Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 25. oktobrī

Komisija apkopo viedokļus par to, kādus turpmākus pasākumus veikt pēc konferences “Rio+20”

Apvienoto Nāciju Organizācijas pasaules augstākā līmeņa konferencē “Rio+20”, kas norisinājās 2012. gada jūnijā Riodežaneiro, tika izvirzīts mērķis nostiprināt atjauninātas politiskas saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Lai turpinātu konferencē iesākto, Eiropas Komisija vēlas izstrādāt konkrētas darbības un pasākumus, lai ilgtspējīgu attīstību padarītu par īstenību gan ES, gan visā pasaulē. Viedokļu un ideju apkopošanai ir uzsākta sabiedriskā apspriešana. Tajā iegūtie rezultāti tiks izmantoti 2013. gada pirmajā ceturksnī plānotajā Komisijas paziņojumā par turpmākiem pasākumiem pēc konferences “Rio+20”. Apspriešana notiks līdz 2013. gada 15. janvārim.

Vides komisārs Janess Potočniks saka: “Konference “Rio+20” bija ne tikai kārtējā konference – tā skaidri un nepārprotami aicināja rīkoties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni visā pasaulē, aicināja veikt pārmaiņas nolūkā uzlabot un saglabāt mūsu dzīves kvalitāti, ievērojot mūsu vienīgās un kopīgās planētas iespējas. “Rio+20” sniedza pamudinājumu, un tagad tikai mūsu rokās ir panākt, lai ilgtspējīga attīstība kļūtu par īstenību visā pasaulē. Mēs gribam ikvienu iesaistīt diskusijās par konkrēti veicamiem pasākumiem.”

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus par vairākiem politikas jautājumiem saistībā ar piecām pamatnostādnēm.

1. Izstrādāt politikas, kuru mērķis ir izveidot iekļaujošu ekoloģisku ekonomiku, kas ir līdzeklis, kā panākt ilgtspējīgu attīstību ES un visā pasaulē.

2. Noteikt prioritārās darbības jomas, kā nabadzības izskaušana, ilgtspējīga lauksaimniecība, ūdens, ilgtspējīga enerģija, pienācīgs darbs visiem, jūras un zivsaimniecība, ilgtspējīgs patēriņš un ilgtspējīga ražošana, un pārdomāt mērķu un rādītāju lietderību šajās jomās.

3. Izstrādāt ilgtspējīgas attīstības mērķus, pārdomājot tēmas un jautājumus un to optimālo formulējumu un ierosinot veidus, kā pārraudzīt progresu šo mērķu sasniegšanā.

4.

Apsvērt iespējas izveidot efektīvu ilgtspējīgas attīstības finansējuma stratēģiju, tostarp iespējas labāk izmantot pašreizējos resursus un veidus investīciju veicināšanai.

5. Pastiprināt ilgtspējīgas attīstības institucionālo sistēmu, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmu un augsta līmeņa politisko forumu par ilgtpējīgu attīstību un apdomājot veidus, kā uzlabot ieinteresēto personu līdzdalību.

Apspriešana arī papildina sabiedrisko apspriešanu "Ceļā uz attīstības pamatprogrammu pēc 2015. gada", kas tika sarīkota šogad agrāk.

Apspriešanā tiek gaidītas atbildes no visām ieinteresētajām pusēm: iedzīvotājiem, organizācijām, valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem u. c.

Nākamie soļi

Komisija plāno publicēt paziņojumu par turpmākiem pasākumiem pēc konferences ”Rio+20” 2013. gada pirmajā ceturksnī.

Priekšvēsture

Lai gan gūti panākumi nabadzības izskaušanā un vides degradācijas novēršanā, divas desmitgades pēc pirmā Zemes samita, kas norisinājās 1992. gadā, joprojām nav atrisinātas ievērojamas globālas problēmas. Būtiski kavējas vairāku tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) īstenošana. Aptuveni 1,4 miljardi iedzīvotāju joprojām dzīvo lielā nabadzībā, un viena sestā daļa pasaules iedzīvotāju nesaņem pietiekamu uzturu. Dabas resursi noplicinās, bet globālo siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms turpina pieaugt. Tas nozīmē, ka ir jārisina nozīmīgi globāli uzdevumi, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību.

Šajā sakarībā pasaules valstu līderi tikās ceturtajā Zemes samitā, kas 2012. gada jūnijā norisinājās Riodežaneiro, lai atzīmētu 1992. gadā Riodežaneiro rīkotās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konferences 20. gadadienu un 2002. gadā Johannesburgā rīkotās ANO Pasaules augstākā līmeņa sanāksmes par ilgtspējīgu attīstību 10. gadadienu. “Rio+20” konference vērsta uz diviem savstarpēji saistītiem tematiem: vidi saudzējoša ekonomika ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas kontekstā un ilgtspējīgas attīstības institucionālā sistēma.

Pēc intensīvām sarunām tika pieņemts dokuments par "Rio+20" rezultātiem (angļu val.), kurā ierosinātas vairākas darbības un saistības, kuru izpildi ES vajadzēs pārraudzīt.

Plašāka informācija

Informācija par piedalīšanos sabiedriskajā apspriešanā:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar