Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 октомври 2012 г.

Околна среда: Комисията опростява оценката на въздействието на проекти върху околната среда

Днес Европейската комисия представи нови предложения за опростяване на законодателството относно оценката на въздействието върху околната среда. Предложенията имат за цел да намалят административната тежест и да улеснят оценката на потенциалното въздействие на големи проекти, без компромис със съществуващите мерки за опазване на околната среда. Сегашното ниво на екологична защита ще бъде повишено, а фирмите ще се ползват от по-хармонизирана регулаторна рамка.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: През последните 25 години, Директивата за ОВОС спомогна при процеса на вземане на решения за различни проекти задължително да се отчитат и екологичните съображения. Това подобри устойчивостта на много проекти, като същевременно осигури повече права на гражданите и гарантира, че те са информирани и консултирани преди вземането на решения. Някои недостатъци обаче трябва да намерят решение, по-специално по отношение на качеството на процеса на оценяване, за да се гарантира, че проектите с въздействие върху околната среда се оценяват по подходящ начин“.

Директивата за ОВОС влезе в сила преди повече от 25 години. Тя получи няколко изменения, но след широки консултации със заинтересованите страни, Комисията реши, че е дошло времето за всеобхватно преразглеждане и адаптирането ѝ към промените в политиката и законодателните и технически новости. Измененията отчитат и текущите тенденции — някои нови предизвикателства, от значение за ЕС като цяло в области като ефективното използване на ресурсите, изменението на климата, биологичното разнообразие и предотвратяването на бедствия ще бъдат интегрирани в процеса на оценяване.

Предложените промени включват:

  • Адаптиране на процедурата, с която се определя дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда. Това ще гарантира, че единствено проекти, които оказват значителни въздействия върху околната среда, са предмет на такава оценка. Проектите, които са били адаптирани и тяхното екологично въздействие е било намалено и малките проекти с местно въздействие ще получават по-бързо одобрение, което ще струва по-евтино, и органите ще разполагат с повече време да обърнат внимание на оценката на големите проекти със значителни въздействия върху околната среда.

  • Укрепване на правилата с цел подобряване на процеса на вземане на решения и за избягване на щетите върху околната среда. Въздействията върху околната среда по алтернативни предложения ще се нуждаят от по-систематично разглеждане и компетентните органи ще трябва да обясняват по-ясно мотивите за своите решения.

  • Рационализиране на различните етапи от процеса на ОВОС, чрез въвеждане на срокове и на нов механизъм, който да улесни процеса при едновременното извършване на няколко оценки и участието на различни институции. Тези промени ще внесат по-голяма правна сигурност и ще ускорят процеса без да пострада качеството на оценката.

Днешните предложения са резултат от процес на преразглеждане, който включваше широк кръг от консултации и анализи на ефективността на съществуващите правила и на въздействието на евентуалните изменения.

Следващи стъпки

Предстои предложените мерки да бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета. След окончателното му одобрение текстът ще стане част от правото на ЕС.

Контекст

Целта на Директивата за ОВОС е да осигури провеждането на адекватно оценяване на проектите, които е възможно да имат значително въздействие върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. Следователно, преди даден проект да получи разрешение се набелязват и оценяват неговите евентуални въздействия върху околната среда (при изграждането или в процеса на експлоатация). Отговорните за проектите лица могат да внесат съответно корекции в проектите си, за да сведат до минимум отрицателните последствия преди те действително да се случат или компетентните органи могат в процеса на одобрение да включват в проектите мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на въздействието върху околната среда.

С Директивата се гарантира и участието на обществеността на ранен етап в процедурите за вземане на решения по екологични въпроси. По-специално, представители на заинтересованата общественост трябва да имат възможност да представят своите коментари, докато компетентният орган все още разполага с всички опции, т.е. преди да е взето окончателно решение по заявлението за разработване на проекта. Когато даден проект получава одобрение, компетентният орган е длъжен да уведоми за това обществеността и да посочи какви мерки са били предвидени за предотвратяване, намаляване или компенсиране на въздействието върху околната среда.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

Виж също „Въпроси и отговори‟ в MEMO/12/809

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar