Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. oktoober 2012

Keskkond: komisjon ühtlustab projektide keskkonnamõju hindamise eeskirju

Euroopa Komisjon esitles täna uusi ettepanekuid keskkonnamõju hindamist käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks. Nende ettepanekutega soovitakse vähendada halduskoormust ja lihtsustada suurprojektide võimaliku keskkonnamõju hindamist praegusi keskkonnakaitsemeetmeid nõrgendamata. Keskkonnakaitse praegust taset tugevdatakse ning ühtlasem reguleeriv raamistik peaks tooma kasu ettevõtjatele.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: Viimase 25 aasta jooksul on keskkonnamõju hindamise direktiiv aidanud tagada, et projekte käsitlevate otsuste tegemisel võetaks arvesse keskkonnakaalutlusi. See on suurendanud loendamatu arvu projektide jätkusuutlikkust ning aidanud kaasata elanikke ja tagada seda, et neid teavitatakse ja nendega konsulteeritakse enne otsuste vastuvõtmist. Kuid selleks, et keskkonda mõjutavaid projekte ka kindlasti nõuetekohaselt hinnataks, tuleb puudused kõrvaldada, eelkõige need, mis puudutavad hindamismenetluse kvaliteeti.

Keskkonnamõju hindamise direktiiv jõustus rohkem kui 25 aastat tagasi. Seda on mitu korda muudetud, kuid pärast laialdasi konsultatsioone sidusrühmadega otsustas komisjon, et on kätte jõudnud aeg direktiiv põhjalikult läbi vaadata ja kohandada seda vastavalt poliitika, õiguse ja tehnika arengule. Muudatusettepanekutega vaadatakse ka tulevikku ning hindamismenetluses võetakse nüüdsest arvesse uusi ELi kui terviku jaoks tähtsaid probleeme sellistes valdkondades nagu ressursitõhusus, kliimamuutused, bioloogiline mitmekesisus ja katastroofide ennetamine.

Kavandatud muudatused hõlmavad järgmist:

  • Kohandatakse menetlust, millega määratakse kindlaks, kas keskkonnamõju hindamine on vajalik. Sellega tagatakse, et keskkonnamõju hindamine viiakse läbi üksnes olulise keskkonnamõjuga projektide puhul. Sellised projektid, mida on nende mõju vähendamiseks kohandatud ning kohaliku mõjuga väikesemahulised projektid tuleks kiiremini ja väiksemate kuludega heaks kiita, mis jätab ametiasutustele rohkem aega keskenduda ulatusliku keskkonnamõjuga suurprojektide hindamisele.

  • Tugevdatakse eeskirju, et tagada parem otsuste tegemine ja vältida keskkonnakahju. Alternatiivsete projektide mõju tuleb hakata süsteemsemalt käsitlema ning pädevad asutused peavad oma otsuseid selgemini põhjendama.

  • Ühtlustatakse keskkonnamõju hindamise menetluse etappe. Selleks kehtestatakse tähtajad ja uus mehhanism menetluse lihtsustamiseks juhul, kui nõutakse mitut hindamist ja asjaga on seotud mitu ametiasutust. Need muudatused suurendavad õiguskindlust ja kiirendavad protsessi, kahjustamata samal ajal hindamise kvaliteeti.

Tänase ettepaneku aluseks on põhjalikke konsultatsioone hõlmanud läbivaatamisprotsess ning uuringud, milles käsitleti kehtivate eeskirjade tõhusust ja võimalike muudatuste mõju.

Edasised sammud

Kavandatud meetmeid hakatakse arutama Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Kui teksti suhtes on kokku lepitud, saab meetmetest ELi õiguse osa.

Taust

Keskkonnamõju hindamise direktiivi eesmärk on tagada, et igale projektile, millel võib olla suur keskkonnamõju, antaks enne heakskiitmist adekvaatne hinnang. Seepärast tehakse enne projekti heakskiitva otsuse vastuvõtmist kindlaks projekti võimalik mõju keskkonnale (nii ehitamise kui ka projekti tulemuste kasutamisega seoses) ja hinnatakse seda. Seejärel võivad arendajad projekti kohandada nii, et minimeerida selle negatiivset mõju enne kui see tegelikkuses avaldub, või pädevad asutused võivad projekti heakskiitvasse otsusesse lisada meetmed projekti keskkonnamõju vältimiseks, vähendamiseks või hüvitamiseks.

Kõnealuse direktiiviga tagatakse ka üldsuse varajane kaasamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisse. Eelkõige tuleb asjassepuutuvale üldsusele anda võimalus esitada pädevale asutusele märkusi siis, kui kõik on veel lahtine, st enne projektitaotluse heakskiitmise kohta lõpliku otsuse vastuvõtmist. Kui projekt kiidetakse heaks, peab pädev asutus sellest üldsust teavitama, sealhulgas meetmetest, mis on ette nähtud keskkonnamõju vältimiseks, vähendamiseks või hüvitamiseks.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Vt ka MEMO Q&A MEMO/12/809

Kontaktisikud :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar