Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 25. októbra 2012

Komisia chce získať nápady na dosiahnutie cieľov vytýčených na konferencii Rio+20

Cieľom konferencie OSN Rio+20, ktorá sa konala v júni 2012 v Riu de Janeiro, bolo zabezpečiť obnovenie politických záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V nadväznosti na túto konferenciu si Európska komisia chce zaviesť osobitné opatrenia a podniknúť konkrétne kroky, aby sa trvalo udržateľný rozvoj stal skutočnosťou ako v EÚ, tak v celosvetovom meradle. Na zhromaždenie názorov a nápadov zorganizovala verejnú konzultáciu. Tieto názory a nápady Komisia použije vo svojom oznámení o činnostiach nadväzujúcich na konferenciu Rio+20, ktoré by mala predložiť v prvom štvrťroku 2013. Konzultácia je otvorená do 15. januára 2013.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Rio+20 nebola len nejakou ďalšou konferenciou – bola to silná a zreteľná výzva konať v prospech udržateľnej budúcnosti na celosvetovej úrovni, výzva k zmene, aby sme zlepšili a udržali si kvalitu nášho života tým, že budeme rešpektovať hranice jedinej planéty, o ktorú sa delíme. Z konferencie Rio+20 vyšiel impulz. Teraz je na nás, aby sa trvalo udržateľný rozvoj stal skutočnosťou vo všetkých kútoch zemegule. A chceme, aby sa do diskusie o konkrétnych krokoch, ktoré treba prijať, zapojil každý.“

Cieľom verejnej konzultácie je nájsť podnety k mnohým politickým otázkam z piatich hlavných sfér:

1. Politika zameraná na prechod na inkluzívne ekologické hospodárstvo ako prostriedok na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v EÚ aj na celosvetovej úrovni.

2. Určenie prioritných okruhov činnosti, ako odstránenie chudoby, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, voda, energia z udržateľných zdrojov, dôstojná práca pre všetkých, oceány a rybné hospodárstvo, udržateľná spotreba a výroba, a zároveň uvažovanie nad užitočnosťou cieľov a ukazovateľov v týchto oblastiach.

3. Stanovenie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, premýšľanie o témach a námetoch, ako aj ich najvhodnejšej forme a predloženie návrhov, ako by sa dal kontrolovať pokrok pri ich dosahovaní.

4. Zváženie možnosti účinnej stratégie financovania trvalo udržateľného rozvoja vrátane možnej mobilizácie existujúcich zdrojov a spôsobov, ako podporiť investície.

5. Posilnenie inštitucionálneho rámca v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v súvislosti s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a politickým fórom na vysokej úrovni (HLPF) o trvalo udržateľnom rozvoji, a uvažovanie o tom, ako sa dá zvýšiť účasť zainteresovaných strán.

Táto konzultácia takisto dopĺňa verejné konzultácie „Smerom k rozvojovému rámcu po roku 2015“, ktoré sa uskutočnili tento rok už predtým.

Cieľom konzultácie je získať odpovede od všetkých zainteresovaných strán: občanov, organizácií, verejných správnych orgánov, firiem atď.

Ďalšie kroky

Komisia má v úmysle vydať oznámenie o činnostiach nadväzujúcich na konferenciu Rio+20 v prvom štvrťroku 2013.

Súvislosti

Aj keď sa dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o odstraňovanie chudoby a riešenie otázky zhoršovania životného prostredia, dvadsať rokov po prvom „samite Zeme“ v roku 1992 ešte mnoho významných úloh na celosvetovej úrovni ostáva nevyriešených. Plnenie viacerých miléniových rozvojových cieľov vo veľkej miere zaostáva. V extrémnej chudobe stále žije približne 1,4 miliardy ľudí a jedna šestina svetovej populácie trpí podvýživou. Prírodných zdrojov je čoraz menej, zatiaľ čo celosvetové emisie skleníkových plynov sa neustále zvyšujú. Tieto problémy predstavujú pre trvalo udržateľný rozvoj na celosvetovej úrovni významnú výzvu.

Za týchto okolností sa svetoví lídri v júni 2012 zišli v Riu de Janeiro na štvrtom samite Zeme tohto druhu, aby si pripomenuli 20. výročie konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v roku 1992 v Riu, a 10. výročie Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johannesburgu. Konferencia Rio+20 bola zameraná na dve vzájomne prepojené témy: ekologické hospodárstvo v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a odstraňovanie chudoby a inštitucionálny rámec udržateľného rozvoja.

Po rozsiahlych rokovaniach bol prijatý výsledný dokument z konferencie Rio+20 s mnohými opatreniami a záväzkami, na ktoré EÚ bude musieť nadviazať.

Viac informácií nájdete na:

Verejnej konzultácie sa môžete zúčastniť prostredníctvom tejto stránky:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar