Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 26 d., Briuselis

Aplinka. Komisija siekia supaprastinti projektų poveikio aplinkai vertinimo taisykles

Šiandien Europos Komisija pateikė naujus pasiūlymus supaprastinti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) teisės aktus. Šių pasiūlymų tikslas – sumažinti administracinę naštą ir sudaryti sąlygas lengviau įvertinti galimą didelių projektų poveikį, nemažinant aplinkos apsaugos priemonių veiksmingumo. Įgyvendinus pasiūlymus padidėtų aplinkos apsaugos lygis, o įmonėms būtų taikoma labiau suderinta reguliavimo sistema.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: Pastaruosius 25 metus Poveikio aplinkai vertinimo direktyva padėjo užtikrinti, kad priimant sprendimus dėl projektų būtų atsižvelgiama į aplinkos aspektus. Dėl to padidėjo daugybės projektų tvarumas, taip pat suteikta daugiau galių piliečiams ir užtikrinta, kad prieš priimant sprendimus piliečiams būtų teikiama informacija ir su jais būtų konsultuojamasi. Tačiau reikia ištaisyti tam tikras spragas, visų pirma susijusias su vertinimo proceso kokybe, siekiant užtikrinti, kad poveikį aplinkai turėsiantys projektai būtų tinkamai įvertinti.

PAV direktyva įsigaliojo daugiau nei prieš 25 metus. Ji buvo kelis kartus taisyta. Po konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais Komisija nusprendė, kad atėjo laikas direktyvą keisti iš esmės, siekiant pritaikyti ją prie pasikeitusios politikos ir naujų teisinių bei techninių aplinkybių. Šiais pakeitimais taip pat atsižvelgiama į ateities perspektyvas, juos įgyvendinus į vertinimo procesą bus įtraukti nauji visai ES svarbūs klausimai tokiose srityse kaip išteklių naudojimo efektyvumas, klimato kaita, biologinė įvairovė ir nelaimių prevencija.

Siūlomi pakeitimai:

  • patikslinti procedūrą, pagal kurią sprendžiama, ar būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Taip bus užtikrinta, kad būtų vertinami tik tie projektai, kurie turi reikšmingą poveikį aplinkai. Projektai, kurie pritaikyti taip, kad jų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, taip pat mažos apimties vietinio poveikio projektai turėtų būti patvirtinami greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis, o valdžios institucijos galėtų daugiau laiko skirti dideliems projektams, darantiems didelį poveikį aplinkai;

  • sugriežtinti taisykles siekiant efektyviau priimti sprendimus ir išvengti žalos aplinkai. Reikės sistemingiau vertinti alternatyvių pasiūlymų poveikį, o kompetentingos institucijos turės išsamiau paaiškinti savo sprendimų priežastis;

  • racionalizuoti įvairius PAV proceso etapus, nustatant terminus ir naujus mechanizmus, dėl kurių procesas taptų sklandesnis tais atvejais, kai reikia atlikti kelis vertinimus ir dalyvauja kelios valdžios institucijos. Įgyvendinus šiuos pakeitimus padidės teisinis tikrumas, procesas taps spartesnis, o poveikio vertinimo kokybė dėl to nenukentės.

Šiandienos pasiūlymai pateikti po peržiūros, kurios metu, be kita ko, surengtos plataus masto konsultacijos ir tirtas esamų taisyklių veiksmingumas ir galimų pakeitimų poveikis.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlytas priemones svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Jiems susitarus, pasiūlymas taps ES teisės aktu.

Pagrindiniai faktai

PAV direktyvos tikslas – užtikrinti, kad projektai, kurie greičiausiai turėtų didelį poveikį aplinkai, būtų tinkamai įvertinti prieš juos patvirtinant. Taigi, prieš suteikiant leidimą vykdyti tokį projektą, nustatomas ir įvertinamas galimas jo poveikis aplinkai (tiek statybos, tiek eksploatavimo etapais). Tuomet projektų užsakovai gali koreguoti projektus, siekdami sumažinti neigiamą projektų poveikį dar prieš jam pasireiškiant, arba kompetentingos institucijos į projekto patvirtinimo procedūras gali įtraukti priemones, kurių tikslas – išvengti neigiamo poveikio aplinkai, jį sumažinti arba kompensuoti.

Direktyva taip pat užtikrinama, kad visuomenė kuo anksčiau pradėtų dalyvauti su aplinka susijusių sprendimų priėmimo procedūrose. Visų pirma suinteresuotai visuomenei būtina suteikti galimybę išreikšti nuomonę, kol kompetentinga institucija dar turi visas galimybes į ją atsižvelgti, t. y. kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl užsakovo prašymo. Taip pat reikalaujama, kad patvirtinusi projektą kompetentinga institucija apie tai informuotų visuomenę ir, be kita ko, pateiktų informaciją apie priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti poveikio aplinkai, jį sumažinti ar kompensuoti.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Taip žr. informacinį pranešimą „Klausimai ir atsakymai“ MEMO/12/809

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar