Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. lokakuuta 2012

Ympäristö: komissio yksinkertaistaa hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimista koskevia sääntöjä

Euroopan komissio esitteli tänään uusia ehdotuksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lainsäädäntöä. Ehdotusten tarkoituksena on keventää hallinnollista taakkaa ja helpottaa merkittävien hankkeiden mahdollisten vaikutusten arvioimista ympäristönsuojelusta kuitenkaan tinkimättä. Ympäristönsuojelun taso vahvistuu entisestään, ja yritykset hyötyvät yhdenmukaistetummasta sääntelyjärjestelmästä.

"YVA-direktiivi on viimeisten 25 vuoden ajan auttanut varmistamaan, että ympäristönäkökohdat otetaan hankkeita koskevassa päätöksenteossa huomioon. Tämä on parantanut lukuisten hankkeiden kestävyyttä, mutta samalla myös kansalaisten vaikutusvalta on lisääntynyt, kun heille on tiedotettu ja heitä on kuultu ennen päätösten tekemistä. Sen varmistamiseksi, että ympäristöön vaikuttavat hankkeet arvioidaan asianmukaisesti, on kuitenkin paikattava vielä erityisesti arviointiprosessin laatua koskevat porsaanreiät", ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi.

YVA-direktiivi tuli voimaan yli 25 vuotta sitten. Sitä on muutettu useita kertoja, mutta sidosryhmien laajan kuulemisen jälkeen komissio päätti, että on tullut perusteellisen uudistuksen aika ja direktiiviä on mukautettava toimintapolitiikan sekä oikeudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Muutoksissa suuntaudutaan myös tulevaan siten, että resurssitehokkuuden, ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden ja katastrofien ehkäisyn kaltaiset koko EU:lle tärkeät kehittymässä olevat haasteet on otettava vastedes huomioon arviointiprosessissa.

Komissio ehdottaa muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Ympäristövaikutusten arviointitarpeen määrittävää menettelyä on mukautettava. Näin varmistetaan, että vain hankkeista, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, tehdään tällainen arviointi. Hankkeet, joita on mukautettu ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja pienet hankkeet, joiden vaikutukset ovat paikallisia, olisi hyväksyttävä nopeammin ja edullisemmin, jotta viranomaisille jää enemmän aikaa arvioida suuren mittakaavan hankkeita, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

  • Paremman päätöksenteon ja ympäristövahinkojen välttämisen varmistavia sääntöjä on vahvistettava. Vaihtoehtoisten ehdotusten vaikutuksia on tarkasteltava järjestelmällisemmin, ja toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava päätöksiin johtaneet syyt selkeämmin.

  • Ympäristövaikutusten arviointiprosessin eri vaiheita on virtaviivaistettava ottamalla käyttöön uudet aikarajat ja uusi mekanismi, jolla prosessia helpotetaan silloin kun tarvitaan useita arviointeja ja useiden viranomaisten osallistumista. Näillä muutoksilla oikeusvarmuus paranee ja arviointiprosessi nopeutuu arvioinnin laadun vaarantumatta.

Tänään annetut ehdotukset ovat seurausta ympäristövaikutusten arvioinnin tarkistuksesta, johon sisältyi laaja-alainen kuuleminen ja tutkimuksia voimassa olevien sääntöjen toimivuudesta ja mahdollisten muutosten vaikutuksista.

Jatkotoimet

Ehdotettuja toimenpiteitä käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Kun teksti on hyväksytty, siitä tulee EU:n lainsäädäntöä.

Tausta

YVA-direktiivin tavoitteena on varmistaa, että hankkeita, joilla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, arvioidaan riittävästi ennen niiden hyväksymistä. Ennen kuin mitään päätöksiä tällaisen hankkeen etenemisestä tehdään, on siis selvitettävä ja arvioitava, minkälaisia ympäristövaikutuksia hankkeella voi olla (sekä rakennus- että toimintavaiheessa). Hankkeiden toteuttajat voivat mukauttaa hankkeitaan negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi jo ennen niiden syntyä tai toimivaltaiset viranomaiset voivat sisällyttää hankkeiden hyväksymismenettelyyn toimenpiteitä, joilla pyritään estämään, vähentämään tai kompensoimaan ympäristövaikutuksia.

Direktiivillä varmistetaan myös, että yleisö voi varhaisessa vaiheessa osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Erityisesti niille, joita asia koskee, on annettava mahdollisuus esittää huomautuksiaan siinä vaiheessa, kun kaikki vaihtoehdot ovat vielä toimivaltaiselle viranomaiselle avoimia, eli ennen kuin lopullinen päätös on tehty. Kun hanke hyväksytään, toimivaltainen viranomainen on velvoitettu tiedottamaan asiasta yleisölle. Tämä koskee myös ympäristövaikutusten estämiseen, vähentämiseen ja kompensoimiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Ks. myös MEMO Q&A MEMO/12/809

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar