Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 25 d., Briuselis

Komisija kviečia pareikšti nuomonę dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant Rio+20 įsipareigojimus

2012 m. birželio mėn. Rio de Žaneire vykusiame Jungtinių Tautų pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 siekta užtikrinti, kad būtų laikomasi atnaujinto politinio įsipareigojimo siekti tvaraus vystymosi. Atsižvelgdama į tos konferencijos rezultatus, Europos Komisija ketina parengti specialius veiksmus ir konkrečias priemones, kad tvarus vystymasis Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje taptų tikrove. Dabar rengiamos viešos konsultacijos, iš kurių tikimasi įvairių nuomonių ir idėjų. Jomis Komisija pasinaudos rengdama Komunikatą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Rio+20. Komunikatą planuojama priimti 2013 m. pirmą ketvirtį. Konsultacijos vyks iki 2013 m. sausio 15 d.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė:Rio+20 nėra tik dar viena konferencija – tai garsus ir aiškus raginimas imtis veiksmų ir užtikrinti tvarią ateitį visam pasauliui, raginimas keistis siekiant pagerinti gyvenimą ir išlaikyti jo kokybę paisant mūsų planetos – ją turime tik vieną – išteklių ribų. Rio+20 suteikė stimulą. Dabar mes turime užtikrinti, kad tvarus vystymasis taptų tikrove kiekviename planetos kampelyje. Norime visus įtraukti į diskusijas dėl konkrečių veiksmų, kurių reikia imtis.

Viešų konsultacijų tikslas – gauti nuomonių tam tikrais politikos klausimais, kurie suskirstyti į penkias pagrindines temas:

1. Politikos sritys, kuriomis siekiama pereiti prie integracinės ekologiškos ekonomikos, nes tokia ekonomika padės užtikrinti tvarų vystymąsi ES ir visame pasaulyje.

2. Prioritetinės veiksmų sritys, kaip antai skurdo panaikinimas, tvarus žemės ūkis, vanduo, tvari energetika, deramas darbas visiems, jūrų ištekliai ir žuvininkystė, tvarus vartojimas ir tvari gamyba, taip pat svarstymai apie tikslų ir rodiklių naudingumą šioje srityje.

3. Tvaraus vystymosi tikslų nustatymas, apsvarstant temas bei klausimus ir optimalią jų formą, taip pat pasiūlymai, kaip stebėti pažangą, daromą siekiant tų tikslų.

4. Galimybių parengti veiksmingą Tvaraus vystymosi finansavimo strategiją, įskaitant galimybes sutelkti esamus išteklius ir paskatinti investicijas, nagrinėjimas.

5. Tvaraus vystymosi institucinės struktūros stiprinimas, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų aplinkos programą (UNEP) ir į aukšto lygio politinį forumą tvaraus vystymosi klausimais, taip pat svarstymai, kaip paskatinti aktyvesnį suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.

Šios konsultacijos taip pat papildo šiais metais surengtas viešas konsultacijas „Vystymosi programa po 2015 m.“.

Per konsultacijas laukiama atsakymų iš visų suinteresuotųjų subjektų: piliečių, organizacijų, viešojo administravimo institucijų, įmonių ir t. t.

Tolesni veiksmai

2013 m. pirmą ketvirtį Komisija ketina pateikti Komunikatą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Rio+20.

Pagrindiniai faktai

Nuo pirmojo Žemės problemoms spręsti skirto aukščiausiojo lygio susitikimo 1992 m. praėjo du dešimtmečiai. Nors jau daug nuveikta mažinant skurdą ir gerinant aplinkos būklę, dar liko neišspręsta daug svarbių pasaulinio masto problemų. Kelis Tūkstantmečio vystymosi tikslus įgyvendinti sekasi itin sunkiai. Apie 1,4 mlrd. žmonių tebegyvena ypač skurdžiai, o šeštadaliui pasaulio gyventojų trūksta maisto. Gamtos išteklių mažėja, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų visame pasaulyje išmetama vis daugiau. Šios problemos – didelis viso pasaulio tvaraus vystymosi iššūkis.

Todėl 2012 m. birželio mėn. Rio de Žaneire buvo surengtas ketvirtasis Žemės problemoms spręsti skirtas aukščiausiojo lygio susitikimas, į kurį atvyko įvairių pasaulio šalių vadovai. Tai buvo proga pažymėti 20-ąsias 1992 m. Rio de Žaneire surengtos JT konferencijos aplinkos ir vystymosi klausimais metines ir 10-ąsias 2002 m. Johanesburge surengto aukščiausiojo lygio susitikimo tvaraus vystymosi klausimais metines. Konferencijoje Rio+20 daugiausia dėmesio skirta šioms dviem tarpusavyje susijusioms temoms: ekologiška ekonomika tvaraus vystymosi ir skurdo šalinimo sąlygomis ir tvaraus vystymosi institucinė struktūra.

Po išsamių derybų buvo susitarta dėl Rio+20 baigiamojo dokumento, numatyti tam tikri veiksmai ir įsipareigojimai, kuriuos ES turės įgyvendinti.

Daugiau informacijos

Norintiems dalyvauti viešose konsultacijose:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Taip pat žr.

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar