Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 października 2012 r.

Komisja zbiera opinie na temat działań po Rio+20

Celem światowego szczytu ONZ Rio+20, który miał miejsce w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r., było zapewnienie odnowy zaangażowania politycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju. W następstwie konferencji Komisja Europejska pragnie opracować konkretne działania i środki mające zagwarantować zrównoważony rozwój w samej UE i na całym świecie. W celu zebrania poglądów i pomysłów zorganizowano konsultację społeczną. Na podstawie konsultacji Komisja przedstawi w pierwszym kwartale 2013 r. komunikat dotyczący działań po Rio+20. Konsultacja potrwa do dnia 15 stycznia 2013 r.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Rio+20 nie było tylko kolejną konferencją – było to wyraźne wezwanie do działania w celu zapewnienia na całym świecie zrównoważonej przyszłości, wezwanie do poprawy i utrzymania jakości życia poprzez poszanowanie granic naszej jedynej planety. Rio+20 stanowiło impuls do działania, teraz do nas należy realizacja celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Chcemy, aby wszyscy wzięli udział w debacie na temat konkretnych środków, jakie należy podjąć.”

Konsultacja społeczna zawiera strategiczne pytania skupione wokół pięciu głównych kwestii:

1. Polityka dotycząca przejścia na integracyjną gospodarkę ekologiczną w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w UE i na świecie.

2. Określenie priorytetowych obszarów działania, takich jak eliminacja ubóstwa, zrównoważone rolnictwo, woda, zrównoważona energia, godna praca dla wszystkich, oceany i rybołówstwo oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja, a także analiza przydatności celów i wskaźników dla tych obszarów.

3. Opracowanie celów zrównoważonego rozwoju, analiza ich tematów i optymalnej formy oraz sugestie dotyczące sposobów monitorowania postępów w osiąganiu tych celów.

4. Rozważenie wariantów skutecznej strategii finansowania zrównoważonego rozwoju, uwzględniając możliwości mobilizacji dostępnych zasobów i sposoby zachęcania do inwestycji.

5. Wzmocnienie instytucjonalnych ram zrównoważonego rozwoju w kontekście Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i politycznego forum wysokiego szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz rozważenie sposobów zwiększenia udziału zainteresowanych stron.

Konsultacja uzupełnia również konsultację społeczną dotyczącą ram rozwoju po 2015 r., zorganizowaną wcześniej w tym roku.

Do udziału w konsultacji zachęca się wszystkich zainteresowanych: obywateli, organizacje, administrację publiczną, przedsiębiorstwa itd.

Dalsze działania

Komisja planuje przedstawić komunikat dotyczący działań po Rio+20 w pierwszym kwartale 2013 r.

Kontekst

W ciągu dwudziestu lat po pierwszym „Szczycie Ziemi” w 1992 r. poczyniono postępy w dziedzinie eliminacji ubóstwa i powstrzymywania degradacji środowiska, ale ważne wyzwania globalne pozostają nadal nierozwiązane. W przypadku szeregu milenijnych celów rozwoju odnotowuje się poważne zaległości. Około 1,4 mld ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, a jedna szósta ludności świata jest niedożywiona. Zasoby naturalne ulegają wyczerpaniu, a światowe emisje gazów cieplarnianych rosną. Jest to znaczne wyzwanie dla zachowania na całym świecie zrównoważonego rozwoju.

W takim kontekście przywódcy światowi spotkali się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro na czwartym Szczycie Ziemi, w dwudziestą rocznicę Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju w Rio (1992 r.) oraz w dziesiątą rocznicę Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (2002 r.) Rio+20 koncentrowało się na dwóch powiązanych tematach: gospodarce ekologicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa; oraz ramach instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Po szeroko zakrojonych negocjacjach uzgodniono dokument końcowy Rio+20, zawierający opis działań i zobowiązań, w odniesieniu do których UE musi podjąć dalsze kroki.

Dodatkowe informacje:

Aby wziąć udział w konsultacji społecznej:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Zob. także:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar