Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 oktober 2012

EU-kommissionen samlar in synpunkter om uppföljningen av Rio+20

FN-konferensen Rio+20 hölls i Rio de Janeiro i juni 2012 för att få till stånd ett förnyat politiskt engagemang för en hållbar utveckling. Som en uppföljning av konferensen vill EU-kommissionen att särskilda och konkreta åtgärder vidtas för att en hållbar utveckling ska bli en realitet både inom EU och globalt. EU-kommissionen anordnar nu ett offentligt samråd för att få in synpunkter och idéer. Dessa synpunkter och idéer kommer att bilda underlaget för ett meddelande om uppföljningen av Rio+20 som är planerat till första kvartalet 2013. Samrådet pågår till den 15 januari 2013.

Rio+20 var inte bara ännu en konferens, det var en klar och tydlig uppmaning att agera för en hållbar framtid globalt, en uppmaning till förändring så att vi kan förbättra och bibehålla vår livskvalitet genom att respektera gränserna för den enda planet vi gemensamt har att dela. Rio+20 var startskottet. Nu ligger det i våra händer att åstadkomma en hållbar utveckling överallt på vår jord. Och vi vill att alla deltar i diskussionerna om vilka konkreta åtgärder som måste vidtas, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Med det offentliga samrådet vill EU-kommissionen få in synpunkter på en rad politiska frågor kring följande fem huvudlinjer:

1. Politiska åtgärder med sikte på en grön ekonomi för alla för att åstadkomma en hållbar utveckling i EU och globalt.

2. Prioriterade insatsområden, såsom fattigdomsbekämpning, hållbart jordbruk, vatten, hållbar energiförsörjning, ett anständigt arbete för alla, hav och fiske samt hållbar konsumtion och produktion, med överväganden av i hur hög grad mål och indikatorer på dessa områden är ändamålsenliga.

3. Mål för en långsiktigt hållbar utveckling, med reflexioner kring teman och deras optimala utformning, och förslag på sätt att övervaka vilka framsteg som görs för att uppnå dem.

4. Lösningar för en effektiv finansieringsstrategi för hållbar utveckling, bl.a. möjligheterna att mobilisera befintliga resurser och främja investeringar.

5. En stärkt institutionell struktur för hållbar utveckling inom ramen för FN:s miljöprogram (UNEP) och det politiska högnivåforumet (HLPF) för hållbar utveckling, med idéer om hur berörda parters deltagande kan förbättras.

Samrådet kompletterar även de offentliga samråden "Towards a post-2015 development framework" tidigare i år.

Alla berörda parter uppmanas att delta: privatpersoner, organisationer, myndigheter, företag osv.

Nästa steg

EU-kommissionen planerar att lägga fram ett meddelande om uppföljningen av Rio+20 under första kvartalet 2013.

Bakgrund

Även om det har gjorts goda framsteg vad gäller fattigdomsbekämpning och miljöförstörelse finns det fortfarande stora globala utmaningar två årtionden efter det att det första miljötoppmötet ägde rum 1992. Flera av utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration är långt ifrån uppfyllda. Ungefär 1,4 miljarder människor lever fortfarande i extrem fattigdom och en sjättedel av världens befolkning är undernärda. Naturtillgångarna utarmas medan de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Detta är ett stort hot mot en hållbar utveckling i hela världen.

Mot den bakgrunden träffades världens ledare i Rio de Janeiro i juni 2012 för det fjärde miljötoppmötet för att markera 20-årsdagen av 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling i Rio och 10-årsdagen av världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Högst på dagordningen stod två med varandra sammanhängande teman, nämligen en grön ekonomi för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt den institutionella ramen för hållbar utveckling.

Efter omfattande förhandlingar godkändes slutdokumentet från Rio+20 med ett antal åtgärder och åtaganden som EU kommer att behöva följa upp.

Mer information

För den som vill delta i det offentliga samrådet:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Se även

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar