.

Ar direktīvu tiek panākts arī, ka vides lēmumu pieņemšanā sabiedrība iesaistās jau agrīnā procesa posmā. Attiecīgajiem sabiedrības locekļiem ir jādod iespēja izteikt komentārus, kamēr kompetentajai iestādei vēl ir pieejami visi rīcības varianti, t. i., pirms ir pieņemts galīgais lēmums par projekta realizēšanu. Apstiprinot projektu, kompetentajai iestādei par to ir jāinformē sabiedrība, tostarp sniedzot ziņas par to, kādi pasākumi ir paredzēti, lai novērstu, mazinātu vai kompensētu ietekmi uz vidi.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Sk. arī jautājumus un atbildes par Komisijas priekšlikumu, MEMO/12/809.

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar