Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 oktober 2012

Commissie verzamelt visies voor vervolg op Rio+20

Het doel van de wereldtop Rio+20 van de Verenigde Naties, die in juni 2012 in Rio de Janeiro werd gehouden, was het vinden van een hernieuwd politiek elan voor duurzame ontwikkeling. Als vervolg op deze conferentie wil de Europese Commissie specifieke acties en concrete maatregelen ontwikkelen om daadwerkelijk duurzame ontwikkeling tot stand te brengen, zowel binnen de EU als wereldwijd. Om meningen en ideeën te verzamelen, wordt een openbare raadpleging gehouden. Deze raadpleging wordt het uitgangspunt voor een mededeling van de Commissie over het vervolg op Rio+20 die voor het eerste kwartaal van 2013 gepland staat. De raadpleging loopt tot 15 januari 2013.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Rio+20 was niet zomaar een conferentie: er klonk een luide en duidelijke roep om wereldwijde actie voor een duurzame toekomst en om veranderingen tot stand te brengen tot behoud en ter verbetering van onze levenskwaliteit binnen de grenzen van deze ene planeet, waar we het met zijn allen mee moeten doen. Rio+20 gaf de aanzet; het is nu aan ons om duurzame ontwikkeling op elk stukje van de planeet te realiseren. Bovendien willen we iedereen betrekken bij de discussie over de concrete maatregelen die moeten worden genomen."

Met de openbare raadpleging wordt input gevraagd voor een aantal beleidsvragen rond vijf hoofdlijnen:

1. Beleidsmaatregelen die tot doel hebben tot een inclusieve groene economie te komen om zo duurzame ontwikkeling te bereiken, in de EU en wereldwijd.

2. Het stellen van prioriteiten, zoals armoedebestrijding, duurzame landbouw, water, duurzame energie, fatsoenlijk werk voor iedereen, oceanen en visserij, duurzame productie en consumptie, en reflectie over het nut van doelstellingen en indicatoren voor deze gebieden.

3. De ontwikkeling van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, het nadenken over thema´s en onderwerpen en hoe deze het best kunnen worden vormgegeven en het vinden van manieren om toe te zien op de vorderingen op weg naar deze doelen.

4. De mogelijkheden onderzoeken van een effectieve financieringsstrategie voor duurzame ontwikkeling, inclusief de mogelijkheden om bestaande hulpbronnen aan te wenden en manieren te vinden om investeringen te stimuleren.

5. Het institutionele kader voor duurzame ontwikkeling te versterken in het licht van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en het politieke forum op hoog niveau voor duurzame ontwikkeling (HLPF), en na te denken over manieren om de medewerking van belanghebbenden te verbeteren.

De raadpleging vormt tevens een aanvulling op de openbare raadplegingen "naar een ontwikkelingskader voor na 2015" die eerder dit jaar zijn georganiseerd.

De raadpleging staat open voor deelname door alle belanghebbenden: burgers, organisaties, overheidsdiensten, ondernemingen, enz.

Volgende stappen

De Commissie is van plan om het eerste kwartaal van 2013 met een mededeling over het vervolg op Rio+20 te komen.

Achtergrond

Hoewel er op het gebied van armoedebestrijding en milieubescherming goede vooruitgang is geboekt, zijn er ook twee decennia na de eerste wereldmilieutop in 1992 nog steeds grote mondiale uitdagingen. Verschillende millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling zijn nog lang niet gehaald. Zo´n 1,4 miljard mensen leven nog altijd in extreme armoede en een zesde van de wereldbevolking is ondervoed. De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput terwijl de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd maar blijft stijgen. Dit vormt een grote uitdaging voor wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Tegen deze achtergrond kwamen de wereldleiders in juni 2012 in Rio de Janeiro bijeen voor de vierde wereldmilieutop, dit naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de VN-conferentie in Rio inzake milieu en ontwikkeling in 1992 en de tiende verjaardag van de wereldtop in Johannesburg over duurzame ontwikkeling in 2002. Rio+20 was toegespitst op twee onderling verbonden thema's: de groene economie in het licht van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en het institutionele kader voor duurzame ontwikkeling.

Na intensieve onderhandelingen is overeenstemming bereikt over het slotdocument Rio+20, waarin een aantal activiteiten en verplichtingen staat waaraan de EU gevolg zal moeten geven.

Meer informatie:

over deelname aan de openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar