Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 26. října 2012

Životní prostředí: Komise chce zjednodušit pravidla o posuzování vlivů projektů na životní prostředí

Evropská komise dnes předložila nové návrhy, jak zefektivnit právní předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem návrhů je snížit administrativní zátěž a usnadnit hodnocení potenciálních vlivů velkých projektů, aniž by se přitom oslabila stávající environmentální ochranná opatření. Současná úroveň ochrany životního prostředí bude posílena a podniky by měly těžit z harmonizovanějšího právního rámce.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: V posledních 25 letech přispěla směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí k tomu, aby byly otázky životního prostředí začleněny do rozhodování o projektech. Zlepšila se tím udržitelnost nespočetného množství projektů, zároveň se posílila role občanů tím, že jsou informováni a projekt je s nimi projednán dříve, než je přijato rozhodnutí. Je však třeba napravit nedostatky, zejména pokud jde o kvalitu procesu posuzování, aby bylo zajištěno řádné posouzení projektů, které budou mít vliv na životní prostředí.

Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí vstoupila v platnost před více než 25 lety. Byla několikrát změněna, ale po rozsáhlé konzultaci zúčastněných stran Komise rozhodla, že nastal čas pro kompletní přepracování, jímž by se směrnice přizpůsobila politickému, právnímu i technickému vývoji. Tyto změny se také zaměřují na budoucnost. V procesu posuzování se nyní budou zohledňovat nově vyvstávající úkoly, které jsou důležité pro EU jako celek, například v oblasti účinnosti zdrojů, změny klimatu, biologické rozmanitosti a prevence katastrof.

Navrhované změny zahrnují:

  • Změny v postupu, kterým se zjišťuje, zda je posouzení vlivů na životní prostředí nutné provádět. Účelem je zajistit, aby předmětem posouzení byly pouze projekty, jež mají na životní prostředí významný vliv. Projekty upravené tak, aby se jejich vliv snížil, a menší projekty s místními vlivy by měly být schvalovány rychleji a za nižších nákladů, aby bylo orgánům ponecháno více času na hodnocení velkých projektů s rozsáhlými vlivy na životní prostředí.

  • Posílení pravidel, která podpoří lepší rozhodování a zamezí škodám na životním prostředí. Příslušné orgány budou muset systematičtěji zvažovat vlivy alternativních návrhů a budou muset vysvětlit důvody svého rozhodnutí.

  • Zjednodušení různých fází postupu posuzování vlivů na životní prostředí, a to zavedením časových rámců a nového mechanismu, který postup usnadní v případě, že je pro projekt vyžadováno několik posouzení od různých orgánů. Tyto změny s sebou přinesou větší právní jistotu a celý proces urychlí, aniž by byla ohrožena kvalita hodnocení.

Dnešní návrhy jsou výsledkem revize, která zahrnovala rozsáhlé konzultace, a studií o účinnosti stávajících pravidel a o dopadech možných změn.

Další kroky

Navrhovaná opatření bude nyní posuzovat Evropský parlament a Rada. Jakmile bude text schválen, stane se součástí práva EU.

Souvislosti

Cílem směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí je zajistit, aby projekty, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, byly před schválením náležitě posouzeny. Předtím, než je přijato rozhodnutí o schválení projektu, se proto zjišťuje, jaké vlivy na životní prostředí (způsobené výstavbou či provozem) by projekt mohl mít, a tyto vlivy se posuzují. Následně mohou developeři projekty upravit tak, aby minimalizovali nepříznivé vlivy před tím, než k nim dojde. Další možností je, že příslušné orgány do schválení projektu zahrnou opatření, kterými se vlivy na životní prostředí vylučují, snižují nebo kompenzují.

Směrnice rovněž zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování o vlivu projektů na životní prostředí již od samého počátku. Dotčené veřejnosti musí být dána možnost se k projektu vyjádřit ve chvíli, kdy má příslušný orgán ještě možnost volby, tj. před tím, než je přijato konečné rozhodnutí o žádosti o povolení. Při schvalování projektu je příslušný orgán povinen veřejnost informovat a sdělit jí opatření, která jsou plánována k vyloučení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní prostředí.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Viz také otázky a odpovědi v dokumentu MEMO/12/809

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar