Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. oktober 2012

Miljø: Kommissionen vil strømline reglerne for miljøkonsekvensvurderinger af projekter

Europa-Kommissionen har i dag opridset nye forslag til at strømline lovgivningen om miljøkonsekvensvurderinger. Forslagene sigter mod at lette den administrative byrde og gøre det nemmere at vurdere de potentielle virkninger af større projekter, uden at det svækker foranstaltningerne til miljøbeskyttelse. Det aktuelle niveau for miljøbeskyttelse vil blive styrket, og virksomhederne vil kunne drage gavn af en mere harmoniseret lovgivning.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "I de sidste 25 år har direktivet om vurdering af virkninger på miljøet (VVM-direktivet) været med til at sikre en integration af miljøhensyn i beslutningsprocessen i forbindelse med projekter. Det har forbedret bæredygtigheden af utallige projekter, samtidig med at det har givet borgerne mere indflydelse og sikret, at de bliver informeret og inddraget, inden der træffes en beslutning. Men der er nogle smuthuller, der skal lukkes, særlig hvad angår kvaliteten af vurderingsprocessen, for at sikre, at projekter, som vil have konsekvenser for miljøet, vurderes tilstrækkeligt.

VVM-direktivet trådte i kraft for mere end 25 år siden. Det er blevet ændret flere gange, men efter en bred høring af interessenter har Kommissionen besluttet, at det nu er tid til en grundig revision, så direktivet bliver tilpasset den politiske, juridiske og tekniske udvikling. Ændringerne er også fremadrettede, således at vurderingerne afspejler de nye udfordringer, der er vigtige for EU, på områder som ressourceeffektivitet, klimaændringer, biodiversitet og forebyggelse af katastrofer.

De foreslåede ændringer omfatter bl.a.:

  • En tilpasning af den procedure, der bestemmer, om der skal foretages en miljøvurdering. Det vil sikre, at det kun er de projekter, der har væsentlige konsekvenser for miljøet, der vurderes. De projekter, der er tilpasset således, at deres virkning er begrænset, og mindre projekter med lokale konsekvenser bør blive godkendt hurtigere og til lavere omkostninger, så myndighederne har mere tid til at fokusere på vurderingen af store projekter med store miljøkonsekvenser.

  • En skærpelse af reglerne for at sikre en bedre beslutningstagning og for at undgå miljøskader. Der skal tages mere systematisk hensyn til virkningerne af alternative forslag, og de kompetente myndigheder skal kunne give en klarere begrundelse for deres valg.

  • En strømlining af de forskellige stadier i VVM-processen ved at indføre tidsfrister og en ny mekanisme til at lette processen, når der kræves flere forskellige vurderinger af flere forskellige myndigheder. Disse ændringer vil bidrage til en større retssikkerhed og fremskynde processen uden at svække kvaliteten af vurderingerne.

Forslagene er resultatet af en revisionsproces, der omfattede brede høringer og undersøgelser af de eksisterende bestemmelsers effektivitet samt virkningerne af eventuelle ændringer.

Næste skridt

De foreslåede foranstaltninger vil nu blive vurderet af Europa-Parlamentet og Rådet. Så snart forslaget er vedtaget, vil det indgå i EU-lovgivningen.

Baggrund

Formålet med VVM-direktivet er at sikre, at de projekter, der vil kunne påvirke miljøet væsentligt, vurderes i tilstrækkelig grad, før de vedtages. Inden sådanne projekter godkendes, skal de eventuelle konsekvenser, de kan have for miljøet (både i forbindelse med anlæg og drift) identificeres og vurderes. Projektudviklerne kan derefter tilpasse projekterne for at begrænse de negative konsekvenser, før de egentlig opstår, eller de kompetente myndigheder kan indføre foranstaltninger i projektgodkendelsen til at undgå, mindske eller kompensere for miljøkonsekvenserne.

Direktivet sikrer også, at offentligheden inddrages tidligt i den miljømæssige beslutningsproces. Særlig skal den berørte offentlighed have mulighed for at indgive bemærkninger, mens alle mulighederne stadig er åbne for den kompetente myndighed, dvs. inden den endelige beslutning om tilladelse er truffet. Den kompetente myndighed skal informere offentligheden, når den giver tilladelse til et projekt, bl.a. om de foranstaltninger den vil træffe for at undgå, mindske eller kompensere for de miljømæssige konsekvenser.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

MEMO om spørgsmål og svar:MEMO/12/809

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar